1 2 3 4 5


雅各书

第  1  章


zuo


shen

he

zhu

ye

su

ji

du

pu

ren

de

ya

ge


qing

san

zhu

shi

er

ge

zhi

pai

zhi

ren
1  

de

an


wo

de

di

xiong

men


ni

men

luo

zai

bai

ban

shi

lian

zhong


dou

yao

yi

wei

da

xi

le

2

yin

wei

zhi

dao

ni

men

de

xin

xin

jing

guo

shi

yan


jiu

sheng

ren

nai

3

dan

ren

nai

ye

dang

cheng

gong


shi

ni

men

cheng

quan

wan

bei


hao

wu

que

qian

4 使

ni

men

zhong

jian

ruo

you

que

shao

zhi

hui

de


ying

dang

qiu

na

hou

ci

yu

zhong

ren


ye

bu

chi
5

ze

ren

de


shen


zhu

jiu

bi

ci

gei

ta

 

zhi

yao

ping

zhe

xin

xin

qiu


yi

dian

bu

yi

huo


yin

wei

na

yi

huo

de

ren


jiu

xiang

hai
6

zhong

de

bo

lang


bei

feng

chui

dong

fan

teng


zhe

yang

de

ren


bu

yao

xiang

cong

zhu

na

li

de

shen

me

7

xin

huai

er

yi

de

ren


zai

ta

yi

qie

suo

xing

de

lu

shang


dou

mei

you

ding

jian

8 怀

bei

wei

de

di

xiong

sheng

gao


jiu

gai

xi

le

9

fu

zu

de

jiang

bei


ye

gai

ru

ci


yin

wei

ta

bi

yao

guo

qu


ru

tong

cao

shang

de

hua
10

yi

yang


tai

yang

chu

lai


re

feng

gua

qi


cao

jiu

ku

gan


hua

ye

diao

xie


mei

rong

jiu

xiao

mei
11

le


na

fu

zu

de

ren


zai

ta

suo

xing

de

shi

shang


ye

yao

zhe

yang

shuai

can


ren

shou

shi

tan

de

ren

shi

you

fu

de


yin

wei

ta

jing

guo

shi

yan

yi

hou


bi

de

sheng

ming
12

de

guan

mian


zhe

shi

zhu

ying

xu

gei

na

xie

ai

ta

zhi

ren

de


ren

bei

shi

tan


bu

ke

shuo


wo

shi

bei


shen

shi

tan


yin

wei


shen

bu

neng

bei

e
13    

shi

tan


ta

ye

bu

shi

tan

ren


dan

ge

ren

bei

shi

tan


nai

shi

bei

zi

ji

de

si

yu

qian

yin

you

huo

de

14

si

yu

ji

huai

le

tai


jiu

sheng

chu

zui

lai


zui

ji

chang

cheng


jiu

sheng

chu

si

lai

15 怀

wo

qin

ai

de

di

xiong

men


bu

yao

kan

cuo

le

16

ge

yang

mei

shan

de

en

ci


he

ge

yang

quan

bei

de

shang

ci


dou

shi

cong

shang

tou

lai

de

17

cong

zhong

guang

zhi

fu

na

li

jiang

xia

lai

de


zai

ta

bing

mei

you

gai

bian


ye

mei

you

zhuan

dong

de

ying

er


ta

an

zi

ji

de

zhi

yi


yong

zhen

dao

sheng

le

wo

men


jiao

wo

men

zai

ta

suo

zao

de

wan
18

wu

zhong


hao

xiang

chu

shu

de

guo

zi


wo

qin

ai

de

di

xiong

men


zhe

shi

ni

men

suo

zhi

dao

de


dan

ni

men

ge

ren

yao

kuai

kuai
19

de

ting


man

man

de

shuo


man

man

de

dong

nu


yin

wei

ren

de

nu

qi


bing

bu

cheng

jiu


shen

de

yi

20  

suo

yi

ni

men

yao

tuo

qu

yi

qie

de

wu

hui


he

ying

yu

de

xie

e


cun

wen

rou

de

xin
21

ling

shou

na

suo

zai

zhong

de

dao


jiu

shi

neng

jiu

ni

men

ling

hun

de

dao


zhi

shi

ni

men

yao

xing

dao


bu

yao

dan

dan

ting

dao


zi

ji

qi

hong

zi

ji

22

yin

wei

ting

dao

er

bu

xing

dao

de


jiu

xiang

ren

dui

zhe

jing

zi

kan

zi

ji

ben

lai

de

mian

mu
23


kan

jian


zou

hou


sui

ji

wang

le

ta

de

xiang

mao

ru

he

24

wei

you

xiang

xi

cha

kan

na

quan

bei

shi

ren

zi

you

zhi

lu

fa

de


bing

qie

shi

chang

ru

ci

25 使

zhe

ren

ji

bu

shi

ting

le

jiu

wang


nai

shi

shi

zai

xing

chu

lai


jiu

zai

ta

suo

xing

de

shi

shang

bi

ran

de

fu


ruo

you

ren

zi

yi

wei

qian

cheng


que

bu

lei

zhu

ta

de

she

tou


fan

qi

hong

zi

ji

de

xin
26


zhe

ren

de

qian

cheng

shi

xu

de


zai


shen

wo

men

de

fu

mian

qian


na

qing

jie

mei

you

dian

wu

de

qian

cheng


jiu

shi

kan

gu
27  

zai

huan

nan

zhong

de

gu

er

gua

fu


bing

qie

bao

shou

zi

ji

bu

zhan

ran

shi

su