1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


约书亚记

第  1  章


ye

he

hua

de

pu

ren

mo

xi

si

le

yi

hou


ye

he

hua

xiao

yu

mo

xi

de

bang

shou

nen

de
1 西 西

er

zi

yue

shu

ya


shuo


wo

de

pu

ren

mo

xi

si

le


xian

zai

ni

yao

qi

lai


he

zhong

bai

xing

guo

zhe

yue

dan

he
2 西


wang

wo

suo

yao

ci

gei

yi

se

lie

ren

de

di

qu


fan

ni

men

jiao

zhang

suo

ta

zhi

di


wo

dou

zhao

zhe

wo

suo

ying

xu

mo

xi

de

hua

ci

gei

ni
3 西

men

le


cong

kuang

ye


he

zhe

li

ba

nen


zhi

dao

bo

la

da

he


he

ren

de

quan

di


you

dao
4

da

hai

ri

luo

zhi

chu


dou

yao

zuo

ni

men

de

jing

jie


ni

ping

sheng

de

ri

zi


bi

wu

yi

ren

neng

zai

ni

mian

qian

zhan

li

de

zhu


wo

zen

yang

yu
5

mo

xi

tong

zai


ye

bi

zhao

yang

yu

ni

tong

zai


wo

bi

bu

pie

xia

ni


ye

bu

diu

qi
西

ni


ni

dang

gang

qiang

zhuang

dan


yin

wei

ni

bi

shi

zhe

bai

xing

cheng

shou

na

di

wei

ye


jiu

shi

wo
6 使

xiang

ta

men

lie

zu

qi

shi

ying

xu

ci

gei

ta

men

de

di


zhi

yao

gang

qiang


da

da

zhuang

dan


jin

shou

zun

xing

wo

pu

ren

mo

xi

suo

fen

fu

ni

de

yi
7 西

qie

lu

fa


bu

ke

pian

li

zuo

you


shi

ni

wu

lun

wang

na

li

qu


dou

ke

yi

shun

li
使


zhe

lu

fa

shu

bu

ke

li

kai

ni

de

kou


zong

yao

zhou

ye

si

xiang


hao

shi

ni

jin

shou

zun
8 使

xing

zhe

shu

shang

suo

xie

de

yi

qie

hua


ru

ci

ni

de

dao

lu

jiu

ke

yi

heng

tong


fan

shi

shun

li


wo

qi

mei

you

fen

fu

ni

me


ni

dang

gang

qiang

zhuang

dan


bu

yao

ju

pa


ye

bu

yao

jing
9

huang


yin

wei

ni

wu

lun

wang

na

li

qu


ye

he

hua

ni

de


shen

bi

yu

ni

tong

zai

 

yu

shi

yue

shu

ya

fen

fu

bai

xing

de

guan

zhang


shuo

10

ni

men

yao

zou

bian

ying

zhong


fen

fu

bai

xing


shuo


dang

yu

bei

shi

wu


yin

wei

san

ri
11

zhi

nei


ni

men

yao

guo

zhe

yue

dan

he


jin

qu

de

ye

he

hua

ni

men


shen

ci

ni

men
 

wei

ye

zhi

di


yue

shu

ya

dui

liu

bian

ren


jia

de

ren


he

ma

na

xi

ban

zhi

pai

de

ren


shuo

12 便 西

ni

men

yao

zhui

nian

ye

he

hua

de

pu

ren

mo

xi

suo

fen

fu

ni

men

de

hua


shuo


ye

he
13 西

hua

ni

men

de


shen

shi

ni

men

de

xiang

ping

an


ye

bi

jiang

zhe

di

ci

gei

ni

men

  使

ni

men

de

qi

zi


hai

zi


he

sheng

chu

dou

ke

yi

liu

zai

yue

dan

he

dong

mo

xi

suo

gei
14 西

ni

men

de

di


dan

ni

men

zhong

jian

yi

qie

da

neng

de

yong

shi


dou

yao

dai

zhe

bing

qi


zai

ni

men

de

di

xiong

qian

mian

guo

qu


bang

zhu

ta

men


deng

dao

ye

he

hua

shi

ni

men

de

di

xiong


xiang

ni

men

yi

yang

de

xiang

ping

an


bing

qie

de
15 使

zhao

ye

he

hua

ni

men


shen

suo

ci

ta

men

wei

ye

zhi

di


na

shi

cai

ke

yi

hui

ni

men
 

suo

de

zhi

di


cheng

shou

wei

ye


jiu

shi

ye

he

hua

de

pu

ren

mo

xi

zai

yue

dan

he

dong
西

xiang

ri

chu

zhi

di

suo

gei

ni

men

de


ta

men

hui

da

yue

shu

ya

shuo


ni

suo

fen

fu

wo

men

xing

de


wo

men

dou

bi

xing


ni
16

suo

chai

qian

wo

men

qu

de


wo

men

dou

bi

qu


wo

men

cong

qian

zai

yi

qie

shi

shang

zen

yang

ting

cong

mo

xi


xian

zai

ye

bi

zhao

yang

ting

cong

ni
17 西


wei

yuan

ye

he

hua

ni

de


shen

yu

ni

tong

zai


xiang

yu

mo

xi

tong

zai

yi

yang

  西

wu

lun

shen

me

ren

wei

bei

ni

de

ming

ling


bu

ting

cong

ni

suo

fen

fu

ta

de

yi

qie

hua

18

jiu

bi

zhi

si

ta


ni

zhi

yao

gang

qiang

zhuang

dan