1 2 3


约珥书

第  1  章


ye

he

hua

de

hua

lin

dao

pi

tu

er

de

er

zi

yue

er

1

lao

nian

ren

na


dang

ting

wo

de

hua


guo

zhong

de

ju

min

na


dou

yao

ce

er

er

ting

2

zai

ni

men

de

ri

zi


huo

ni

men

lie

zu

de

ri

zi


ceng

you

zhe

yang

de

shi

me


ni

men

yao

jiang

zhe

shi

chuan

yu

zi


zi

chuan

yu

sun


sun

chuan

yu

hou

dai

3

jian

chong

sheng

xia

de


huang

chong

lai

chi


huang

chong

sheng

xia

de


nan

zi

lai

chi


nan

zi

sheng
4

xia

de


ma

zha

lai

chi


jiu

zui

de

ren

na


yao

qing

xing

ku

qi


hao

jiu

de

ren

na


dou

yao

wei

tian

jiu

ai

hao
5


yin

wei

cong

ni

men

de

kou

zhong

duan

jue

le


you

yi

dui

huang

chong


yuan

wen

shi

min


you

qiang

sheng


you

wu

shu


qin

fan

wo

de

di

6

ta

de

ya

chi

ru

shi

zi

de

ya

chi


da

ya

ru

mu

shi

de

da

ya

齿 齿

ta

hui

huai

wo

de

pu

tao

shu


bo

le

wo

wu

hua

guo

shu

de

pi


bo

jin

er

diu

qi

7

shi

zhi

tiao

lu

bai

使

wo

de

min

na


ni

dang

ai

hao


xiang

chu

nv

yao

shu

ma

bu


wei

you

nian

de

zhang

fu

ai
8

hao


su

ji

he

dian

ji

cong

ye

he

hua

de

dian

zhong

duan

jue


shi

feng

ye

he

hua

de

ji

si

dou

bei
9 殿

ai


tian

huang

liang


di

bei

ai


yin

wei

wu

gu

hui

huai


xin

jiu

gan

jie


you

ye

que

fa

10

nong

fu

a


ni

men

yao

can

kui


xiu

li

pu

tao

yuan

de

a


ni

men

yao

ai

hao


yin
11

wei

da

mai

xiao

mai

yu

tian

jian

de

zhuang

jia

dou

mie

jue

le


pu

tao

shu

ku

gan


wu

hua

guo

shu

shuai

can


shi

liu

shu


zong

shu


ping

guo

shu


lian
12

tian

ye

yi

qie

de

shu

mu

ye

dou

ku

gan


zhong

ren

de

xi

le

jin

dou

xiao

mie


ji

si

a


ni

men

dang

yao

shu

ma

bu

tong

ku


ci

hou

ji

tan

de

a


ni

men

yao

ai
13

hao


shi

feng

wo


shen

de

a


ni

men

yao

lai

pi

shang

ma

bu

guo

ye


yin

wei

su

ji
 


he

dian

ji


cong

ni

men


shen

de

dian

zhong

duan

jue

le

  殿

ni

men

yao

fen

ding

jin

shi

de

ri

zi


xuan

gao

yan

su

hui


zhao

ju

zhang

lao


he

guo

zhong
14

de

yi

qie

ju

min


dao

ye

he

hua

ni

men


shen

de

dian


xiang

ye

he

hua

ai

qiu

  殿

ai

zai


ye

he

hua

de

ri

zi

lin

jin

le


zhe

ri

lai

dao


hao

xiang

hui

mie

cong

quan

neng
15

zhe

lai

dao


liang

shi

bu

shi

zai

wo

men

yan

qian

duan

jue

le

me


huan

xi

kuai

le

bu

shi

cong

wo

men


shen
16  

de

dian

zhong

zhi

xi

le

me

殿

gu

zhong

zai

tu

kuai

xia

xiu

lan


cang

ye

huang

liang


lin

ye

po

huai


yin

wei

wu

gu

ku

gan
17

le


sheng

chu

ai

ming


niu

qun

hun

luan


yin

wei

wu

cao


yang

qun

ye

shou

le

kun

ku

18

ye

he

hua

a


wo

xiang

ni

qiu

gao


yin

wei

huo

shao

mie

kuang

ye

de

cao

chang


huo

yan

shao
19

jin

tian

ye

de

shu

mu


tian

ye

de

zou

shou

xiang

ni

fa

chuan


yin

wei

xi

shui

gan

he


huo

ye

shao

mie

kuang

ye

de

cao
20

chang