1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  1  章


qi

chu


shen

chuang

zao

tian

di

1 

di

shi

kong

xu

hun

dun


yuan

mian

hei

anshen

de

ling

yun

xing

zai

shui

mian

shang

2 


shen

shuo


yao

you

guang


jiu

you

le

guang

3 


shen

kan

guang

shi

hao

de


jiu

ba

guang

an

fen

kai

le

4 


shen

cheng

guang

wei

zhou


cheng

an

wei

ye


you

wan

shang


you

zao

chen


zhe

shi

tou

yi

ri
5 shen

shuo


zhu

shui

zhi

jian

yao

you

kong

qi


jiang

shui

fen

wei

shang

xia

6 


shen

jiu

zao

chu

kong

qi


jiang

kong

qi

yi

xia

de

shui


kong

qi

yi

shang

de

shui

fen

kai

le
7 


shi

jiu

zhe

yang

cheng

leshen

cheng

kong

qi

wei

tian


you

wan

shang


you

zao

chen


shi

di

er

ri

8 


shen

shuo


tian

xia

de

shui

yao

ju

zai

yi

chu


shi

han

di

lu

chu

lai


shi

jiu

zhe

yang
9  使

cheng

leshen

cheng

han

di

wei

di


cheng

shui

de

ju

chu

wei

haishen

kan

zhe

shi

hao

de

10  


shen

shuo


di

yao

fa

sheng

qing

cao


he

jie

zhong

zi

de

cai

shu


bing

jie

guo

zi

de

shu
11 

mu


ge

cong

qi

lei


guo

zi

dou

bao

zhe

he


shi

jiu

zhe

yang

cheng

le


yu

shi

di

fa

sheng

le

qing

cao


he

jie

zhong

zi

de

cai

shu


ge

cong

qi

lei


bing

jie

guo
12

zi

de

shu

mu


ge

cong

qi

lei


guo

zi

dou

bao

zhe

heshen

kan

zhe

shi

hao

de

 

you

wan

shang


you

zao

chen


shi

di

san

ri

13


shen

shuo


tian

shang

yao

you

guang

ti


ke

yi

fen

zhou

ye


zuo

ji

hao


ding

jie

ling

14 

ri

zi


nian

sui


bing

yao

fa

guang

zai

tian

kong


pu

zhao

zai

di

shang


shi

jiu

zhe

yang

cheng

le

15

yu

shi


shen

zao

le

liang

ge

da

guang


da

de

guan

zhou


xiao

de

guan

ye


you

zao

zhong

xing
16 


jiu

ba

zhe

xie

guang

bai

lie

zai

tian

kong


pu

zhao

zai

di

shang

17

guan

li

zhou

ye


fen

bie

ming

anshen

kan

zhe

shi

hao

de

18 

you

wan

shang


you

zao

chen


shi

di

si

ri

19


shen

shuo


shui

yao

duo

duo

zi

sheng

you

sheng

ming

de

wu


yao

you

que

niao

fei

zai

di

mian

yi
20 

shang


tian

kong

zhi

zhongshen

jiu

zao

chu

da

yu


he

shui

zhong

suo

zi

sheng

ge

yang

you

sheng

ming

de

dong

wu


ge

cong
21 

qi

lei


you

zao

chu

ge

yang

fei

niao


ge

cong

qi

leishen

kan

zhe

shi

hao

de

 


shen

jiu

ci

fu

gei

zhe

yi

qie


shuo


zi

sheng

fan

duo


chong

man

hai

zhong

de

shui


que
22 

niao

ye

yao

duo

sheng

zai

di

shang


you

wan

shang


you

zao

chen


shi

di

wu

ri

23


shen

shuo


di

yao

sheng

chu

huo

wu

lai


ge

cong

qi

lei


sheng

chu


kun

chong


ye

shou
24 


ge

cong

qi

lei


shi

jiu

zhe

yang

cheng

le


yu

shi


shen

zao

chu

ye

shou


ge

cong

qi

lei


sheng

chu


ge

cong

qi

lei


di

shang

yi
25 

qie

kun

chong


ge

cong

qi

leishen

kan

zhe

shi

hao

de

 


shen

shuo


wo

men

yao

zhao

zhe

wo

men

de

xing

xiang


an

zhe

wo

men

de

yang

shi

zao

ren

26 

shi

ta

men

guan

li

hai

li

de

yu


kong

zhong

de

niao


di

shang

de

sheng

chu


he

quan

di

使

bing

di

shang

suo

pa

de

yi

qie

kun

chongshen

jiu

zhao

zhe

zi

ji

de

xing

xiang

zao

ren


nai

shi

zhao

zhe

ta

de

xing

xiang

zao

nan

zao

nv
27 shen

jiu

ci

fu

gei

ta

men


you

dui

ta

men

shuo


yao

sheng

yang

zhong

duo


bian

man

di

mian
28 


zhi

li

zhe

di


ye

yao

guan

li

hai

li

de

yu


kong

zhong

de

niao


he

di

shang

ge

yang

xing

dong

de

huo

wushen

shuo


kan

na


wo

jiang

bian

di

shang

yi

qie

jie

zhong

zi

de

cai

shu


he

yi

qie

shu
29 

shang

suo

jie

you

he

de

guo

zi


quan

ci

gei

ni

men

zuo

shi

wu


zhi

yu

di

shang

de

zou

shou


he

kong

zhong

de

fei

niao


bing

ge

yang

pa

zai

di

shang

you

sheng

ming
30

de

wu


wo

jiang

qing

cao

ci

gei

ta

men

zuo

shi

wu


shi

jiu

zhe

yang

cheng

leshen

kan

zhe

yi

qie

suo

zao

de

dou

shen

hao


you

wan

shang


you

zao

chen


shi

di

liu

ri
31