1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


何西啊书

第  1  章


dang

wu

xi

ya


yue

tan


ya

ha

si


xi

xi

jia


zuo

you

da

wang


yue

a

shi

de
1 西 西

er

zi

ye

luo

bo

an

zuo

yi

se

lie

wang

de

shi

hou


ye

he

hua

de

hua

lin

dao

bei

li

de

er

zi

he

xi

a

西

ye

he

hua

chu

ci

yu

he

xi

a

shuo

hua


dui

ta

shuo


ni

qu

qu

yin

fu

wei

qi


ye
2 西

shou

na

cong

yin

luan

suo

sheng

de

er

nv


yin

wei

zhe

di

da

xing

yin

luan


li

qi

ye

he

hua


yu

shi

he

xi

a

qu

qu

le

di

la

yin

de

nv

er

ge

mie


zhe

fu

ren

huai

yun


gei

ta
3 西 怀

sheng

le

yi

ge

er

zi


ye

he

hua

dui

he

xi

a

shuo


gei

ta

qi

ming

jiao

ye

si

lie


yin

wei

zai

guo

pian

shi

4 西

wo

bi

tao

ye

hu

jia

zai

ye

si

lie

sha

ren

liu

xue

de

zui


ye

bi

shi

yi

se

lie

jia

de
使

guo

mie

jue


dao

na

ri


wo

bi

zai

ye

si

lie

ping

yuan

zhe

duan

yi

se

lie

de

gong

5

ge

mie

you

huai

yun

sheng

le

yi

ge

nv

er


ye

he

hua

dui

he

xi

a

shuo


gei

ta

qi

ming
6 怀 西

jiao

luo

lu

ha

majiu

shi

bu

meng

lian

min

de

yi

si


yin

wei

wo

bi

bu

zai

lian

min

yi

se

lie

jia


jue

bu

she

mian

ta

men


wo

que

yao

lian

min

you

da

jia


shi

ta

men

kao

ye

he

hua

ta

men

de


shen

de

jiu


bu
7 使  

shi

ta

men

kao

gong


dao


zheng

zhan


ma

pi


yu

ma

bing

de

jiu

使

ge

mie

gei

luo

lu

ha

ma

duan

nai

yi

hou


you

huai

yun

sheng

le

yi

ge

er

zi

8 怀

ye

he

hua

shuo


gei

ta

qi

ming

jiao

luo

a

mijiu

shi

fei

wo

min

de

yi

si


yin
9

wei

ni

men

bu

zuo

wo

de

zi

min


wo

ye

bu

zuo

ni

men

de


shen

 

ran

er

yi

se

lie

de

ren

shu

bi

ru

hai

sha


bu

ke

lian


bu

ke

shu


cong

qian

zai

shen
10

me

di

fang

dui

ta

men

shuo


ni

men

bu

shi

wo

de

zi

min


jiang

lai

zai

na

li

bi

dui

ta

men

shuo


ni

men

shi

yong

sheng


shen

de

er

zi

 

you

da

ren

he

yi

se

lie

ren

bi

yi

tong

ju

ji


wei

zi

ji

li

yi

ge

shou

ling


cong

zhe
11

di

shang

quhuo

zuo

cong

bei

lu

zhi

di

shang

lai


yin

wei

ye

si

lie

de

ri

zi

bi

wei

da

ri