1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


以斯帖记

第  1  章


ya

ha

sui

lu

zuo

wang


cong

yin

du

zhi

dao

gu

shi

tong

guan

yi

bai

er

shi

qi

sheng

1

ya

ha

sui

lu

wang

zai

shu

shan

cheng

de

gong

deng

ji

2

zai

wei

di

san

nian


wei

ta

yi

qie

shou

ling

chen

pu

she

bai

yan

xi


you

bo

si

he

ma

dai
3

de

quan

gui


jiu

shi

ge

sheng

de

gui

zhou

yu

shou

ling


zai

ta

mian

qian


ta

ba

ta

rong

yao

zhi

guo

de

feng

fu


he

ta

mei

hao

wei

yan

de

zun

gui


gei

ta

men

kan
4 耀

le

xu

duo

ri


jiu

shi

yi

bai

ba

shi

ri


zhe

ri

zi

man

le


you

wei

suo

you

zhu

shu

shan

cheng

de

da

xiao

ren

min


zai

yu

yuan

de

yuan
5

zi

li

she

bai

yan

xi

qi

ri


you

bai

se


lu

se


lan

se

de

zhang

zi


yong

xi

ma

sheng

zi

se

sheng

cong

yin

huan

nei

xi
6 绿

zai

bai

yu

shi

zhu

shang


you

jin

yin

de

chuang

ta


bai

zai

hong

bai

huang

hei

yu

shi

pu

de

shi

di

shang


yong

jin

qi

min

ci

jiu


qi

min

ge

you

bu

tong


yu

jiu

shen

duo


zu

xian

wang

de

hou

yi
7


he

jiu

you

li


bu

zhun

mian

qiang

ren


yin

wang

fen

fu

gong

li

de

yi

qie

chen

zai


rang

ren
8

ge

sui

ji

yi


wang

hou

wa

shi

ti

zai

ya

ha

sui

lu

wang

de

gong

nei


ye

wei

fu

nv

she

bai

yan

xi

9

di

qi

ri


ya

ha

sui

lu

wang

yin

jiu

xin

zhong

kuai

le


jiu

fen

fu

zai

ta

mian

qian

shi

li
10

de

qi

ge

tai

jian

mi

hu

man


bi

si

ta


ha

bo

na


bi

ge

ta


ya

ba

ta


xi

da


jia

jia

西

qing

wang

hou

wa

shi

ti

tou

dai

wang

hou

de

guan

mian

dao

wang

mian

qian


shi

ge

deng

chen

min

kan

ta
11 使

de

mei

mao


yin

wei

ta

rong

mao

shen

mei


wang

hou

wa

shi

ti

que

bu

ken

zun

tai

jian

suo

chuan

de

wang

ming

er

lai


suo

yi

wang

shen

fa

nu
12


xin

ru

huo

shao


na

shi


zai

wang

zuo

you

chang

jian

wang

mian


guo

zhong

zuo

gao

wei

de


you

bo

si

he

ma

dai
13

de

qi

ge

da

chen


jiu

shi

jia

shi

na


shi

da


ya

ma

ta


ta

shi

si


mi

li


ma

xi

na


mi

mu

gan


dou

shi

da

shi

wu

de

ming

zhe

ren


an

wang

de

chang

gui

西

ban

shi

bi

xian

xun

wen

zhi

li

ming

fa

de

ren


wang

wen

ta

men

shuo


jian

shang

jie
14

wang

hou

wa

shi

ti

bu

zun

tai

jian

suo

chuan

de

wang

ming


zhao

li

ying

dang

zen

yang

ban

li

ne

15

mi

mu

gan

zai

wang

he

zhong

shou

ling

mian

qian

hui

da

shuo


wang

hou

wa

shi

ti


zhe

shi

bu

dan
16

de

zui

wang


bing

qie

you

hai

yu

wang

ge

sheng

de

chen

min


yin

wei

wang

hou

zhe

shi

bi

chuan

dao

zhong

fu

ren

de

er

zhong


shuo


ya

ha

sui

lu

wang

fen

fu
17

wang

hou

wa

shi

ti

dao

wang

mian

qian


ta

que

bu

lai


ta

men

jiu

miao

shi

zi

ji

de

zhang

fu


jin

ri

bo

si

he

ma

dai

de

zhong

fu

ren

ting

jian

wang

hou

zhe

shi


bi

xiang

wang

de

da

chen

zhao
18

yang

xing


cong

ci

bi

da

kai

miao

shi

he

fen

nu

zhi

duan

忿

wang

ruo

yi

wei

mei


jiu

jiang

zhi

xie

zai

bo

si

he

ma

dai

ren

de

li

zhong


yong

bu

geng

gai
19


bu

zhun

wa

shi

ti

zai

dao

wang

mian

qian


jiang

ta

wang

hou

de

wei

fen

ci

gei

bi

ta

hai

hao

de

ren


suo

jiang

de

zhi

yi

chuan

bian

tong

guoguo

du

ben

lai

guang

da


suo

you

de

fu

ren


wu
20 广

lun

zhang

fu

gui

jian

dou

bi

zun

jing

ta


wang

he

zhong

shou

ling

dou

yi

mi

mu

gan

de

hua

wei

mei


wang

jiu

zhao

zhe

hua

qu

xing

21

fa

zhao

shu


yong

ge

sheng

de

wen

zi


ge

zu

de

fang

yan


tong

zhi

ge

sheng


shi

wei

zhang
22 使

fu

de

zai

jia

zhong

zuo

zhu


ge

shuo

ben

di

de

fang

yan