1 2 3 4


约拿书

第  1  章


ye

he

hua

de

hua

lin

dao

ya

mi

tai

de

er

zi

yue

na


shuo

1

ni

qi

lai

wang

ni

ni

wei

da

cheng

qu


xiang

qi

zhong

de

ju

min

hu

han


yin

wei

ta

men

de
2

e

da

dao

wo

mian

qian


yue

na

que

qi

lai


tao

wang

ta

shi

qu

duo

bi

ye

he

hua


xia

dao

yue

pa


yu

jian

yi
3

zhi

chuan


yao

wang

ta

shi

qu


ta

jiu

gei

le

chuan

jia


shang

le

chuan


yao

yu

chuan

shang

de

ren

tong

wang

ta

shi

qu

duo

bi

ye

he

hua


ran

er

ye

he

hua

shi

hai

zhong

qi

da

feng


hai

jiu

kuang

feng

da

zuo


shen

zhi

chuan

ji

hu

po
4 使

huai


shui

shou

bian

ju

pa


ge

ren

ai

qiu

zi

ji

de

shen


ta

men

jiang

chuan

shang

de

huo

wu

pao

zai
5 便

hai

zhong


wei

yao

shi

chuan

qing

xie


yue

na

yi

xia

dao

di

cang


tang

wo

chen

shui

使

chuan

zhu

dao

ta

na

li

dui

ta

shuo


ni

zhe

chen

shui

de

ren

na


wei

he

zhe

yang

ne


qi
6

lai


qiu

gao

ni

de

shen


huo

zhe

shen

gu

nian

wo

men


shi

wo

men

bu

zhi

mie

wang

使

chuan

shang

de

ren

bi

ci

shuo


lai

ba


wo

men

che

qian


kan

kan

zhe

zai

lin

dao

wo

men

shi
7

yin

shui

de

yuan

gu


yu

shi

ta

men

che

qian


che

chu

yue

na

lai


zhong

ren

dui

ta

shuo


qing

ni

gao

su

wo

men


zhe

zai

lin

dao

wo

men

shi

yin

shui

de

yuan

gu
8


ni

yi

he

shi

wei

ye


ni

cong

na

li

lai


ni

shi

na

yi

guo


shu

na

yi

zu

de

ren


ta

shuo


wo

shi

xi

bo

lai

ren


wo

jing

wei

ye

he

hua


na

chuang

zao

cang

hai

han

di

zhi
9

tian

shang

de


shen

 

ta

men

jiu

da

da

ju

pa


dui

ta

shuo


ni

zuo

de

shi

shen

me

shi

ne


ta

men

yi

jing
10

zhi

dao

ta

duo

bi

ye

he

hua


yin

wei

ta

gao

su

le

ta

men


ta

men

wen

ta

shuo


wo

men

dang

xiang

ni

zen

yang

xing


shi

hai

lang

ping

jing

ne


zhe

hua

shi
11 使

yin

hai

lang

yue

fa

fan

teng


ta

dui

ta

men

shuo


ni

men

jiang

wo

tai

qi

lai


pao

zai

hai

zhong


hai

jiu

ping

jing

le

12

wo

zhi

dao

ni

men

zao

zhe

da

feng


shi

yin

wo

de

yuan

gu


ran

er

na

xie

ren

jie

li

dang

jiang


yao

ba

chuan

long

an


que

shi

bu

neng


yin

wei

hai

lang
13

yue

fa

xiang

ta

men

fan

teng


ta

men

bian

qiu

gao

ye

he

hua

shuo


ye

he

hua

a


wo

men

ken

qiu

ni


bu

yao

yin

zhe
14 便

ren

de

xing

ming

shi

wo

men

si

wang


bu

yao

shi

liu

wu

gu

xue

de

zui

gui

yu

wo

men


yin
使 使

wei

ni

ye

he

hua

shi

sui

zi

ji

de

yi

zhi

xing

shi


ta

men

sui

jiang

yue

na

tai

qi


pao

zai

hai

zhong


hai

de

kuang

lang

jiu

ping

xi

le

15

na

xie

ren

bian

da

da

jing

wei

ye

he

hua


xiang

ye

he

hua

xian

ji


bing

qie

xu

yuan

16 便

ye

he

hua

an

pai

yi

tiao

da

yu

tun

le

yue

na


ta

zai

yu

fu

zhong

san

ri

san

ye

17