1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


历代志下

第  1  章


da

wei

de

er

zi

suo

luo

men


guo

wei

jian

gu


ye

he

hua

ta

de


shen

yu

ta

tong

zai
1  


shi

ta

shen

wei

zun

da

使

suo

luo

men

fen

fu

yi

se

lie

zhong

ren


jiu

shi

qian

fu

zhang


bai

fu

zhang


shen

pan

guan

2

shou

ling

yu

zu

zhang

dou

lai


suo

luo

men

he

hui

zhong

dou

wang

ji

bian

de

qiu

tan

qu


yin

na

li

you


shen

de

hui

mu

3  

jiu

shi

ye

he

hua

pu

ren

mo

xi

zai

kuang

ye

suo

zhi

zao

de

西

zhi

shi


shen

de

yue

gui


da

wei

yi

jing

cong

ji

lie

ye

lin

ban

dao

ta

suo

yu

bei

de

di
4  

fang


yin

ta

ceng

zai

ye

lu

sa

leng

wei

yue

gui

zhi

da

le

zhang

mu


bing

qie

hu

er

de

sun

zi

wu

li

de

er

zi

bi

sa

lie

suo

zao

de

tong

tan


ye

zai

ji

bian
5

ye

he

hua

de

hui

mu

qian


suo

luo

men

he

hui

zhong

dou

jiu

jin

tan

qian


suo

luo

men

shang

dao

ye

he

hua

mian

qian

hui

mu

de

tong

tan

na

li


xian

yi

qian

xi

sheng

wei

fan
6

ji


dang

ye


shen

xiang

suo

luo

men

xian

xian


dui

ta

shuo


ni

yuan

wo

ci

ni

shen

me


ni

ke
7  

yi

qiu


suo

luo

men

dui


shen

shuo


ni

ceng

xiang

wo

fu

da

wei

da

shi

ci

ai


shi

wo

jie

xu

ta
8   使

zuo

wang


ye

he

hua


shen

a


xian

zai

qiu

ni

cheng

jiu

xiang

wo

fu

da

wei

suo

ying

xu

de

hua


yin
9  

ni

li

wo

zuo

zhe

min

de

wang


ta

men

ru

tong

di

shang

chen

sha

na

yang

duo


qiu

ni

ci

wo

zhi

hui

cong

ming


wo

hao

zai

zhe

min

qian

chu

ru


bu

ran


shui

neng

pan

duan
10

zhe

zhong

duo

de

min

neshen

dui

suo

luo

men

shuo


wo

yi

li

ni

zuo

wo

min

de

wang


ni

ji

you

zhe

xin

yi

11  

bing

bu

qiu

zi

cai

feng

fu

zun

rong


ye

bu

qiu

mie

jue

na

hen

ni

zhi

ren

de

xing

ming


you

bu

qiu

da

shou

shu


zhi

qiu

zhi

hui

cong

ming

hao

pan

duan

wo

de

min

寿

wo

bi

ci

ni

zhi

hui

cong

ming


ye

bi

ci

ni

zi

cai

feng

fu

zun

rong


zai

ni

yi

qian

de
12

lie

wang


dou

mei

you

zhe

yang


zai

ni

yi

hou

ye

bi

mei

you

zhe

yang

de


yu

shi

suo

luo

men

cong

ji

bian

qiu

tan

hui

mu

qian


hui

dao

ye

lu

sa

leng


zhi

li

yi

se
13

lie

ren


suo

luo

men

ju

ji

zhan

che

ma

bing


you

zhan

che

yi

qian

si

bai

liang


ma

bing

yi

wan

er

qian
14

ming


an

zhi

zai

tun

che

de

cheng

yi


he

ye

lu

sa

leng


jiu

shi

wang

na

li


wang

zai

ye

lu

sa

leng


shi

jin

yin

duo

ru

shi

tou


xiang

bo

mu

duo

ru

gao

yuan

de

sang

shu
15 使


suo

luo

men

de

ma

shi

cong

ai

ji

dai

lai

de


shi

wang

de

shang

ren

yi

qun

yi

qun

an

zhe

ding
16

jia

mai

lai

de


ta

men

cong

ai

ji

mai

lai

de

che


mei

liang

jia

yin

qi

bai

she

ke

lei


ma

mei

pi

yi

bai
17

wu

shi

she

ke

lei


he

ren

zhu

wang

he

ya

lan

zhu

wang

suo

mai

de

che

ma


ye

shi

an

zhe

jia

zhi

jing

ta

men

shou

mai

lai

de