1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


约伯记

第  1  章


wu

si

di


you

yi

ge

ren

ming

jiao

yue

bo


na

ren

wan

quan

zheng

zhi


jing

wei


shen

1  

yuan

li

e

shi


ta

sheng

le

qi

ge

er

zi


san

ge

nv

er

2

ta

de

jia

chan

you

qi

qian

yang


san

qian

luo

tuo


wu

bai

dui

niu


wu

bai

mu

lu


bing
3

you

xu

duo

pu

bi


zhe

ren

zai

dong

fang

ren

zhong

jiu

wei

zhi

da


ta

de

er

zi


an

zhe

ri

zi


ge

zai

zi

ji

jia

li

she

bai

yan

yan


jiu

da

fa

ren
4

qu


qing

le

ta

men

de

san

ge

jie

mei

lai


yu

ta

men

yi

tong

chi

he


yan

yan

de

ri

zi

guo

le


yue

bo

da

fa

ren

qu

jiao

ta

men

zi

jie


ta

qing

zao

qi

lai
5


an

zhe

ta

men

zhong

ren

de

shu

mu

xian

fan

ji


yin

wei

ta

shuo


kong

pa

wo

er

zi

fan

le

zui


xin

zhong

qi

diao


shen


yue

bo

chang

chang

zhe

yang

xing

 

you

yi

tianshen

de

zhong

zi

lai

shi

li

zai

ye

he

hua

mian

qian


sa

dan

ye

lai

zai

qi
6  

zhong


ye

he

hua

wen

sa

dan

shuo


ni

cong

na

li

lai


sa

dan

hui

da

shuo


wo

cong

di

shang

zou
7

lai

zou

qu


wang

fan

er

lai


ye

he

hua

wen

sa

dan

shuo


ni

ceng

yong

xin

cha

kan

wo

de

pu

ren

yue

bo

mei

you


di

shang
8

zai

mei

you

ren

xiang

ta

wan

quan

zheng

zhi


jing

wei


shen


yuan

li

e

shi

 

sa

dan

hui

da

ye

he

hua

shuo


yue

bo

jing

wei


shen


qi

shi

wu

gu

ne

9  

ni

qi

bu

shi

si

mian

quan

shang

li

ba

wei

hu

ta

he

ta

de

jia


bing

ta

yi

qie

suo

you

de
10

me


ta

shou

suo

zuo

de


dou

meng

ni

ci

fu


ta

de

jia

chan

ye

zai

di

shang

zeng

duo


ni

qie

shen

shou


hui

ta

yi

qie

suo

you

de


ta

bi

dang

mian

qi

diao

ni

11

ye

he

hua

dui

sa

dan

shuo


fan

ta

suo

you

de


dou

zai

ni

shou

zhong


zhi

shi

bu

ke

shen
12

shou

jia

hai

yu

ta


yu

shi

sa

dan

cong

ye

he

hua

mian

qian

tui

qu

退

you

yi

tian


yue

bo

de

er

nv

zheng

zai

ta

men

chang

xiong

de

jia

li


chi

fan

he

jiu

13

you

bao

xin

de

lai

jian

yue

bo


shuo


niu

zheng

geng

di


lu

zai

pang

bian

chi

cao

14

shi

ba

ren

hu

ran

chuang

lai


ba

sheng

chu

lu

qu


bing

yong

dao

sha

le

pu

ren


wei

you

wo
15

yi

ren

tao

tuo


lai

bao

xin

gei

ni


ta

hai

shuo

hua

de

shi

hou


you

you

ren

lai

shuoshen

cong

tian

shang

jiang

xia

huo

lai


jiang
16  

qun

yang


he

pu

ren


dou

shao

mie

le


wei

you

wo

yi

ren

tao

tuo


lai

bao

xin

gei

ni


ta

hai

shuo

hua

de

shi

hou


you

you

ren

lai

shuo


jia

lei

di

ren

fen

zuo

san

dui


hu

ran
17

chuang

lai


ba

luo

tuo

lu

qu


bing

yong

dao

sha

le

pu

ren


wei

you

wo

yi

ren

tao

tuo


lai

bao

xin

gei

ni


ta

hai

shuo

hua

de

shi

hou


you

you

ren

lai

shuo


ni

de

er

nv

zheng

zai

ta

men

chang

xiong

de
18

jia

li


chi

fan

he

jiu


bu

liao


you

kuang

feng

cong

kuang

ye

gua

lai


ji

da

fang

wu

de

si

jiao


fang

wu

dao

ta

zai
19

shao

nian

ren

shen

shang


ta

men

jiu

dou

si

le


wei

you

wo

yi

ren

tao

tuo


lai

bao

xin

gei

ni


yue

bo

bian

qi

lai


si

lie

wai

pao


ti

le

tou


fu

zai

di

shang

xia

bai

20 便

shuo


wo

chi

shen

chu

yu

mu

tai


ye

bi

chi

shen

gui

hui


shang

ci

de

shi

ye

he

hua

21

shou

qu

de

ye

shi

ye

he

hua


ye

he

hua

de

ming

shi

ying

dang

cheng

song

de


zai

zhe

yi

qie

de

shi

shang


yue

bo

bing

bu

fan

zui


ye

bu

yi


shen

wei

yu

wang


22  

huo

zuo

ye

bu

wang

ping


shen