1 2 3


彼得后书

第  1  章


zuo

ye

su

ji

du

pu

ren

he

shi

tu

de

xi

men

bi

de


xie

xin

gei

na

yin

wo

men

de

1 使 西  

shen


he


you

gu

juan

wu

he

zi


jiu

zhu

ye

su

ji

du

zhi

yi


yu

wo

men

tong

de

yi

yang

bao

gui

xin

xin

de

ren


yuan

en

hui

ping

an


yin

ni

men

ren

shi


shen

he

wo

men

zhu

ye

su


duo

duo

de

jia

gei
2  

ni

menshen

de

shen

neng

yi

jiang

yi

qie

guan

hu

sheng

ming

he

qian

jing

de

shi

ci

gei

wo

men


jie

yin
3  

wo

men

ren

shi

na

yong

zi

ji

rong

yao

he

mei

de

shao

wo

men

de

zhu

耀

yin

ci

ta

yi

jiang

you

bao

gui

you

ji

da

de

ying

xu

ci

gei

wo

men


jiao

wo

men

ji

tuo

li
4

shi

shang

cong

qing

yu

lai

de

bai

huai


jiu

de

yu


shen

de

xing

qing

you

fen

 

zheng

yin

zhe

yuan

gu


ni

men

yao

fen

wai

de

yin

qin


you

le

xin

xin


you

yao

jia

shang

de
5

xing


you

le

de

xing


you

yao

jia

shang

zhi

shi


you

le

zhi

shi


you

yao

jia

shang

jie

zhi


you

le

jie

zhi


you

yao

jia

shang

ren

nai


you
6

le

ren

nai


you

yao

jia

shang

qian

jing


you

le

qian

jing


you

yao

jia

shang

ai

di

xiong

de

xin


you

le

ai

di

xiong

de

xin


you

yao
7

jia

shang

ai

zhong

ren

de

xin


ni

men

ruo

chong

chong

zu

zu

de

you

zhe

ji

yang


jiu

bi

shi

ni

men

zai

ren

shi

wo

men

de

zhu
8 使

ye

su

ji

du

shang


bu

zhi

yu

xian

lan

bu

jie

guo

zi

le


ren

ruo

mei

you

zhe

ji

yang


jiu

shi

yan

xia


zhi

kan

jian

jin

chu

de


wang

le

ta

jiu

ri
9

de

zui

yi

jing

de

le

jie

jing


suo

yi

di

xiong

men


ying

dang

geng

jia

yin

qin


shi

ni

men

suo

meng

de

en

shao

he

jian

xuan

jian
10 使

ding

bu

yi


ni

men

ruo

xing

zhe

ji

yang


jiu

yong

bu

shi

jiao


zhe

yang


bi

jiao

ni

men

feng

feng

fu

fu

de


de

yi

jin

ru

wo

men

zhu

jiu

zhu

ye

su

ji
11

du

yong

yuan

de

guo


ni

men

sui

ran

xiao

de

zhe

xie

shi


bing

qie

zai

ni

men

yi

you

de

zhen

dao

shang

jian

gu


wo
12

que

yao

jiang

zhe

xie

shi

chang

chang

ti

xing

ni

men


wo

yi

wei

ying

dang

chen

wo

hai

zai

zhe

zhang

peng

de

shi

hou

ti

xing

ni

men


ji

fa

ni

men

13

yin

wei

zhi

dao

wo

tuo

li

zhe

zhang

peng

de

shi

hou

kuai

dao

le


zheng

ru

wo

men

zhu

ye

su

ji
14

du

suo

zhi

shi

wo

de


bing

qie

wo

yao

jin

xin

jie

li


shi

ni

men

zai

wo

qu

shi

yi

hou


shi

chang

ji

nian

zhe

xie
15 使

shi


wo

men

cong

qian


jiang

wo

men

zhu

ye

su

ji

du

de

da

neng


he

ta

jiang

lin

de

shi


gao
16

su

ni

men


bing

bu

shi

sui

cong

guai

qiao

nie

zao

de

xu

yan


nai

shi

qin

yan

jian

guo

ta

de

wei

rong


ta

cong

fu


shen

de

zun

gui

rong

yao

de

shi

hou


cong

ji

da

rong

guang

zhi

zhong


you

sheng

yin
17   耀

chu

lai

xiang

ta

shuo


zhe

shi

wo

de

ai

zi


wo

suo

xi

yue

de


wo

men

tong

ta

zai

sheng

shan

de

shi

hou


qin

zi

ting

jian

zhe

sheng

yin

cong

tian

shang

chu

lai

18

wo

men

bing

you

xian

zhi

geng

que

de

yu

yan


ru

tong

deng

zhao

zai

an

chu


ni

men

zai

zhe

yu
19

yan

shang

liu

yi


zhi

deng

dao

tian

fa

liang

chen

xing

zai

ni

men

xin

li

chu

xian

de

shi

hou


cai

shi

hao

de


di

yi

yao

jin

de


gai

zhi

dao

jing

shang

suo

you

de

yu

yan


mei

you

ke

sui

si

yi

jie

shuo
20

de


yin

wei

yu

yan

cong

lai

mei

you

chu

yu

ren

yi

de


nai

shi

ren

bei

sheng

ling

gan

dong

shuo

chu

21  

shen

de

hua

lai