1 2


哈该书

第  1  章


da

li

wu

wang

di

er

nian


liu

yue

chu

yi

ri


ye

he

hua

de

hua

jie

xian

zhi

ha

gai

1

xiang

you

da

sheng

chang

sa

la

tie

de

er

zi

suo

luo

ba

bo


he

yue

sa

da

de

er

zi

da

ji

si

yue

shu

ya

shuo


wan

jun

zhi

ye

he

hua

ru

ci

shuo


zhe

bai

xing

shuo


jian

zao

ye

he

hua

dian

de

shi

hou

shang
2 殿

wei

lai

dao


na

shi

ye

he

hua

de

hua

lin

dao

xian

zhi

ha

gai

shuo

3

zhe

dian

reng

ran

huang

liang


ni

men

zi

ji

hai

zhu

tian

hua

ban

de

fang

wu

me

4 殿

xian

zai

wan

jun

zhi

ye

he

hua

ru

ci

shuo


ni

men

yao

sheng

cha

zi

ji

de

xing

wei

5

ni

men

sa

de

zhong

duo


shou

de

que

shao


ni

men

chi


que

bu

de

bao


he


que

bu
6

de

zu


chuan

yi

fu


que

bu

de

nuan


de

gong

qian

de


jiang

gong

qian

zhuang

zai

po

lou

de
穿

nang

zhong


wan

jun

zhi

ye

he

hua

ru

ci

shuo


ni

men

yao

sheng

cha

zi

ji

de

xing

wei

7

ni

men

yao

shang

shan

qu

mu

liao


jian

zao

zhe

dian


wo

jiu

yin

ci

xi

le


qie

de

rong

yao
8 殿 耀


zhe

shi

ye

he

hua

shuo

de


ni

men

pan

wang

duo

de


suo

de

de

que

shao


ni

men

shou

dao

jia

zhong


wo

jiu

chui

qu

9

zhe

shi

wei

shen

me

ne


yin

wei

wo

de

dian

huang

liang


ni

men

ge

ren

que

gu

zi

ji

de

fang
殿

wuyuan

wen

zuo

ben


zhe

shi

wan

jun

zhi

ye

he

hua

shuo

de


suo

yi

wei

ni

men

de

yuan

gu


tian

jiu

bu

jiang

gan

lu


di

ye

bu

chu

tu

chan

10

wo

ming

gan

han

lin

dao

di

tu


shan

gang


wu

gu


xin

jiu


he

you


bing

di

shang

de
11

chu

chan


ren

min


sheng

chu


yi

ji

ren

shou

yi

qie

lao

lu

de

lai

de


na

shi


sa

la

tie

de

er

zi

suo

luo

ba

bo

he

yue

sa

da

de

er

zi

da

ji

si

yue

shu
12

ya


bing

sheng

xia

de

bai

xing


dou

ting

cong

ye

he

hua

ta

men


shen

de

hua

he

xian

zhi

ha
 

gai

feng

ye

he

hua

ta

men


shen

chai

lai

suo

shuo

de

hua


bai

xing

ye

zai

ye

he

hua

mian

qian
 

cun

jing

wei

de

xin


ye

he

hua

de

shi

zhe

ha

gai

feng

ye

he

hua

chai

qian

dui

bai

xing

shuo


ye

he

hua

shuo


wo
13 使

yu

ni

men

tong

zai


ye

he

hua

ji

dong

you

da

sheng

chang

sa

la

tie

de

er

zi

suo

luo

ba

bo


he

yue

sa

da

de
14

er

zi

da

ji

si

yue

shu

ya


bing

sheng

xia

zhi

bai

xing

de

xin


ta

men

jiu

lai

wei

wan

jun

zhi

ye

he

hua

ta

men


shen

de

dian

zuo

gong

  殿

zhe

shi

zai

da

li

wu

wang

di

er

nian


liu

yue

er

shi

si

ri

15