1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


列王纪下

第  1  章


ya

ha

si

hou


mo

ya

bei

pan

yi

se

lie

1

ya

ha

xie

zai

sa

ma

li

ya


yi

ri

cong

lou

shang

de

lan

gan

li

diao

xia

lai


jiu

bing

le
2


yu

shi

chai

qian

shi

zhe

shuo


ni

men

qu

wen

yi

ge

lun

de

shen

ba

li

xi

bu


wo

zhe
使 西

bing

neng

hao

bu

neng

hao


dan

ye

he

hua

de

shi

zhe

dui

ti

si

bi

ren

yi

li

ya

shuo


ni

qi

lai


qu

ying

zhe

sa
3 使

ma

li

ya

wang

de

shi

zhe


dui

ta

men

shuo


ni

men

qu

wen

yi

ge

lun

shen

ba

li

xi

bu
使 西


qi

yin

yi

se

lie

zhong

mei

you


shen

me

 

suo

yi

ye

he

hua

ru

ci

shuo


ni

bi

bu

xia

ni

suo

shang

de

chuang


bi

ding

yao

si


yi
4

li

ya

jiu

qu

le


shi

zhe

hui

lai

jian

wang


wang

wen

ta

men

shuo


ni

men

wei

shen

me

hui

lai

ne

5 使

shi

zhe

hui

da

shuo


you

yi

ge

ren

ying

zhe

wo

men

lai


dui

wo

men

shuo


ni

men

hui

qu
6 使

jian

chai

ni

men

lai

de

wang


dui

ta

shuo


ye

he

hua

ru

ci

shuo


ni

chai

ren

qu

wen

yi

ge

lun

shen

ba

li

xi

bu


qi

yin

yi

se

lie

zhong

mei

you


shen

me


suo

yi

ni

bi

bu
西  

xia

suo

shang

de

chuang


bi

ding

yao

si


wang

wen

ta

men

shuo


ying

zhe

ni

men

lai

gao

su

ni

men

zhe

hua

de


shi

zen

yang

de

ren

7

hui

da

shuo


ta

shen

chuan

mao

yi


yao

shu

pi

dai


wang

shuo


zhe

bi

shi

ti

si

bi

ren
8 穿

yi

li

ya


 

yu

shi

wang

chai

qian

wu

shi

fu

zhang


dai

ling

wu

shi

ren

qu

jian

yi

li

ya


ta

jiu

shang

dao
9

yi

li

ya

na

li


yi

li

ya

zheng

zuo

zai

shan

ding

shang


wu

shi

fu

zhang

dui

ta

shuo


shen

ren

na


wang

fen

fu

ni

xia

lai


yi

li

ya

hui

da

shuo


wo

ruo

shi

shen

ren


yuan

huo

cong

tian

shang

jiang

xia

lai


shao

mie

ni
10

he

ni

na

wu

shi

ren


yu

shi

you

huo

cong

tian

shang

jiang

xia

lai


shao

mie

wu

shi

fu

zhang


he

ta

na

wu

shi

ren


wang

di

er

ci

chai

qian

yi

ge

wu

shi

fu

zhang


dai

ling

wu

shi

ren

qu

jian

yi

li

ya


wu
11

shi

fu

zhang

dui

yi

li

ya

shuo


shen

ren

na


wang

fen

fu

ni

kuai

kuai

xia

lai


yi

li

ya

hui

da

shuo


wo

ruo

shi

shen

ren


yuan

huo

cong

tian

shang

jiang

xia

lai


shao

mie

ni
12

he

ni

na

wu

shi

ren


yu

shi


shen

de

huo

cong

tian

shang

jiang

xia

lai


shao

mie

wu

shi

fu
 

zhang


he

ta

na

wu

shi

ren


wang

di

san

ci

chai

qian

yi

ge

wu

shi

fu

zhang


dai

ling

wu

shi

ren

qu


zhe

wu

shi

fu

zhang
13

shang

qu

shuang

xi

gui

zai

yi

li

ya

mian

qian


ai

qiu

ta


shuo


shen

ren

na


yuan

wo

de

xing

ming


he

ni

zhe

wu

shi

ge

pu

ren

de

xing

ming


zai

ni

yan

qian

kan

wei

bao

gui


yi

jing

you

huo

cong

tian

shang

jiang

xia

lai


shao

mie

qian

liang

ci

lai

de

wu

shi

fu

zhang


he

ta
14

men

ge

zi

dai

de

wu

shi

ren


xian

zai

yuan

wo

de

xing

ming

zai

ni

yan

qian

kan

wei

bao

gui


ye

he

hua

de

shi

zhe

dui

yi

li

ya

shuo


ni

tong

zhe

ta

xia

qu


bu

yao

pa

ta


yi
15 使

li

ya

jiu

qi

lai


tong

zhe

ta

xia

qu

jian

wang


dui

wang

shuo


ye

he

hua

ru

ci

shuo


ni

chai

ren

qu

wen

yi

ge

lun

shen

ba

li

xi

bu

16 西

qi

yin

yi

se

lie

zhong

mei

you


shen

ke

yi

qiu

wen

me


suo

yi

ni

bi

bu

xia

suo

shang

de
 

chuang


bi

ding

yao

si


ya

ha

xie

guo

ran

si

le


zheng

ru

ye

he

hua

jie

yi

li

ya

suo

shuo

de

hua


yin

ta

mei
17

you

er

zi


ta

xiong

di

yue

lan

jie

xu

ta

zuo

wang


zheng

zai

you

da

wang

yue

sha

fa

de

er

zi

yue

lan

di

er

nian


ya

ha

xie

qi

yu

suo

xing

de

shi


dou

xie

zai

yi

se

lie

zhu

wang

ji

shang

18