1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


撒母耳记下

第  1  章


sao

luo

si

hou


da

wei

ji

sha

ya

ma

li

ren

hui

lai


zai

xi

ge

la

zhu

le

liang

tian

1

di

san

tian


you

yi

ren

cong

sao

luo

de

ying

li

chu

lai


yi

fu

si

lie


tou

meng

hui

chen
2


dao

da

wei

mian

qian

fu

di

kou

bai


da

wei

wen

ta

shuo


ni

cong

na

li

lai


ta

shuo


wo

cong

yi

se

lie

de

ying

li

tao

lai
3


da

wei

you

wen

ta

shuo


shi

qing

zen

yang


qing

ni

gao

su

wo


ta

hui

da

shuo


bai

xing
4

cong

zhen

shang

tao

pao


ye

you

xu

duo

ren

pu

dao

si

wang


sao

luo

he

ta

er

zi

yue

na

dan

ye

si

le


da

wei

wen

bao

xin

de

shao

nian

ren

shuo


ni

zen

me

zhi

dao

sao

luo

he

ta

er

zi

yue

na

dan
5

si

le

ne


bao

xin

de

shao

nian

ren

shuo


wo

ou

ran

dao

ji

li

bo

shan


kan

jian

sao

luo

fu

zai

zi

ji
6

qiang

shang


you

zhan

che


ma

bing


jin

jin

de

zhui

ta


ta

hui

tou

kan

jian

wo


jiu

hu

jiao

wo


wo

shuo


wo

zai

zhe

li

7

ta

wen

wo

shuo


ni

shi

shen

me

ren


wo

shuo


wo

shi

ya

ma

li

ren

8

ta

shuo


qing

ni

lai

jiang

wo

sha

si


yin

wei

tong

ku

zhua

zhu

wo


wo

de

sheng

ming

shang

cun
9


wo

zhun

zhi

ta

pu

dao

bi

bu

neng

huo


jiu

qu

jiang

ta

sha

si


ba

ta

tou

shang

de

guan

mian
10


bi

shang

de

zhuo

zi


na

dao

wo

zhu

zhe

li


da

wei

jiu

si

lie

yi

fu


gen

sui

ta

de

ren

ye

shi

ru

ci

11

er

qie

bei

ai


ku

hao


jin

shi

dao

wan

shang


shi

yin

sao

luo

he

ta

er

zi

yue

na

dan
12


bing

ye

he

hua

de

min

yi

se

lie

jia

de

ren


dao

zai

dao

xia


da

wei

wen

bao

xin

de

shao

nian

ren

shuo


ni

shi

na

li

de

ren


ta

shuo


wo

shi

ya

ma
13

li

ke

ren

de

er

zi


da

wei

shuo


ni

shen

shou

sha

hai

ye

he

hua

de

shou

gao

zhe


zen

me

bu

wei

ju

ne

14

da

wei

jiao

le

yi

ge

shao

nian

ren

lai


shuo


ni

qu

sha

ta

ba

15

da

wei

dui

ta

shuo


ni

liu

ren

xue

de

zui


gui

dao

zi

ji

de

tou

shang


yin

wei

ni

qin
16

kou

zuo

jian

zheng


shuo


wo

sha

le

ye

he

hua

de

shou

gao

zhe


shao

nian

ren

jiu

ba

ta

sha

le


da

wei

zuo

ai

ge


diao

sao

luo

he

ta

er

zi

yue

na

dan

17

qie

fen

fu

jiang

zhe

ge

jiao

dao

you

da

ren


zhe

ge

ming

jiao

gong

ge


xie

zai

ya

sha

er

shu
18

shang


ge

zhong

shuo


yi

se

lie

a


ni

zun

rong

zhe

zai

shan

shang

bei

sha


da

ying

xiong

he

jing

si
19

wang


bu

yao

zai

jia

te

bao

gao


bu

yao

zai

ya

shi

ji

lun

jie

shang

chuan

yang


mian

de

fei

li

shi
20

de

nv

zi

huan

le


mian

de

wei

shou

ge

li

zhi

ren

de

nv

zi

jin

kua


ji

li

bo

shan

na


yuan

ni

na

li

mei

you

yu

lu


yuan

ni

tian

di

wu

tu

chan

ke

zuo

gong
21

wu


yin

wei

ying

xiong

de

dun

pai


zai

na

li

bei

wu

diu

qi


sao

luo

de

dun

pai


fang

fu

wei

ceng

mo

you

彿

yue

na

dan

de

gong

jian


fei

liu

di

ren

de

xue

bu

tui

suo


sao

luo

de

dao

jian


fei

pou
22 退

yong

shi

de

you

bu

shou

hui


sao

luo

he

yue

na

dan


huo

shi

xiang

yue

xiang

ai


si

shi

ye

bu

fen

li


ta

men

bi

ying
23

geng

kuai


bi

shi

zi

hai

qiang


yi

se

lie

de

nv

zi

a


dang

wei

sao

luo

ku

hao


ta

ceng

shi

ni

men

chuan

zhu

hong

se

de
24 使 穿

mei

yi


shi

ni

men

yi

fu

you

huang

jin

de

zhuang

shi

使

ying

xiong

he

jing

zai

zhen

shang

pu

dao


yue

na

dan

he

jing

zai

shan

shang

bei

sha

25

wo

xiong

yue

na

dan

na


wo

wei

ni

bei

shang


wo

shen

xi

yue

ni


ni

xiang

wo

fa

de

ai
26

qing

qi

miao

fei

chang


guo

yu

fu

nv

de

ai

qing


ying

xiong

he

jing

pu

dao


zhan

ju

he

jing

mie

mei

27