1 2 3 4


歌罗西书

第  1  章


feng


shen

zhi

yi


zuo

ji

du

ye

su

shi

tu

de

bao

luo


he

xiong

di

ti

mo

tai

1   使

xie

xin

gei

ge

luo

xi

de

sheng

tu


zai

ji

du

li

you

zhong

xin

de

di

xiong


yuan

en

hui

ping
2 西

an


cong


shen

wo

men

de

fu


gui

yu

ni

men

 

wo

men

gan

xie


shen

wo

men

zhu

ye

su

ji

du

de

fu


chang

chang

wei

ni

men

dao

gao

3  

yin

ting

jian

ni

men

zai

ji

du

ye

su

li

de

xin

xin


bing

xiang

zhong

sheng

tu

de

ai

xin

4

shi

wei

na

gei

ni

men

cun

zai

tian

shang

de

pan

wang


zhe

pan

wang

jiu

shi

ni

men

cong

qian

zai

fu
5

yin

zhen

li

de

dao

shang

suo

ting

jian

de


zhe

fu

yin

chuan

dao

ni

men

na

li


ye

chuan

dao

pu

tian

zhi

xia


bing

qie

jie

guo

zeng

zhang

6

ru

tong

zai

ni

men

zhong

jian


zi

cong

ni

men

ting

jian

fu

yin


zhen

zhi

dao


shen

en

hui

de
 

ri

zi

yi

yang


zheng

ru

ni

men

cong

wo

men

suo

qin

ai


yi

tong

zuo

pu

ren

de

yi

ba

fu

suo

xue

de


ta
7

wei

wo

men


you

gu

juan

zuo

ni

men


zuo

le

ji

du

zhong

xin

de

zhi

shi


ye

ba

ni

men

yin

sheng

ling

suo

cun

de

ai

xin

gao

su

le

wo

men

8

yin

ci


wo

men

zi

cong

ting

jian

de

ri

zi


ye

jiu

wei

ni

men

bu

zhu

de

dao

gao

qi

qiu
9


yuan

ni

men

zai

yi

qie

shu

ling

de

zhi

hui

wu

xing

shang


man

xin

zhi

dao


shen

de

zhi

yi
 


hao

jiao

ni

men

xing

shi

wei

ren

dui

de

qi

zhu


fan

shi

meng

ta

xi

yue


zai

yi

qie

shan

shi
10

shang

jie

guo

zi


jian

jian

de

duo

zhi

dao


shen

 

zhao

ta

rong

yao

de

quan

neng


de

yi

zai

ge

yang

de

li

shang

jia

li


hao

jiao

ni

men

fan

shi
11 耀

huan

huan

xi

xi

de

ren

nai

kuan

rong


you

gan

xie

fu


jiao

wo

men

neng

yu

zhong

sheng

tu

zai

guang

ming

zhong

tong

de

ji

ye

12

ta

jiu

le

wo

men

tuo

li

hei

an

de

quan

shi


ba

wo

men

qian

dao

ta

ai

zi

de

guo

li

13

wo

men

zai

ai

zi

li

de

meng

jiu

shu


zui

guo

de

yi

she

mian

14

ai

zi

shi

na

bu

neng

kan

jian

zhi


shen

de

xiang


shi

shou

sheng

de


zai

yi

qie

bei

zao

de
15  

yi

xian


yin

wei

wan

you

dou

shi

kao

ta

zao

de


wu

lun

shi

tian

shang

de


di

shang

de


neng

kan

jian
16

de


bu

neng

kan

jian

de


huo

shi

you

wei

de


zhu

zhi

de


zhi

zheng

de


zhang

quan

de


yi

gai

dou

shi

jie

zhe

ta

zao

de


you

shi

wei

ta

zao

de


ta

zai

wan

you

zhi

xian


wan

you

ye

kao

ta

er

li

17

ta

ye

shi

jiao

hui

quan

ti

de

zhi

shou


ta

shi

yuan

shi


shi

cong

si

li

shou

xian

fu

sheng

de
18


shi

ta

ke

yi

zai

fan

shi

shang

ju

shou

wei

使

yin

wei

fu

xi

huan

jiao

yi

qie

de

feng

sheng


zai

ta

li

mian

ju

zhu

19

ji

ran

jie

zhe

ta

zai

shi

zi

jia

shang

suo

liu

de

xue


cheng

jiu

le

he

ping


bian

jie

zhe

ta
20 便

jiao

wan

you


wu

lun

shi

di

shang

de


tian

shang

de


dou

yu

zi

ji

he

hao

le


ni

men

cong

qian

yu


shen

ge

jue


yin

zhe

e

xing


xin

li

yu

ta

wei

di

21  

dan

ru

jin

ta

jie

zhe

ji

du

de

rou

shen

shou

si


jiao

ni

men

yu

zi

ji

he

hao


dou

cheng
22

le

sheng

jie


mei

you

xia

ci


wu

ke

ze

bei


ba

ni

men

yin

dao

zi

ji

mian

qian


zhi

yao

ni

men

zai

suo

xin

de

dao

shang

heng

xin


gen

ji

wen

gu


jian

ding

bu

yi


bu

zhi
23

bei

yin

dong

shi

qu


yuan

wen

zuo

li

kai


fu

yin

de

pan

wang


zhe

fu

yin

jiu

shi

ni

men

suo

ting

guo

de


ye

shi

chuan

yu

pu

tian

xia

wan

ren

ting

dewan

ren

yuan

wen

zuo

fan

shou

zao

de


wo

bao

luo

ye

zuo

le

zhe

fu

yin

de

zhi

shi


xian

zai

wo

wei

ni

men

shou

ku


dao

jue

huan

le


bing

qie

wei

ji

du

de

shen

ti


jiu

shi
24

wei

jiao

hui


yao

zai

wo

rou

shen

shang

bu

man

ji

du

huan

nan

de

que

qian


wo

zhao


shen

wei

ni

men

suo

ci

wo

de

zhi

fen


zuo

le

jiao

hui

de

zhi

shi


yao

ba

25    

shen

de

dao

li

chuan

de

quan

bei


zhe

dao

li

jiu

shi

li

shi

li

dai

suo

yin

cang

de

ao

mi


dan

ru

jin

xiang

ta

de

sheng

tu

xian
26

ming

leshen

yuan

yi

jiao

ta

men

zhi

dao


zhe

ao

mi

zai

wai

bang

ren

zhong

you

he

deng

feng

sheng

de

rong
27  

yao


jiu

shi

ji

du

zai

ni

men

xin

li

cheng

le

you

rong

yao

de

pan

wang

耀 耀

wo

men

chuan

yang

ta


shi

yong

zhu

ban

de

zhi

hui


quan

jie

ge

ren


jiao

dao

ge

ren


yao
28

ba

ge

ren

zai

ji

du

li

wan

wan

quan

quan

de

yin

dao


shen

mian

qian

 

wo

ye

wei

ci

lao

ku


zhao

zhe

ta

zai

wo

li

mian

yun

yong

de

da

neng


jin

xin

jie

li

29