1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


历代志上

第  1  章


ya

dang

sheng

sai

te


sai

te

sheng

yi

nuo

shi

1

yi

nuo

shi

sheng

gai

nan


gai

nan

sheng

ma

lei

lie


ma

lei

lie

sheng

ya

lie

2

ya

lie

sheng

yi

nuo


yi

nuo

sheng

ma

tu

sa

la


ma

tu

sa

la

sheng

la

mai

3

la

mai

sheng

nuo

ya


nuo

ya

sheng

shan


han


ya

fu

4

ya

fu

de

er

zi

shi

ge

mie


ma

ge


ma

dai


ya

wan


tu

ba


mi

she


ti
5

la


ge

mie

de

er

zi

shi

ya

shi

ji

na


di

fa


di

fa

zai

chuang

shi

ji

shi

zhang

san

jie

zuo
6

li

fatuo

jia

ma


ya

wan

de

er

zi

shi

yi

li

sha


ta

shi


ji

ti


duo

danduo

dan

you

zuo

luo
7

dan

de


han

de

er

zi

shi

gu

shi


mai

xi


fu


jia

nan

8 西

gu

shi

de

er

zi

shi

xi

ba


ha

fei

la


sa

fu

ta


la

ma


sa

fu

ti

jia

9 西

la

ma

de

er

zi

shi

shi

ba


di

dan


gu

shi

sheng

ning

lu


ta

wei

shi

shang

ying

xiong

zhi

shou

10

mai

xi

sheng

lu

di

ren


ya

na

mi

ren


li

ha

bi

ren


na

fu

tu

xi

ren

11 西

pa

si

lu

xi

ren


jia

si

lu

xi

ren


jia

fei

tuo

ren


cong

jia

fei

tuo

chu

lai

de

you
12

fei

li

shi

ren


jia

nan

sheng

zhang

zi

xi

dun


you

sheng

he

13 西

he

ye

bu

si

ren


ya

mo

li

ren


ge

jia

sa

ren

14

xi

wei

ren


ya

ji

ren


xi

ni

ren

15 西

ya

wa

di

ren


xi

ma

li

ren


bing

ha

ma

ren

16

shan

de

er

zi

shi

yi

lan


ya

shu


ya

fa

sa


lu

de


ya

lan


wu

si


hu
17

lei


ji

tie


mi

shemi

she

zai

chuang

shi

ji

shi

zhang

er

shi

san

jie

zuo

ma

shi


ya

fa

sa

sheng

sha

la


sha

la

sheng

xi

bo

18

xi

bo

sheng

le

liang

ge

er

zi


yi

ge

ming

jiao

fa

lei


fa

lei

jiu

shi

fen

de

yi

si

19

yin

wei

na

shi

ren

jiu

fen

di

ju

zhu


fa

lei

de

xiong

di

ming

jiao

yue

tan


yue

tan

sheng

ya

mo

da


sha

lie


ha

sa

ma

fei


ye

la

20

ha

duo

lan


wu

sa


de

la

21

yi

ba

lu


ya

bi

ma

li


shi

ba

22

a

fei


ha

fei

la


yue

ba


zhe

dou

shi

yue

tan

de

er

zi

23

shan

sheng

ya

fa

sa


ya

fa

sa

sheng

sha

la

24

sha

la

sheng

xi

bo


xi

bo

sheng

fa

lei


fa

lei

sheng

la

wu

25

la

wu

sheng

xi

lu


xi

lu

sheng

na

he


na

he

sheng

ta

la

26 西 鹿 西 鹿

ta

la

sheng

ya

bo

lan


ya

bo

lan

jiu

shi

ya

bo

la

han

27

ya

bo

la

han

de

er

zi

shi

yi

sa


yi

shi

ma

li

28

yi

shi

ma

li

de

er

zi

ji

zai

xia

mian


yi

shi

ma

li

de

zhang

zi

shi

ni

bai

yue


qi
29

ci

shi

ji

da


ya

de

bie


mi

bi

shan


mi

shi

ma


du

ma


ma

sa


ha

da


ti

ma

30

yi

