1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


申命记

第  1  章


yi

xia

suo

ji

de


shi

mo

xi

zai

yue

dan

he

dong

de

kuang

ye


shu

fu

dui

mian

de

ya

la
1 西

ba


jiu

shi

ba

lan


tuo

fu


la

ban


ha

xi

lu


di

sa

ha

zhong

jian


xiang

yi

se

lie

zhong

ren

suo

shuo

de

hua


cong

he

lie

shan

jing

guo

xi

er

shan


dao

jia

di

si

ba

ni

ya


you

shi

yi

tian

de

lu

cheng
2 西


chu

ai

ji

di

si

shi

nian

shi

yi

yue

chu

yi

ri


mo

xi

zhao

ye

he

hua

jie

zhe

ta

suo

fen
3 西

fu

yi

se

lie

ren

de

hua


dou

xiao

yu

ta

men


na

shi


ta

yi

jing

ji

sha

le

zhu

xi

shi

ben

de

ya

mo

li

wang

xi

hong


he

zhu

yi

de
4 西

lai

ya

si

ta

lu

de

ba

shan

wang

e


mo

xi

zai

yue

dan

he

dong

de

mo

ya

di


jiang

lu

fa

shuo

5 西

ye

he

hua

wo

men

de


shen

zai

he

lie

shan

xiao

yu

wo

men

shuo


ni

men

zai

zhe

shan

shang

zhu
6  

de

ri

zi

gou

le


yao

qi

xing

zhuan

dao

ya

mo

li

ren

de

shan

di


he

kao

jin

zhe

shan

di

de

ge

chu


jiu

shi
7

ya

la

ba


shan

di


gao

yuan


nan

di


yan

hai

yi

dai

jia

nan

ren

de

di


bing

li
沿

ba

nen

shan

you

dao

bo

la

da

he


ru

jin

wo

jiang

zhe

di

bai

zai

ni

men

mian

qian


ni

men

yao

jin

qu

de

zhe

di


jiu

shi

ye
8

he

hua

xiang

ni

men

lie

zu

ya

bo

la

han


yi

sa


ya

ge


qi

shi

ying

xu

ci

gei

ta

men

he

ta

men

hou

yi

wei

ye

zhi

di


na

shi

la

wo

dui

ni

men

shuo


guan

li

ni

men

de

zhong

ren


wo

du

zi

dan

dang

bu

qi

9

ye

he

hua

ni

men

de


shen

shi

ni

men

duo

qi

lai


kan

na


ni

men

jin

ri

xiang

tian

shang
10   使

de

xing

na

yang

duo


wei

yuan

ye

he

hua

ni

men

lie

zu

de


shen


shi

ni

men

bi

ru

jin

geng

duo

qian

bei


zhao
11   使

ta

suo

ying

xu

ni

men

de

hua


ci

fu

yu

ni

men


dan

ni

men

de

ma

fan


he

guan

li

ni

men

de

zhong

ren


bing

ni

men

de

zheng

song


wo

du
12

zi

yi

ren

zen

neng

dan

dang

de

qi

ne


ni

men

yao

an

zhe

ge

zhi

pai


xuan

ju

you

zhi

hui


you

jian

shi


wei

zhong

ren

suo

ren

shi
13

de


wo

li

ta

men

wei

ni

men

de

shou

ling


ni

men

hui

da

wo

shuo


zhao

ni

suo

shuo

de

xing

le

wei

miao

14

wo

bian

jiang

ni

men

ge

zhi

pai

de

shou

ling


you

zhi

hui

wei

zhong

ren

suo

ren

shi

de


zhao

ni
15 便

men

de

zhi

pai


li

ta

men

wei

guan

zhang


qian

fu

zhang


bai

fu

zhang


wu

shi

fu

zhang


shi

fu

zhang


guan

li

ni

men


dang

shi


wo

zhu

fu

ni

men

de

shen

pan

guan

shuo


ni

men

ting

song


wu

lun

shi

di

xiong

bi
16

ci

zheng

song


shi

yu

tong

ju

de

wai

ren

zheng

song


dou

yao

an

gong

yi

pan

duan


shen

pan

de

shi

hou


bu

ke

kan

ren

de

wai

mao


ting

song

bu

ke

fen

gui

jian


bu

ke

ju
17

pa

ren


yin

wei

shen

pan

shi

shu

hu


shen

de


ruo

you

nan

duan

de

an

jian


ke

yi

cheng
 

dao

wo

zhe

li


wo

jiu

pan

duan


na

shi


wo

jiang

ni

men

suo

dang

xing

de

shi


dou

fen

fu

ni

men

le

18

wo

men

zhao

zhe

ye

he

hua

wo

men


shen

suo

fen

fu

de


cong

he

lie

shan

qi

xing


jing

guo
19  

ni

men

suo

kan

jian

na

da

er

ke

pa

de

kuang

ye


wang

ya

mo

li

ren

de

shan

di

qu


dao

le

jia

di

si

ba

ni

ya


wo

dui

ni

men

shuo


ni

men

yi

jing

dao

le

ye

he

hua

wo

men


shen

suo

ci

gei

wo

men

de
20  

ya

mo

li

ren

zhi

shan

di


kan

na


ye

he

hua

ni

de


shen

yi

jiang

na

di

bai

zai

ni

mian

qian


ni

yao

zhao

ye

he
21  

hua

ni

lie

zu

de


shen

suo

shuo

de

shang

qu

de

na

di

wei

ye


bu

yao

ju

pa


ye

bu
 

yao

jing

huang


ni

men

dou

jiu

jin

wo

lai

shuo


wo

men

yao

xian

da

fa

ren

qu


wei

wo

men

kui

tan

na

di
22


jiang

wo

men

shang

qu

gai

zou

he

dao


bi

jin

he

cheng


dou

hui

bao

wo

men


zhe

hua

wo

yi

wei

mei


jiu

cong

ni

men

zhong

jian

xuan

le

shi

er

ge

ren


mei

zhi

pai

yi

ren
23


yu

shi

ta

men

qi

shen

shang

shan

di

qu


dao

yi

shi

ge

gu


kui

tan

na

di

24

ta

men

shou

li

na

zhe

na

di

de

guo

zi

xia

lai


dao

wo

men

na

li


hui

bao

shuo


ye
25

he

hua

wo

men

de


shen

suo

ci

gei

wo

men

de

shi

mei

di

 

