1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


哥林多前书

第  1  章


feng


shen

zhi

yi


meng

shao

zuo

ye

su

ji

du

shi

tu

de

bao

luo


tong

xiong

di

suo

ti

ni
1  使


xie

xin

gei

ge

lin

duo


shen

de

jiao

hui


jiu

shi

zai

ji

du

ye

su

li

cheng

sheng


meng

shao
2 

zuo

sheng

tu

de


yi

ji

suo

you

zai

ge

chu

qiu

gao

wo

zhu

ye

su

ji

du

zhi

ming

de

ren


ji

du

shi

ta

men

de

zhu


ye

shi

wo

men

de

zhu


yuan

en

hui

ping

an


cong


shen

wo

men

de

fu


bing

zhu

ye

su

ji

du


gui

yu

ni

men
3 


wo

chang

wei

ni

men

gan

xie

wo

de


shen


yin


shen

zai

ji

du

ye

su

li

suo

ci

gei

ni
4  

men

de

en

hui


you

yin

ni

men

zai

ta

li

mian

fan

shi

fu

zu


kou

cai

zhi

shi

dou

quan

bei

5

zheng

ru

wo

wei

ji

du

zuo

de

jian

zheng


zai

ni

men

xin

li

de

yi

jian

gu

6

yi

zhi

ni

men

zai

en

ci

shang

mei

you

yi

yang

bu

ji

ren

de


deng

hou

wo

men

de

zhu

ye

su
7

ji

du

xian

xian


ta

ye

bi

jian

gu

ni

men

dao

di


jiao

ni

men

zai

wo

men

zhu

ye

su

ji

du

de

ri

zi

8

wu

ke

ze

beishen

shi

xin

shi

de


ni

men

yuan

shi

bei

ta

suo

shao


hao

yu

ta

er

zi


wo

men

de
9 

zhu

ye

su

ji

du


yi

tong

de

fen


di

xiong

men


wo

jie

wo

men

zhu

ye

su

ji

du

de

ming


quan

ni

men

dou

shuo

yi

yang

de

hua
10


ni

men

zhong

jian

ye

bu

ke

fen

dang


zhi

yao

yi

xin

yi

yi

bi

ci

xiang

he


yin

wei

ge

lai

shi

jia

li

de

ren


ceng

dui

wo

ti

qi

di

xiong

men

lai


shuo

ni

men

zhong

jian
11

you

fen

zheng


wo

de

yi

si

jiu

shi

ni

men

ge

ren

shuo


wo

shi

shu

bao

luo

de


wo

shi

shu

ya

bo

luo
12

de


wo

shi

shu

ji

fa

de


wo

shi

shu

ji

du

de


ji

du

shi

fen

kai

de

me


bao

luo

wei

ni

men

ding

le

shi

zi

jia

me


ni

men

shi

feng

bao
13

luo

de

ming

shou

le

xi

me


wo

gan

xie


shen


chu

le

ji

li

si

bu

bing

gai

you

yi

wai


wo

mei

you

gei

ni

men

yi
14 

ge

ren

shi

xi


mian

de

you

ren

shuo


ni

men

shi

feng

wo

de

ming

shou

xi

15

wo

ye

gei

si

ti

fan

jia

shi

guo

xi


ci

wai

gei

bie

ren

shi

xi

mei

you


wo

que

ji

bu
16

qing


ji

du

chai

qian

wo


yuan

bu

shi

wei

shi

xi


nai

shi

wei

chuan

fu

yin


bing

bu

yong

zhi

hui
17

de

yan

yu


mian

de

ji

du

de

shi

zi

jia

luo

le

kong


yin

wei

shi

zi

jia

de

dao

li


zai

na

mie

wang

de

ren

wei

yu

zhuo


zai

wo

men

de

jiu

de
18

ren

que

wei


shen

de

da

neng

 

jiu

ru

jing

shang

suo

jiwo

yao

mie

jue

zhi

hui

ren

de

zhi

hui


fei

qi

cong

ming

ren

de
19

cong

mingzhi

hui

ren

zai

na

li


wen

shi

zai

na

li


zhe

shi

shang

de

bian

shi

zai

na

lishen
20 

qi

bu

shi

jiao

zhe

shi

shang

de

zhi

hui

bian

cheng

yu

zhuo

me


shi

ren

ping

zi

ji

de

zhi

hui


ji

bu

ren

shi


shenshen

jiu

le

yi

yong

ren

suo

dang
21  

suo

yu

zhuo

de

dao

li


zheng

jiu

na

xie

xin

de

ren


zhe

jiu

shi


shen

de

zhi

hui

le

 

you

tai

ren

shi

yao

shen

ji


xi

li

ni

ren

shi

qiu

zhi

hui

22

wo

men

que

shi

chuan

ding

shi

zi

jia

de

ji

du


zai

you

tai

ren

wei

ban

jiao

shi


zai

wai

bang
23

ren

wei

yu

zhuo


dan

zai

na

meng

shao

de


wu

lun

shi

you

tai

ren


xi

li

ni

ren


ji

du

zong

wei


shen
24 

de

neng

lishen

de

zhi

hui

 

yin


shen

de

yu

zhuo

zong

bi

ren

zhi

huishen

de

ruan

ruo

zong

bi

ren

qiang

zhuang

25  

di

xiong

men

na


ke

jian

ni

men

meng

shao

de


an

zhe

rou

ti

you

zhi

hui

de

bu

duo


you
26

neng

li

de

bu

duo


you

zun

gui

de

ye

bu

duoshen

que

jian

xuan

le

shi

shang

yu

zhuo

de


jiao

you

zhi

hui

de

xiu

kui


you

jian

xuan

le

shi
27 

shang

ruan

ruo

de


jiao

na

qiang

zhuang

de

xiu

kuishen

ye

jian

xuan

le

shi

shang

bei

jian

de


bei

ren

yan

e

de


yi

ji

na

wu

you

de

28 

wei

yao

fei

diao

na

you

de


shi

yi

qie

you

xue

qi

de


zai


shen

mian

qian

yi

ge

ye

bu

neng

zi

kua

29 使 

dan

ni

men

de

zai

ji

du

ye

su

li


shi

ben

hu


shenshen

you

shi

ta

cheng

wei

wo
30   使

men

de

zhi

hui


gong

yi


sheng

jie


jiu

shu


ru

jing

shang

suo

jikua

kou

de

dang

zhi

zhe

zhu

kua

kou


31