1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


传道书

第  1  章


zai

ye

lu

sa

leng

zuo

wang


da

wei

de

er

zi


chuan

dao

zhe

de

yan

yu

1

chuan

dao

zhe

shuo


xu

kong

de

xu

kong


xu

kong

de

xu

kong


fan

shi

dou

shi

xu

kong

2

ren

yi

qie

de

lao

lu


jiu

shi

ta

zai

ri

guang

zhi

xia

de

lao

lu


you

shen

me

yi

chu

ne
3


yi

dai

guo

qu


yi

dai

you

lai


di

que

yong

yuan

chang

cun

4

ri

tou

chu

lai


ri

tou

luo

xia


ji

gui

suo

chu

zhi

di

5

feng

wang

nan

gua


you

xiang

bei

zhuan


bu

zhu

de

xuan

zhuan


er

qie

fan

hui

zhuan

xing

yuan

dao

6

jiang

he

dou

wang

hai

li

liu


hai

que

bu

man


jiang

he

cong

he

chu

liu


reng

gui

huan

he

chu
7


wan

shi

ling

ren

yan

fan


huo

zuo

wan

wu

man

you

kun

fa


ren

bu

neng

shuo

jin


yan

kan

8

kan

bu

bao


er

ting


ting

bu

zu


yi

you

de

shi


hou

bi

zai

you


yi

xing

de

shi


hou

bi

zai

xing


ri

guang

zhi

xia

bing
9

wu

xin

shi


qi

you

yi

jian

shi

ren

neng

zhi

zhe

shuo


zhe

shi

xin

de


na

zhi


zai

wo

men

yi

qian

de
10

shi

dai


zao

yi

you

le


yi

guo

de

shi

dai


wu

ren

ji

nian


jiang

lai

de

shi

dai


hou

lai

de

ren

ye

bu

ji

nian
11


wo

chuan

dao

zhe

zai

ye

lu

sa

leng

zuo

guo

yi

se

lie

de

wang

12

wo

zhuan

xin

yong

zhi

hui

xun

qiu

cha

jiu

tian

xia

suo

zuo

de

yi

qie

shi


nai

zhi


shen

jiao

shi
13  

ren

suo

jing

lian

de


shi

ji

zhong

de

lao

ku


wo

jian

ri

guang

zhi

xia

suo

zuo

de

yi

qie

shi


dou

shi

xu

kong


dou

shi

bu

feng

14

wan

qu

de

bu

neng

bian

zhi


que

shao

de

bu

neng

zu

shu

15

wo

xin

li

yi

lun


shuo


wo

de

le

da

zhi

hui


sheng

guo

wo

yi

qian

zai

ye

lu

sa

leng
16

de

zhong

ren


er

qie

wo

xin

zhong

duo

jing

li

zhi

hui


he

zhi

shi

de

shi


wo

you

zhuan

xin

cha

ming

zhi

hui


kuang

wang


he

yu

mei


nai

zhi

zhe

ye

shi

bu

feng

17

yin

wei

duo

you

zhi

hui


jiu

duo

you

chou

fan


jia

zeng

zhi

shi

de


jiu

jia

zeng

you

shang

18