ni

men

que

bu

ken

shang

qu


jing

wei

bei

le

ye

he

hua

ni

men


shen

de

ming

ling

26  

zai

zhang

peng

nei

fa

yuan

yan


shuo


ye

he

hua

yin

wei

hen

wo

men


suo

yi

jiang

wo

men

cong
27

ai

ji

di

ling

chu

lai


yao

jiao

zai

ya

mo

li

ren

shou

zhong


chu

mie

wo

men


wo

men

shang

na

li

qu

ne


wo

men

de

di

xiong

shi

wo

men

de

xin

xiao

hua


shuo


na

di
28 使

de

min

bi

wo

men

you

da

you

gao


cheng

yi

you

guang

da

you

jian

gu


gao

de

ding

tian


bing
广

qie

wo

men

zai

na

li

kan

jian

ya

na

zu

de

ren


wo

jiu

dui

ni

men

shuo


bu

yao

jing

kong


ye

bu

yao

pa

ta

men

29

zai

ni

men

qian

mian

xing

de

ye

he

hua

ni

men

de


shen


bi

wei

ni

men

zheng

zhan


zheng

ru
30  

ta

zai

ai

ji

he

kuang

ye


zai

ni

men

yan

qian

suo

xing

de

yi

yang


ni

men

zai

kuang

ye

suo

xing

de

lu

shang


ye

ceng

jian

ye

he

hua

ni

men

de


shen


fu

yang
31  

ni

men


ru

tong

ren

fu

yang

er

zi

yi

ban


zhi

deng

ni

men

lai

dao

zhe

di

fang


ni

men

zai

zhe

shi

shang

que

bu

xin

ye

he

hua

ni

men

de


shen

32  

ta

zai

lu

shang


zai

ni

men

qian

mian

xing


wei

ni

men

zhao

an

ying

de

di

fang


ye

jian

zai
33

huo

zhu

li


ri

jian

zai

yun

zhu

li


zhi

shi

ni

men

suo

dang

xing

de

lu


ye

he

hua

ting

jian

ni

men

zhe

hua


jiu

fa

nu

qi

shi

shuo

34

zhe

e

shi

dai

de

ren


lian

yi

ge

ye

bu

de

jian

wo

qi

shi

ying

xu

ci

gei

ni

men

lie

zu
35

de

mei

di


wei

you

ye

fu

ni

de

er

zi

jia

lei


bi

de

kan

jian


bing

qie

wo

yao

jiang

ta

suo

ta

guo
36

de

di

ci

gei

ta


he

ta

de

zi

sun


yin

wei

ta

zhuan

xin

gen

cong

wo


ye

he

hua

wei

ni

de

yuan

gu


ye

xiang

wo

fa

nu


shuo


ni

bi

bu

de

jin

ru

na

di
37


ci

hou

ni

nen

de

er

zi

yue

shu

ya


ta

bi

de

jin

ru

na

di


ni

yao

mian

li

ta

38

yin

wei

ta

yao

shi

yi

se

lie

ren

cheng

shou

na

di

wei

ye

使

bing

qie

ni

men

de

fu

ren

hai

zi


jiu

shi

ni

men

suo

shuo

bi

bei

lu

lue

de


he

jin

ri
39

bu

zhi

shan

e

de

er

nv


bi

jin

ru

na

di


wo

yao

jiang

na

di

ci

gei

ta

men


ta

men

bi

de

wei

ye


zhi

yu

ni

men


yao

zhuan

hui


cong

hong

hai

de

lu

wang

kuang

ye

qu

40

na

shi


ni

men

hui

da

wo

shuo


wo

men

de

zui

le

ye

he

hua


qing

yuan

zhao

ye

he

hua
41

wo

men


shen

yi

qie

suo

fen

fu

de


shang

qu

zheng

zhan


yu

shi

ni

men

ge

ren

dai

zhe

bing
 

qi


zheng

xian

shang

shan

di

qu

le


ye

he

hua

fen

fu

wo

shuo


ni

dui

ta

men

shuo


bu

yao

shang

qu


ye

bu

yao

zheng

zhan

42

yin

wo

bu

zai

ni

men

zhong

jian


kong

pa

ni

men

bei

chou

di

sha

bai

le


wo

jiu

gao

su

le

ni

men


ni

men

que

bu

ting

cong


jing

wei

bei

ye

he

hua

de

ming

ling

43

shan

zi

shang

shan

di

qu

le


zhu

na

shan

di

de

ya

mo

li

ren


jiu

chu

lai

gong

ji

ni

men


zhui

gan

ni

men

ru

feng

yong
44

yi

ban


zai

xi

er

sha

tui

ni

men


zhi

dao

he

er

ma

西 退

ni

men

bian

hui

lai


zai

ye

he

hua

mian

qian

ku

hao


ye

he

hua

que

bu

ting

ni

men

de

sheng
45 便

yin


ye

bu

xiang

ni

men

ce

er


yu

shi

ni

men

zai

jia

di

si

zhu

le

xu

duo

ri

zi

46