1 2 3 4 5


彼得前书

第  1  章


ye

su

ji

du

de

shi

tu

bi

de


xie

xin

gei

na

fen

san

zai

ben

dou


jia

la

tai


jia
1 使

pa

duo

jia


ya

xi

ya


bi

tui

ni

ji

ju

de

西

jiu

shi

zhao

fu


shen

de

xian

jian

bei

jian

xuan


jie

zhe

sheng

ling

de

cheng

sheng

jie


yi

zhi

shun
2  

fu

ye

su

ji

du


you

meng

ta

xue

suo

sa

de

ren


yuan

en

hui

ping

an


duo

duo

de

jia

gei

ni

men


yuan

song

zan

gui

yu

wo

men

zhu

ye

su

ji

du

de

fu


shen


ta

ceng

zhao

zi

ji

de

da

lian
3  

min


jie

zhe

ye

su

ji

du

cong

si

li

fu

huo


zhong

sheng

le

wo

men


jiao

wo

men

you

huo

po

de

pan

wang


ke

yi

de

zhao

bu

neng

xiu

huai


bu

neng

dian

wu


bu

neng

shuai

can


wei

ni

men

cun

liu

zai
4

tian

shang

de

ji

ye


ni

men

zhe

yin

xin

meng


shen

neng

li

bao

shou

de

ren


bi

neng

de

zhao

suo

yu

bei


dao

mo
5  

shi

yao

xian

xian

de

jiu

en


yin

ci


ni

men

shi

da

you

xi

le


dan

ru

jin


zai

bai

ban

de

shi

lian

zhong

zhan

shi

you
6

chou


jiao

ni

men

de

xin

xin

ji

bei

shi

yan


jiu

bi

na

bei

huo

shi

yan


reng

ran

neng

huai

de

jin
7

zi


geng

xian

bao

gui


ke

yi

zai

ye

su

ji

du

xian

xian

de

shi

hou


de

zhao

cheng

zan


rong

yao


zun

gui

耀

ni

men

sui

ran

mei

you

jian

guo

ta


que

shi

ai

ta


ru

jin

sui

bu

de

kan

jian


que

yin
8

xin

ta

jiu

you

shuo

bu

chu

lai


man

you

rong

guang

de

da

xi

le


bing

qie

de

zhao

ni

men

xin

xin

de

guo

xiao


jiu

shi

ling

hun

de

jiu

en

9

lun

dao

zhe

jiu

en


na

yu

xian

shuo

ni

men

yao

de

en

dian

de

zhong

xian

zhi


zao

yi

xiang

xi
10

de

xun

qiu

kao

cha


jiu

shi

kao

cha

zai

ta

men

xin

li

ji

du

de

ling


yu

xian

zheng

ming

ji

du

shou

ku

nan


hou
11

lai

de

rong

yao


shi

zhi

zhe

shen

me

shi

hou


bing

zen

yang

de

shi

hou

耀

ta

men

de

le

qi

shi


zhi

dao

ta

men

suo

chuan

jiang

de

yi

qie

shichuan

jiang

yuan

wen

zuo
12

fu

shi


bu

shi

wei

zi

ji


nai

shi

wei

ni

men


na

kao

zhe

cong

tian

shang

chai

lai

de

sheng

ling


chuan

fu

yin

gei

ni

men

de

ren


xian

zai

jiang

zhe

xie

shi

bao

gei

ni

men


tian

shi

ye
使

yuan

yi

xiang

xi

cha

kan

zhe

xie

shi


suo

yi

yao

yue

shu

ni

men

de

xinyuan

wen

zuo

shu

shang

ni

men

xin

zhong

de

yao


jin

shen
13

zi

shou


zhuan

xin

pan

wang

ye

su

ji

du

xian

xian

de

shi

hou

suo

dai

lai

gei

ni

men

de

en


ni

men

ji

zuo

shun

ming

de

er

nv


jiu

bu

yao

xiao

fa

cong

qian

meng

mei

wu

zhi

de

shi

hou

14

na

fang

zong

si

yu

de

yang

zi


na

shao

ni

men

de

ji

shi

sheng

jie


ni

men

zai

yi

qie

suo

xing

de

shi

shang

ye

yao

sheng

jie

15

yin

jing

shang

ji

zhe

shuoni

men

yao

sheng

jie


yin

wei

wo

shi

sheng

jie

de


16

ni

men

ji

cheng

na

bu

pian

dai

ren


an

ge

ren

xing

wei

shen

pan

ren

de

zhu

wei

fu


jiu

dang
17

cun

jing

wei

de

xin


du

ni

men

zai

shi

ji

ju

de

ri

zi


zhi

dao

ni

men

de

shu


tuo

qu

ni

men

zu

zong

suo

chuan

liu

xu

wang

de

xing

wei


bu

shi

ping
18

zhe

neng

huai

de

jin

yin

deng

wu


nai

shi

ping

zhe

ji

du

de

bao

xue


ru

tong

wu

xia

ci

wu

dian

wu

de

gao

yang

zhi

xue

19

ji

du

zai

chuang

shi

yi

qian


shi

yu

xian

bei


shen

zhi

dao

de


que

zai

zhe

mo

shi


cai
20  

wei

ni

men

xian

xian


ni

men

ye

yin

zhe

ta


xin

na

jiao

ta

cong

si

li

fu

huo


you

gei

ta

rong

yao

de


shen
21 耀  


jiao

ni

men

de

xin

xin


he

pan

wang


dou

zai

yu


shen

 

ni

men

ji

yin

shun

cong

zhen

li


jie

jing

le

zi

ji

de

xin


yi

zhi

ai

di

xiong

mei

you

xu
22

jia


jiu

dang

cong

xin

li

bi

ci

qie

shi

xiang

aicong

xin

li

you

gu

juan

zuo

cong

qing

jie

de

xin


ni

men

meng

le

zhong

sheng


bu

shi

you

yu

neng

huai

de

zhong

zi


nai

shi

you

yu

bu

neng

huai

de
23

zhong

zi


shi

jie

zhe


shen

huo

po

chang

cun

de

dao

 

yin

wei


fan

you

xue

qi

de


jin

dou

ru

cao


ta

de

mei

rong


dou

xiang

cao

shang

de

hua
24


cao

bi

ku

gan


hua

bi

diao

xie


wei

you

zhu

de

dao

shi

yong

cun

desuo

chuan

gei

ni

men

de

fu

yin

jiu

shi

zhe

dao

25