1 2 3 4


提摩太后书

第  1  章


feng


shen

zhi

yi


zhao

zhe

zai

ji

du

ye

su

li

sheng

ming

de

ying

xu


zuo

ji

du

ye

su
1  

shi

tu

de

bao

luo

使

xie

xin

gei

wo

qin

ai

de

er

zi

ti

mo

tai


yuan

en

hui

lian

min

ping

an


cong

fu


shen
2  

he

wo

men

zhu

ji

du

ye

su


gui

yu

ni


wo

gan

xie


shen


jiu

shi

wo

jie

xu

zu

xian


yong

qing

jie

de

liang

xin

suo

shi

feng

de

3    

shen


qi

dao

de

shi

hou


bu

zhu

de

xiang

nian

ni


ji

nian

ni

de

yan

lei


zhou

ye

qie

qie

de

xiang

yao

jian

ni


hao

jiao

wo

man

xin

kuai

le

4

xiang

dao

ni

xin

li

wu

wei

zhi

xin


zhe

xin

shi

xian

zai

ni

wai

zu

mu

luo

yi


he

ni

mu
5

qin

you

ni

ji

xin

li

de


wo

shen

xin

ye

zai

ni

de

xin

li


wei

ci

wo

ti

xing

ni


shi

ni

jiang


shen

jie

wo

an

shou

suo

gei

ni

de

en

ci


zai

ru
6 使  

huo

tiao

wang

qi

lai


yin

wei


shen

ci

gei

wo

men


bu

shi

dan

qie

de

xin


nai

shi

gang

qiang


ren

ai


jin
7  

shou

de

xin


ni

bu

yao

yi

gei

wo

men

de

zhu

zuo

jian

zheng

wei

chi


ye

bu

yao

yi

wo

zhe

wei

zhu

bei

qiu
8

de

wei

chi


zong

yao

an


shen

de

neng

li


yu

wo

wei

fu

yin

tong

shou

ku

nan

 


shen

jiu

le

wo

men


yi

sheng

shao

shao

wo

men


bu

shi

an

wo

men

de

xing

wei


nai

shi
9  

an

ta

de

zhi

yi


he

en

dian


zhe

en

dian

shi

wan

gu

zhi

xian


zai

ji

du

ye

su

li

ci

gei

wo

men

de


dan

ru

jin

jie

zhe

wo

men

jiu

zhu

ji

du

ye

su

de

xian

xian


cai

biao

ming

chu

lai

le


ta
10

yi

jing

ba

si

fei

qu


jie

zhe

fu

yin


jiang

bu

neng

huai

de

sheng

ming

zhang

xian

chu

lai


wo

wei

zhe

fu

yin

feng

pai

zuo

chuan

dao

de


zuo

shi

tu


zuo

shi

fu

11 使

wei

zhe

yuan

gu


wo

ye

shou

zhe

xie

ku

nan


ran

er

wo

bu

yi

wei

chi


yin

wei

zhi

dao
12

wo

suo

xin

de

shi

shui


ye

shen

xin

ta

neng

bao

quan

wo

suo

jiao

fu

ta

dehuo

zuo

ta

suo

jiao

tuo

wo

de


zhi

dao

na

ri


ni

cong

wo

ting

de

na

chun

zheng

hua

yu

de

gui

mo


yao

yong

zai

ji

du

ye

su

li

de

xin

xin
13

he

ai

xin


chang

chang

shou

zhe


cong

qian

suo

jiao

tuo

ni

de

shan

dao


ni

yao

kao

zhe

na

zhu

zai

wo

men

li

mian

de

sheng

ling

14

lao

lao

de

shou

zhe


fan

zai

ya

xi

ya

de

ren

dou

li

qi

wo


zhe

shi

ni

zhi

dao

de


qi

zhong

you

fei

ji

lu
15 西

he

hei

mo

qi

ni


yuan

zhu

lian

min

a

ni

se

fu

yi

jia

de

ren


yin

ta

lu

ci

shi

wo

chang

kuai


bu

yi

wo
16 使

de

suo

lian

wei

chi


fan

dao

zai

luo

ma

de

shi

hou


yin

qin

de

zhao

wo


bing

qie

zhao

zhao

le

17

yuan

zhu

shi

ta

zai

na

ri

de

zhu

de

lian

min


ta

zai

yi

fu

suo

zen

yang

duo

duo

de

fu

shi
18 使

wo


shi

ni

ming

ming

zhi

dao

de