1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


希伯来书

第  1  章shen

ji

zai

gu

shi

jie

zhe

zhong

xian

zhi


duo

ci

duo

fang

de

xiao

yu

lie

zu

1 

jiu

zai

zhe

mo

shi


jie

zhe

ta

er

zi

xiao

yu

wo

men


you

zao

yi

li

ta

wei

cheng

shou

wan
2

you

de


ye

ceng

jie

zhe

ta

chuang

zao

zhu

shi

jie


ta

shi


shen

rong

yao

suo

fa

de

guang

hui


shi


shen

ben

ti

de

zhen

xiang


chang

yong

ta

quan
3  耀 

neng

de

ming

ling

tuo

zhu

wan

you


ta

xi

jing

le

ren

de

zui


jiu

zuo

zai

gao

tian

zhi

da

zhe

de

you

bian


ta

suo

cheng

shou

de

ming


ji

bi

tian

shi

de

ming

geng

zun

gui


jiu

yuan

chao

guo

tian

shi

4 使 使

suo

you

de

tian

shishen

cong

lai

dui

na

yi

ge

shuoni

shi

wo

de

er

zi


wo
5 使 

jin

ri

sheng

niyou

zhi

zhe

na

yi

ge

shuowo

yao

zuo

ta

de

fu


ta

yao

zuo

wo

de

zizai

zheshen

shi

zhang

zi

dao

shi

shang

lai

de

shi

houhuo

zuo


shen

zai

shi

zhang

zi
6  使  使

dao

shi

shang

lai

de

shi

hou


jiu

shuo
shen

de

shi

zhe

dou

yao

bai

ta


 使

lun

dao

shi

zhe


you

shuo
shen

yi

feng

wei

shi

zhe


yi

huo

yan

wei

pu

yi


7 使  使

lun

dao

zi

que

shuo
shen

a


ni

de

bao

zuo

shi

yong

yong

yuan

yuan

de


ni

de

guo
8 

quan

shi

zheng

zhi

de


ni

xi

ai

gong

yi


hen

e

zui

e


suo

yi


shen


jiu

shi

ni

de


shen


yong

xi
9  

le

you

gao

ni


sheng

guo

gao

ni

de

tong

banyou

shuozhu

a


ni

qi

chu

li

le

di

de

gen

ji


tian

ye

shi

ni

shou

suo

zao

de
10


tian

di

dou

yao

mie

mei


ni

que

yao

chang

cun


tian

di

dou

yao

xiang

yi

fu

jian

jian

jiu

le

11

ni

yao

jiang

tian

di

juan

qi

lai


xiang

yi

jian

wai

yi


tian

di

jiu

dou

gai

bian

le


wei

you
12

ni

yong

bu

gai

bian


ni

de

nian

shu

mei

you

qiong

jinsuo

you

de

tian

shishen

cong

lai

dui

na

yi

ge

shuoni

zuo

zai

wo

de

you

bian

13 使 

deng

wo

shi

ni

chou

di

zuo

ni

de

jiao

deng


使

tian

shi

qi

bu

dou

shi

fu

yi

de

ling


feng

chai

qian

wei

na

jiang

yao

cheng

shou

jiu

en

de

ren

xiao
14 使

li

me