1


约翰二书

第  1  章


zuo

zhang

lao

de

xie

xin

gei

meng

jian

xuan

de

tai

taitai

tai

huo

zuo

jiao

hui

xia

tong


he
1

ta

de

er

nv


jiu

shi

wo

cheng

xin

suo

ai

de


bu

dan

wo

ai


ye

shi

yi

qie

zhi

dao

zhen

li

zhi

ren

suo

ai

de


ai

ni

men

shi

wei

zhen

li

de

yuan

gu


zhe

zhen

li

cun

zai

wo

men

li

mian


ye

bi

yong

yuan
2

yu

wo

men

tong

zai


en

hui


lian

min


ping

an


cong

fu


shen

he

ta

er

zi

ye

su

ji

du


zai

zhen

li
3  

he

ai

xin

shang


bi

chang

yu

wo

men

tong

zai


wo

jian

ni

de

er

nv


you

zhao

wo

men

cong

fu

suo

shou

zhi

ming

ling

zun

xing

zhen

li

de


jiu
4

shen

huan

xi


tai

tai

a


wo

xian

zai

quan

ni


wo

men

da

jia

yao

bi

ci

xiang

ai


zhe

bing

bu

shi

wo
5

xie

yi

tiao

xin

ming

ling

gei

ni


nai

shi

wo

men

cong

qi

chu

suo

shou

de

ming

ling


wo

men

ruo

zhao

ta

de

ming

ling

xing


zhe

jiu

shi

ai


ni

men

cong

qi

chu

suo

ting

jian

dang

xing
6

de


jiu

shi

zhe

ming

ling


yin

wei

shi

shang

you

xu

duo

mi

huo

ren

de

chu

lai


ta

men

bu

ren

ye

su

ji

du

shi

cheng

le
7

rou

shen

lai

de


zhe

jiu

shi

na

mi

huo

ren


di

ji

du

de


ni

men

yao

xiao

xin


bu

yao

shi

qu

ni

men


you

gu

juan

zuo

wo

men


suo

zuo

de

gong

8

nai

yao

de

zhao

man

zu

de

shang

ci


fan

yue

guo

ji

du

de

jiao

xun


bu

chang

shou

zhe

de


jiu

mei

you


shen


chang

shou

zhe

jiao
9  

xun

de


jiu

you

fu

you

you

zi


ruo

you

ren

dao

ni

men

na

li


bu

shi

chuan

zhe

jiao

xun


bu

yao

jie

ta

dao

jia

li


ye
10

bu

yao

wen

ta

de

an


yin

wei

wen

ta

an

de


jiu

zai

ta

de

e

xing

shang

you

fen

11

wo

hai

you

xu

duo

shi

yao

xie

gei

ni

men


que

bu

yuan

yi

yong

zhi

mo

xie

chu

lai


dan

pan
12

wang

dao

ni

men

na

li


yu

ni

men

dang

mian

tan

lun


shi

ni

men

de

xi

le

man

zu

使

ni

na

meng

jian

xuan

zhi

jie

mei

de

er

nv

dou

wen

ni

an

13