tu


na

fei

shi


ji

di

ma


zhe

dou

shi

yi

shi

ma

li

de

er

zi

31

ya

bo

la

han

de

qie

ji

tu

la

suo

sheng

de

er

zi


jiu

shi

xin

lan


yue

shan


mi

dan
32


mi

dian


yi

shi

ba


shu

ya


yue

shan

de

er

zi

shi

shi

ba


di

dan


mi

dian

de

er

zi

shi

yi

fa


yi

fu


ha

nuo


ya

bi

da


yi

lei

da


zhe

dou
33

shi

ji

tu

la

de

zi

sun


ya

bo

la

han

sheng

yi

sa


yi

sa

de

er

zi

shi

yi

sao


he

yi

se

lie

34

yi

sao

de

er

zi

shi

yi

li

fa


liu

er


ye

wu

shi


ya

lan


ke

la

35

yi

li

fa

de

er

zi

shi

ti

man


a

mo


xi

bo


jia

tan


ji

na

si


ting

na
36


ya

ma

li


liu

er

de

er

zi

shi

na

ha


xie

la


sha

ma


mi

sa

37

xi

er

de

er

zi

shi

luo

tan


shuo

ba


ji

bian


ya

na


di

shun


yi

cha


di
38 西 便

shan


luo

tan

de

er

zi

shi

he

li


he

man


luo

tan

de

mei

zi

shi

ting

na

39

shuo

ba

de

er

zi

shi

ya

lei

wen


ma

na

xia


yi

ba

lu


shi

fei


a

nan


ji
40

bian

de

er

zi

shi

ya

ya


ya

na

便

ya

na

de

er

zi

shi

di

shun


di

shun

de

er

zi

shi

ha

mo

lan


yi

shi

ban


yi

lan
41


ji

lan


yi

cha

de

er

zi

shi

bi

han


sa

fan


ya

gan


di

shan

de

er

zi

shi

wu

si


ya
42

lan


yi

se

lie

ren

wei

you

jun

wang

zhi

li

zhi

xian


zai

yi

dong

di

zuo

wang

de

ji

zai

xia

mian

43

you

bi

er

de

er

zi

bi

la


ta

de

jing

cheng

ming

jiao

ting

ha

ba


bi

la

si

le


bo

si

la

ren

xie

la

de

er

zi

yue

ba


jie

xu

ta

zuo

wang

44

yue

ba

si

le


ti

man

di

de

ren

hu

shan


jie

xu

ta

zuo

wang

45

hu

shan

si

le


bi

da

de

er

zi

ha

da


jie

xu

ta

zuo

wang


zhe

ha

da

jiu

shi

zai
46

mo

ya

di

sha

bai

mi

dian

ren

de


ta

de

jing

cheng

ming

jiao

ya

wei

de


ha

da

si

le


ma

shi

li

jia

ren

sang

la


jie

xu

ta

zuo

wang

47

sang

la

si

le


da

he

bian

de

li

he

bo

ren

sao

luo

jie

xu

ta

zuo

wang

48

sao

luo

si

le


ya

ge

bo

de

er

zi

ba

lei

ha

nan


jie

xu

ta

zuo

wang

49

ba

lei

ha

nan

si

le


ha

da

jie

xu

ta

zuo

wang


ta

de

jing

cheng

ming

jiao

ba

yi


ta
50

de

qi

zi

ming

jiao

mi

xi

ta

bie


shi

mi

sa

he

de

sun

nv


ma

te

lie

de

nv

er


ha

da

si

le


yi

dong

ren

de

zu

zhang

you

ting

na

zu

zhang


ya

lei

wa

zu

zhang


ye

tie
51

zu

zhang


ya

he

li

ba

ma

zu

zhang


yi

la

zu

zhang


bi

nen

zu

zhang

52

ji

na

si

zu

zhang


ti

man

zu

zhang


mi

bi

sa

zu

zhang

53

ma

ji

die

zu

zhang


yi

lan

zu

zhang


zhe

dou

shi

yi

dong

ren

de

zu

zhang

54