1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


以西结书

第  1  章


dang

san

shi

nian

si

yue

chu

wu

ri


yi

xi

jie


yuan

wen

zuo

wo


zai

jia

ba

lu

he

bian
1 西


bei

lu

de

ren

zhong


tian

jiu

kai

le


de

jian


shen

de

yi

xiang

 

zheng

shi

yue

ya

jin

wang

bei

lu

qu

di

wu

nian

si

yue

chu

wu

ri

2

zai

jia

lei

di

ren

zhi

di


jia

ba

lu

he

bian


ye

he

hua

de

hua

te

te

lin

dao

bu

xi
3 西

de

er

zi

ji

si

yi

xi

jie


ye

he

hua

de

ling


yuan

wen

zuo

shou


jiang

zai

ta

shen

shang
西


wo

guan

kan


jian

kuang

feng

cong

bei

fang

gua

lai


sui

zhe

you

yi

duo

bao

kuo

shan

shuo

huo

de

da
4

yun


zhou

wei

you

guang

hui


cong

qi

zhong

de

huo

nei

fa

chu

hao

xiang

guang

yao

de

jing

jin

耀

you

cong

qi

zhong


xian

chu

si

ge

huo

wu

de

xing

xiang

lai


ta

men

de

xing

zhuang

shi

zhe

yang

5

you

ren

de

xing

xiang


ge

you

si

ge

lian

mian


si

ge

chi

bang

6

ta

men

de

tui

shi

zhi

de


jiao

zhang

hao

xiang

niu

du

zhi

ti


dou

can

lan

ru

guang

ming

de

tong
7


zai

si

mian

de

chi

bang

yi

xia

you

ren

de

shou


zhe

si

ge

huo

wu

de

lian

he

chi

bang


nai
8

shi

zhe

yang


chi

bang

bi

ci

xiang

jie


xing

zou

bing

bu

zhuan

shen


ju

ge

zhi

wang

qian

xing

9

zhi

yu

lian

de

xing

xiang


qian

mian

ge

you

ren

de

lian


you

mian

ge

you

shi

zi

de

lian


zuo
10

mian

ge

you

niu

de

lian


hou

mian

ge

you

ying

de

lian


ge

zhan

kai

shang

bian

de

liang

ge

chi

bang

xiang

jie


ge

yi

xia

bian

de

liang

ge

chi

bang

zhe

ti

11

ta

men

ju

ge

zhi

wang

qian

xing


ling

wang

na

li

qu


ta

men

jiu

wang

na

li

qu


xing

zou
12

bing

bu

zhuan

shen


zhi

yu

si

huo

wu

de

xing

xiang


jiu

ru

shao

zhao

huo

tan

de

xing

zhuang


you

ru

huo

ba

de

xing
13

zhuang


huo

zai

si

huo

wu

zhong

jian

shang

qu

xia

lai


zhe

huo

you

guang

hui


cong

huo

zhong

fa

chu

shan

dian


zhe

huo

wu

wang

lai

ben

zou


hao

xiang

dian

guang

yi

shan

14

wo

zheng

guan

kan

huo

wu

de

shi

hou


jian

huo

wu

de

lian

pang


ge

you

yi

lun

zai

di

shang

15

lun

de

xing

zhuang

he

yan

seyuan

wen

zuo

zuo

fa


hao

xiang

shui

cang

yu


si

lun

dou

shi
16

yi

ge

yang

shi


xing

zhuang

he

zuo

fa


hao

xiang

lun

zhong

tao

lun


lun

xing

zou

de

shi

hou


xiang

si

fang

dou

neng

zhi

xing


bing

bu

diao

zhuan

17

zhi

yu

lun

wang


gao

er

ke

wei


si

ge

lun

wang

zhou

wei

man

you

yan

jing

18

huo

wu

xing

zou

lun

ye

zai

pang

bian

xing

zou


huo

wu

cong

di

shang

sheng


lun

ye

dou

shang

sheng

19

ling

wang

na

li

qu


huo

wu

jiu

wang

na

li

qu


huo

wu

shang

sheng


lun

ye

zai

huo

wu

pang
20

bian

shang

sheng


yin

wei

huo

wu

de

ling

zai

lun

zhong


na

xie

xing

zou


zhe

xie

ye

xing

zou


na

xie

zhan

zhu


zhe

xie

ye

zhan

zhu


na

xie

cong
21

di

shang

sheng


lun

ye

zai

pang

bian

shang

sheng


yin

wei

huo

wu

de

ling

zai

lun

zhong


huo

wu

de

tou

yi

shang


you

qiong

cang

de

xing

xiang


kan

zhe

xiang

ke

wei

de

shui

jing


pu

zhang
22

zai

huo

wu

de

tou

yi

shang


qiong

cang

yi

xia


huo

wu

de

chi

bang

zhi

zhang


bi

ci

xiang

dui


mei

huo

wu

you

liang

ge

chi
23

bang

zhe

ti


huo

wu

xing

zou

de

shi

hou


wo

ting

jian

chi

bang

de

xiang

sheng


xiang

da

shui

de

sheng

yin


xiang
24

quan

neng

zhe

de

sheng

yin


ye

xiang

jun

dui

hong

rang

de

sheng

yin


huo

wu

zhan

zhu

de

shi

hou


bian

jiang

chi

bang

chui

xia

便

zai

ta

men

tou

yi

shang

de

qiong

cang

zhi

shang

you

sheng

yin


ta

men

zhan

zhu

de

shi

hou


bian

jiang
25 便

chi

bang

chui

xia


zai

ta

men

tou

yi

shang

de

qiong

cang

zhi

shang


you

bao

zuo

de

xing

xiang


fang

fu

lan

bao

shi

26 彿

zai

bao

zuo

xing

xiang

yi

shang


you

fang

fu

ren

de

xing

zhuang

彿

wo

jian

cong

ta

yao

yi

shang


you

fang

fu

guang

yao

de

jing

jin


zhou

wei

dou

you

huo

de

xing

zhuang
27 彿 耀


you

jian

cong

ta

yao

yi

xia


you

fang

fu

huo

de

xing

zhuang


zhou

wei

ye

you

guang

hui

彿

xia

yu

de

ri

zi


yun

zhong

hong

de

xing

zhuang

zen

yang


zhou

wei

guang

hui

de

xing

zhuang

ye

shi

zen
28

yang


zhe

jiu

shi

ye

he

hua

rong

yao

de

xing

xiang


wo

yi

kan

jian

jiu

fu

fu

zai

di


you
耀

ting

jian

yi

wei

shuo

hua

de

sheng

yin