1 2 3 4 5 6


加拉太书

第  1  章


zuo

shi

tu

de

bao

luobu

shi

you

yu

ren


ye

bu

shi

jie

zhe

ren


nai

shi

jie

zhe
1 使

ye

su

ji

du


yu

jiao

ta

cong

si

li

fu

huo

de

fu


shen

 

he

yi

qie

yu

wo

tong

zai

de

zhong

di

xiong


xie

xin

gei

jia

la

tai

de

ge

jiao

hui

2

yuan

en

hui

ping

an


cong

fu


shen

yu

wo

men

de

zhu

ye

su

ji

du


gui

yu

ni

men

3  

ji

du

zhao

wo

men

fu


shen

de

zhi

yi

wei

wo

men

de

zui

she

ji


yao

jiu

wo

men

tuo

li
4  

zhe

zui

e

de

shi

dai


dan

yuan

rong

yao

gui

yu


shen

zhi

dao

yong

yong

yuan

yuan


a

men

5 耀  

wo

xi

qi

ni

men

zhe

me

kuai

li

kai

na

jie

zhe

ji

du

zhi

en

shao

ni

men

de


qu

cong

bie
6

de

fu

yin


na

bing

bu

shi

fu

yin


bu

guo

you

xie

ren

jiao

rao

ni

men


yao

ba

ji

du

de

fu

yin

geng
7

gai

le


dan

wu

lun

shi

wo

men


shi

tian

shang

lai

de

shi

zhe


ruo

chuan

fu

yin

gei

ni

men


yu

wo
8 使

men

suo

chuan

gei

ni

men

de

bu

tong


ta

jiu

ying

dang

bei

zhou

zu


wo

men

yi

jing

shuo

le


xian

zai

you

shuo


ruo

you

ren

chuan

fu

yin

gei

ni

men


yu

ni

men
9

suo

ling

shou

de

bu

tong


ta

jiu

ying

dang

bei

zhou

zu


wo

xian

zai

shi

yao

de

ren

de

xin

ne


hai

shi

yao

de


shen

de

xin

ne


wo

qi

shi

tao
10  

ren

de

xi

huan

me


ruo

reng

jiu

tao

ren

de

xi

huan


wo

jiu

bu

shi

ji

du

de

pu

ren

le


di

xiong

men


wo

gao

su

ni

men


wo

su

lai

suo

chuan

de

fu

yin


bu

shi

chu

yu

ren

de
11

yi

si


yin

wei

wo

bu

shi

cong

ren

ling

shou

de


ye

bu

shi

ren

jiao

dao

wo

de


nai

shi

cong

ye

su
12

ji

du

qi

shi

lai

de


ni

men

ting

jian

wo

cong

qian

zai

you

tai

jiao

zhong

suo

xing

de

shi


zen

yang

ji

li

bi

po

can

hai
13


shen

de

jiao

hui

 

wo

you

zai

you

tai

jiao

zhong


bi

wo

ben

guo

xu

duo

tong

sui

de

ren

geng

you

chang

jin


wei

wo
14

zu

zong

de

yi

chuan

geng

jia

re

xin


ran

er

na

ba

wo

cong

mu

fu

li

fen

bie

chu

lai


you

shi

en

shao

wo

de


shen

15  

ji

ran

le

yi

jiang

ta

er

zi

qi

shi

zai

wo

xin

li


jiao

wo

ba

ta

chuan

zai

wai

bang

ren

zhong
16


wo

jiu

mei

you

yu

shu

xue

qi

de

ren

shang

lian


ye

mei

you

shang

ye

lu

sa

leng

qu


jian

na

xie

bi

wo

xian

zuo

shi

tu

de


wei

du

wang

ya
17 使

la

bo

qu


hou

you

hui

dao

da

ma

se


guo

le

san

nian


cai

shang

ye

lu

sa

leng

qu

jian

ji

fa


he

ta

tong

zhu

le

shi

wu

tian

18

zhi

yu

bie

de

shi

tu


chu

le

zhu

de

xiong

di

ya

ge


wo

dou

mei

you

kan

jian

19 使

wo

xie

gei

ni

men

de


bu

shi

huang

hua


zhe

shi

wo

zai


shen

mian

qian

shuo

de

20  

yi

hou

wo

dao

le

xu

li

ya

he

ji

li

jia

jing

nei

21

na

shi


you

tai

xin

ji

du

de

ge

jiao

hui

dou

mei

you

jian

guo

wo

de

mian

22

bu

guo

ting

shuo


na

cong

qian

bi

po

wo

men

de


xian

zai

chuan

yang

ta

yuan

xian

suo

can

hai

de
23

zhen

dao


ta

men

jiu

wei

wo

de

yuan

gu


gui

rong

yao

gei


shen

24 耀