1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


撒母耳记上

第  1  章


yi

fa

lian

shan

di

de

la

ma

suo

fei


you

yi

ge

yi

fa

lian

ren


ming

jiao

yi

li

jia

na
1


shi

su

fu

de

xuan

sun


tuo

hu

de

zeng

sun


yi

li

hu

de

sun

zi


ye

luo

han

de

er

zi


ta

you

liang

ge

qi


yi

ming

ha

na


yi

ming

pi

ni

na


pi

ni

na

you

er

nv


ha
2

na

mei

you

er

nv


zhe

ren

mei

nian

cong

ben

cheng

shang

dao

shi

luo


jing

bai

ji

si

wan

jun

zhi

ye

he

hua


zai

na
3

li

you

yi

li

de

liang

ge

er

zi


he

fu

ni


fei

ni

ha


dang

ye

he

hua

de

ji

si


yi

li

jia

na

mei

feng

xian

ji

de

ri

zi


jiang

ji

rou

fen

gei

ta

de

qi

pi

ni

na

he

pi
4

ni

na

suo

sheng

de

er

nv


gei

ha

na

de

que

shi

shuang

fen


yin

wei

ta

ai

ha

na


wu

nai

ye

he

hua

bu

shi

ha

na
5 使

sheng

yu


pi

ni

na

jian

ye

he

hua

bu

shi

ha

na

sheng

yu


jiu

zuo

ta

de

dui

tou


da

da

ji

dong
6 使

ta


yao

shi

ta

sheng

qi

使

mei

nian

shang

dao

ye

he

hua

dian

de

shi

hou


yi

li

jia

na

dou

yi

shuang

fen

gei

ha

na


pi
7 殿

ni

na

reng

shi

ji

dong

ta


yi

zhi

ta

ku

qi

bu

chi

fan


ta

zhang

fu

yi

li

jia

na

dui

ta

shuo


ha

na

a


ni

wei

he

ku

qi


bu

chi

fan

8

xin

li

chou

men

ne


you

wo

bu

bi

shi

ge

er

zi

hai

hao

me


ta

men

zai

shi

luo

chi

he

wan

le


ha

na

jiu

zhan

qi

lai


ji

si

yi

li


zai

ye

he
9

hua

dian

de

men

kuang

pang

bian

zuo

zai

zi

ji

de

wei

shang

殿

ha

na

xin

li

chou

ku


jiu

tong

tong

ku

qi


qi

dao

ye

he

hua

10

xu

yuan

shuo


wan

jun

zhi

ye

he

hua

a


ni

ruo

chui

gu

bi

nv

de

ku

qing


juan

nian

bu
11

wang

bi

nv


ci

wo

yi

ge

er

zi


wo

bi

shi

ta

zhong

shen

gui

yu

ye

he

hua


bu

yong
使

ti

tou

dao

ti

ta

de

tou


ha

na

zai

ye

he

hua

mian

qian

bu

zhu

de

qi

dao


yi

li

ding

jing

kan

ta

de

zui

12

yuan

lai

ha

na

xin

zhong

mo

dao


zhi

dong

zui

chun

bu

chu

sheng

yin


yin

ci

yi

li

yi

wei

ta
13

he

zui

le


yi

li

dui

ta

shuo


ni

yao

zui

dao

ji

shi

ne


ni

bu

ying

gai

he

jiu

14

ha

na

hui

da

shuo


zhu

a


bu

shi

zhe

yang


wo

shi

xin

li

chou

ku

de

fu

ren


qing
15

jiu

nong

jiu

dou

mei

you

he


dan

zai

ye

he

hua

mian

qian

qing

xin

tu

yi


bu

yao

jiang

bi

nv

kan

zuo

bu

zheng

jing

de

nv

zi


wo

yin

bei

ren

ji

dong

chou

ku

tai

duo

16

suo

yi

qi

qiu

dao

ru

jin


yi

li

shuo


ni

ke

yi

ping

ping

an

an

de

hui

qu


yuan

yi

se

lie

de


shen

yun

zhun

ni
17  

xiang

ta

suo

qiu

de


ha

na

shuo


yuan

bi

nv

zai

ni

yan

qian

meng

en


yu

shi

fu

ren

zou

qu

chi

fan


mian

shang
18

zai

bu

dai

chou

rong

le


ci

ri

qing

zao

ta

men

qi

lai


zai

ye

he

hua

mian

qian

jing

bai


jiu

hui

la

ma


dao

le
19

jia

li


yi

li

jia

na

he

qi

ha

na

tong

fang


ye

he

hua

gu

nian

ha

na


ha

na

jiu

huai

yun


ri

qi

man

zu

sheng

le

yi

ge

er

zi


gei

ta

qi

ming

jiao

sa

mu

er
20 怀


shuo


zhe

shi

wo

cong

ye

he

hua

na

li

qiu

lai

de


yi

li

jia

na

he

ta

quan

jia

dou

shang

shi

luo

qu


yao

xiang

ye

he

hua

xian

nian

ji


bing

huan
21

suo

xu

de

yuan


ha

na

que

mei

you

shang

qu


dui

zhang

fu

shuo


deng

hai

zi

duan

le

nai


wo

bian

dai

ta

shang
22 便

qu

chao

jian

ye

he

hua


shi

ta

yong

yuan

zhu

zai

na

li

使

ta

zhang

fu

yi

li

jia

na

shuo


jiu

sui

ni

de

yi

xing

ba


ke

yi

deng

er

zi

duan

le

nai
23


dan

yuan

ye

he

hua

ying

yan

ta

de

hua


yu

shi

fu

ren

zai

jia

li

ru

yang

er

zi


zhi

dao

duan

le

nai


ji

duan

le

nai


jiu

ba

hai

zi

dai

shang

shi

luo


dao

le

ye

he

hua

de

dian


you

dai

le
24 殿

san

zhi

gong

niu


yi

yi

fa

xi

mian


yi

pi

dai

jiu


na

shi

hai

zi

hai

xiao


zai

le

yi

zhi

gong

niu


jiu

ling

hai

zi

dao

yi

li

mian

qian

25

fu

ren

shuo


zhu

a


wo

gan

zai

ni

mian

qian

qi

shi


cong

qian

zai

ni

zhe

li

zhan

zhe

qi
26

qiu

ye

he

hua

de

na

fu

ren


jiu

shi

wo


wo

qi

qiu

wei

yao

de

zhe

hai

zi


ye

he

hua

yi

jiang

wo

suo

qiu

de

ci

gei

wo

le

27

suo

yi

wo

jiang

zhe

hai

zi

gui

yu

ye

he

hua


shi

ta

zhong

shen

gui

yu

ye

he

hua


yu

shi
28 使

zai

na

li

jing

bai

ye

he

hua