1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


出埃及记

第  1  章


yi

se

lie

de

zhong

zi


ge

dai

jia

juan

he

ya

ge

yi

tong

lai

dao

ai

ji


ta

men

de

ming
1

zi

ji

zai

xia

mian


you

liu

bian


xi

mian


li

wei


you

da

2 便 西

yi

sa

jia


xi

bu

lun


bian

ya

min

3 西 便

dan


na

fu

ta

li


jia

de


ya

she

4

fan

cong

ya

ge

er

sheng

de


gong

you

qi

shi

ren


yue

se

yi

jing

zai

ai

ji

5

yue

se

he

ta

de

di

xiong


bing

na

yi

dai

de

ren

dou

si

le

6

yi

se

lie

ren

sheng

yang

zhong

duo

bing

qie

fan

mao


ji

qi

qiang

sheng


man

le

na

di

7

you

bu

ren

shi

yue

se

de

xin

wang

qi

lai


zhi

li

ai

ji

8

dui

ta

de

bai

xing

shuo


kan

na


zhe

yi

se

lie

min

bi

wo

men

hai

duo


you

bi

wo

men
9

qiang

sheng


lai

ba

wo

men

bu

ru

yong

qiao

ji

dai

ta

men


kong

pa

ta

men

duo

qi

lai


ri

hou

ruo

yu
10

shen

me

zheng

zhan

de

shi


jiu

lian

he

wo

men

de

chou

di

gong

ji

wo

men


li

kai

zhe

di

qu

le


yu

shi

ai

ji

ren

pai

du

gong

de

xia

zhi

ta

men


jia

zhong

dan

ku

hai

ta

men


ta

men

wei
11

fa

lao

jian

zao

liang

zuo

ji

huo

cheng


jiu

shi

bi

dong


he

lan

sai


zhi

shi

yue

fa

ku

hai

ta

men


ta

men

yue

fa

duo

qi

lai


yue

fa

man

yan


ai

ji

ren
12

jiu

yin

yi

se

lie

ren

chou

fan


ai

ji

ren

yan

yan

de

shi

yi

se

lie

ren

zuo

gong

13 使

shi

ta

men

yin

zuo

ku

gong

jue

de

ming

ku


wu

lun

shi

he

ni


shi

zuo

zhuan


shi

zuo

tian
14 使

jian

ge

yang

de

gong


zai

yi

qie

de

gong

shang

dou

yan

yan

de

dai

ta

men


you

xi

bo

lai

de

liang

ge

shou

sheng

po


yi

ming

shi

fu

la


yi

ming

pu

a


ai

ji

wang
15

dui

ta

men

shuo


ni

men

wei

xi

bo

lai

fu

ren

shou

sheng


kan

ta

men

lin

pen

de

shi

hou


ruo

shi

nan

hai

16

jiu

ba

ta

sha

le


ruo

shi

nv

hai


jiu

liu

ta

cun

huo


dan

shi

shou

sheng

po

jing

wei


shen


bu

zhao

ai

ji

wang

de

fen

fu

xing


jing

cun

liu

nan

hai
17  

de

xing

ming


ai

ji

wang

shao

le

shou

sheng

po

lai


shuo


ni

men

wei

shen

me

zuo

zhe

shi


cun

liu

nan

hai
18

de

xing

ming

ne


shou

sheng

po

dui

fa

lao

shuo


yin

wei

xi

bo

lai

fu

ren

yu

ai

ji

fu

ren

bu

tong


xi

bo
19

lai

fu

ren

ben

shi

jian

zhuang

deyuan

wen

zuo

huo

po

de


shou

sheng

po

hai

mei

you

dao


ta

men

yi

jing

sheng

chan

leshen

hou

dai

shou

sheng

po


yi

se

lie

ren

duo

qi

lai


ji

qi

qiang

sheng

20  

shou

sheng

po

yin

wei

jing

wei


shenshen

bian

jiao

ta

men

cheng

li

jia

shi

21     便

fa

lao

fen

fu

ta

de

zhong

min

shuo


yi

se

lie

ren

suo

sheng

de

nan

hai


ni

men

dou

yao

diu
22

zai

he

li


yi

qie

de

nv

hai


ni

men

yao

cun

liu

ta

de

xing

ming