1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


使徒行传

第  1  章


ti

a

fei

luo

a


wo

yi

jing

zuo

le

qian

shu


lun

dao

ye

su

kai

tou

yi

qie

suo

jiao

xun
1

de


zhi

dao

ta

jie

zhe

sheng

ling


fen

fu

suo

jian

xuan

de

shi

tu


yi

hou

bei

jie

shang

sheng

de

ri
2 使

zi

wei

zhi


ta

shou

hai

zhi

hou


yong

xu

duo

de

ping

ju


jiang

zi

ji

huo

huo

de

xian

gei

shi

tu

kan

3 使

si

shi

tian

zhi

jiu

xiang

ta

men

xian

xian


jiang

shuo


shen

guo

de

shi

 

ye

su

he

ta

men

ju

ji

de

shi

hou


zhu

fu

ta

men

shuo


bu

yao

li

kai

ye

lu

sa

leng
4


yao

deng

hou

fu

suo

ying

xu

de


jiu

shi

ni

men

ting

jian

wo

shuo

guo

de


yue

han

shi

yong

shui

shi

xi


dan

bu

duo

ji

ri


ni

men

yao

shou

sheng

ling

de

xi

5

ta

men

ju

ji

de

shi

hou


wen

ye

su

shuo


zhu

a


ni

fu

xing

yi

se

lie

guo


jiu
6

zai

zhe

shi

hou

ma


ye

su

dui

ta

men

shuo


fu

ping

zhe

zi

ji

de

quan

bing


suo

ding

de

shi

hou

ri

qi


bu
7

shi

ni

men

ke

yi

zhi

dao

de


dan

sheng

ling

jiang

lin

zai

ni

men

shen

shang


ni

men

jiu

bi

de

zhao

neng

li


bing

yao

zai

ye

lu
8

sa

leng


you

tai

quan

di


he

sa

ma

li

ya


zhi

dao

di

ji


zuo

wo

de

jian

zheng


shuo

le

zhe

hua


ta

men

zheng

kan

de

shi

hou


ta

jiu

bei

qu

shang

sheng


you

yi

duo

yun

cai
9

ba

ta

jie

qu


bian

kan

bu

jian

ta

le

便

dang

ta

wang

shang

qu


ta

men

ding

jing

wang

tian

de

shi

hou


hu

ran

you

liang

ge

ren


shen

chuan
10 穿

bai

yi


zhan

zai

pang

bian


shuo


jia

li

li

ren

na


ni

men

wei

shen

me

zhan

zhe

wang

tian

ne


zhe

li

kai

ni

men

bei

jie

sheng
11

tian

de

ye

su


ni

men

jian

ta

zen

yang

wang

tian

shang

qu


ta

hai

yao

zen

yang

lai


you

yi

zuo

shan

ming

jiao

gan

lan

shan


li

ye

lu

sa

leng

bu

yuan


yue

you

an

xi

ri

ke

zou
12

de

lu

cheng


dang

xia

men

tu

cong

na

li

hui

ye

lu

sa

leng

qu


jin

le

cheng


jiu

shang

le

suo

zhu

de

yi

jian

lou

fang


zai

na

li

you

bi

de


yue

han

13

ya

ge


an

de

lie


fei

li


duo

ma


ba

duo

luo

mai


ma

tai


ya

lei

fei

de

er

zi

ya

ge


fen

rui

dang

de

xi

men


he

ya

ge

de

er

zi


huo

zuo

xiong

di


you
西

da


zhe

xie

ren


tong

zhe

ji

ge

fu

ren


he

ye

su

de

mu

qin

ma

li

ya


bing

ye

su

de
14

di

xiong


dou

tong

xin

he

yi

de

heng

qie

dao

gao


na

shi


you

xu

duo

ren

ju

hui


yue

you

yi

bai

er

shi

ming


bi

de

jiu

zai

di

xiong

zhong
15

jian

zhan

qi

lai


shuo


di

xiong

men


sheng

ling

jie

da

wei

de

kou


zai

sheng

jing

shang


yu

yan

ling

ren

zhuo

na

ye

su
16

de

you

da


zhe

hua

shi

bi

xu

ying

yan

de


ta

ben

lai

lie

zai

wo

men

shu

zhong


bing

qie

zai

shi

tu

de

zhi

ren

shang

de

le

yi

fen

17 使

zhe

ren

yong

ta

zuo

e

de

gong

jia


mai

le

yi

kuai

tian


yi

hou

shen

zi

pu

dao


du

fu
18

beng

lie


chang

zi

dou

liu

chu

lai


zhu

zai

ye

lu

sa

leng

de

zhong

ren

dou

zhi

dao

zhe

shi


suo

yi

an

zhe

ta

men

na

li

de

hua
19


gei

na

kuai

tian

qi

ming

jiao

ya

ge

da

ma


jiu

shi

xue

tian

de

yi

si


yin

wei

shi

pian

shang

xie

zhe

shuoyuan

ta

de

zhu

chu


bian

wei

huang

chang


wu

ren

zai

nei
20

ju

zhuyou

shuoyuan

bie

ren

de

ta

de

zhi

fensuo

yi

zhu

ye

su

zai

wo

men

zhong

jian

shi

zhong

chu

ru

de

shi

hou

21

jiu

shi

cong

yue

han

shi

xi

qi


zhi

dao

zhu

li

kai

wo

men

bei

jie

shang

sheng

de

ri

zi

wei

zhi
22


bi

xu

cong

na

chang

yu

wo

men

zuo

ban

de

ren

zhong


li

yi

wei

yu

wo

men

tong

zuo

ye

su

fu

huo

de

jian

zheng


yu

shi

xuan

ju

liang

ge

ren


jiu

shi

na

jiao

zuo

ba

sa

ba

you

cheng

hu

you

shi

dou

de

yue

se
23


he

ma

ti

ya


zhong

ren

jiu

dao

gao

shuo


zhu

a


ni

zhi

dao

wan

ren

de

xin


qiu

ni

cong

zhe

liang

ge

ren
24

zhong


zhi

ming

ni

suo

jian

xuan

de

shi

shui


jiao

ta

de

zhe

shi

tu

de

wei

fen


zhe

wei

fen
使

you

da

yi

jing

diu

qi


wang

zi

ji

de

di

fang

qu

le


jian

shang

jie
25

yu

shi

zhong

ren

wei

ta

men

yao

qian


yao

chu

ma

ti

ya

lai


ta

jiu

he

shi

yi

ge

shi

tu
26 使

tong

lie