1 2 3 4 5


帖撒罗尼迦前书

第  1  章


bao

luo


xi

la


ti

mo

tai


xie

xin

gei

tie

sa

luo

ni

jia

zai

fu


shen

he

zhu

ye
1 西  

su

ji

du

li

de

jiao

hui


yuan

en

hui

ping

an

gui

yu

ni

men


wo

men

wei

ni

men

zhong

ren

chang

chang

gan

xie


shen


dao

gao

de

shi

hou

ti

dao

ni

men

2  

zai


shen

wo

men

de

fu

mian

qian


bu

zhu

de

ji

nian

ni

men

yin

xin

xin

suo

zuo

de

gong

fu
3  


yin

ai

xin

suo

shou

de

lao

ku


yin

pan

wang

wo

men

zhu

ye

su

ji

du

suo

cun

de

ren

nai


bei


shen

suo

ai

de

di

xiong

a


wo

zhi

dao

ni

men

shi

meng

jian

xuan

de

4  

yin

wei

wo

men

de

fu

yin

chuan

dao

ni

men

na

li


bu

du

zai

hu

yan

yu


ye

zai

hu

quan
5

neng


he

sheng

ling


bing

chong

zu

de

xin

xin


zheng

ru

ni

men

zhi

dao

wo

men

zai

ni

men

na

li


wei

ni

men

de

yuan

gu

shi

zen

yang

wei

ren


bing

qie

ni

men

zai

da

nan

zhi

zhong


meng

le

sheng

ling

suo

ci

de

xi

le


ling

shou

zhen

dao

6

jiu

xiao

fa

wo

men


ye

xiao

fa

le

zhu


shen

zhi

ni

men

zuo

le

ma

qi

dun

he

ya

gai

ya


suo

you

xin

zhu

zhi

ren

de

bang

yang

7

yin

wei

zhu

de

dao

cong

ni

men

na

li

yi

jing

chuan

yang

chu

lai


ni

men

xiang


shen

de

xin

xin
8  

bu

dan

zai

ma

qi

dun

he

ya

gai

ya


jiu

shi

zai

ge

chu


ye

dou

chuan

kai

le


suo

yi

bu

yong

wo

men

shuo

shen

me

hua


yin

wei

ta

men

zi

ji

yi

jing

bao

ming

wo

men

shi

zen

yang

jin

dao

ni

men

na

li


ni

men

shi
9

zen

yang

li

qi

ou

xiang

gui

xiang


shen


yao

fu

shi

na

you

zhen

you

huo

de


shen

   

deng

hou

ta

er

zi

cong

tian

jiang

lin


jiu

shi

ta

cong

si

li

fu

huo

de


na

wei

jiu

wo

men
10

tuo

li

jiang

lai

fen

nu

de

ye

su

忿