1


犹大书

第  1  章


ye

su

ji

du

de

pu

ren


ya

ge

de

di

xiong

you

da


xie

xin

gei

na

bei

shao


zai

fu
1


shen

li

meng

ai


wei

ye

su

ji

du

bao

shou

de

ren

 

yuan

lian

xu


ping

an


ci

ai


duo

duo

de

jia

gei

ni

men

2

qin

ai

de

di

xiong

a


wo

xiang

jin

xin

xie

xin

gei

ni

men


lun

wo

men

tong

de

jiu

en

de
3

shi

hou


jiu

bu

de

bu

xie

xin

quan

ni

men


yao

wei

cong

qian

yi

ci

jiao

fu

sheng

tu

de

zhen

dao


jie

li

de

zheng

bian


yin

wei

you

xie

ren

tou

zhe

jin

lai


jiu

shi

zi

gu

bei

ding

shou

xing

fa

de


shi

bu

qian

cheng
4

de


jiang

wo

men


shen

de

en

bian

zuo

fang

zong

qing

yu

de

ji

hui


bing

qie

bu

ren

du

yi
 

de

zhu

zai

wo

men


wo

men

huo

zuo

he

wo

men


zhu

ye

su

ji

du


cong

qian

zhu

jiu

le

ta

de

bai

xing

chu

ai

ji

di


hou

lai

jiu

ba

na

xie

bu

xin

de

mie

jue
5

le


zhe

yi

qie

de

shi


ni

men

sui

ran

dou

zhi

dao


wo

que

reng

yao

ti

xing

ni

men


you

you

bu

shou

ben

wei


li

kai

zi

ji

zhu

chu

de

tian

shi


zhu

yong

suo

lian

ba

ta

men

yong
6 使

yuan

ju

liu

zai

hei

an

li


deng

hou

da

ri

de

shen

pan


you

ru

suo

duo

ma


e

mo

la


he

zhou

wei

cheng

yi

de

ren


ye

zhao

ta

men

yi

wei

de
7

xing

yin


sui

cong

ni

xing

de

qing

yu


jiu

shou

yong

huo

de

xing

fa


zuo

wei

jian

jie


zhe

xie

zuo

meng

de

ren


ye

xiang

ta

men

wu

hui

shen

ti


qing

man

zhu

zhi

de


hui

bang

zai
8

zun

wei

de


tian

shi

zhang

mi

jia

lei


wei

mo

xi

de

shi

shou

yu

mo

gui

zheng

bian

de

shi

hou


shang

qie

bu
9 使 西

gan

yong

hui

bang

de

hua

zui

ze

ta


zhi

shuo


zhu

ze

bei

ni

ba


dan

zhe

xie

ren

hui

bang

ta

men

suo

bu

zhi

dao

de


ta

men

ben

xing

suo

zhi

dao

de

shi

yu

na
10

mei

you

ling

xing

de

chu

lei

yi

yang


zai

zhe

shi

shang

jing

bai

huai

le

zi

ji


ta

men

you

huo

le


yin

wei

zou

le

gai

yin

de

dao

lu


you

wei

li

wang

ba

lan

de

cuo

miu
11

li

zhi

ben


bing

zai

ke

la

de

bei

pan

zhong

mie

wang

le


zhe

yang

de

ren


zai

ni

men

de

ai

xi

shang


yu

ni

men

tong

chi

de

shi

hou


zheng

shi

jiao
12

shihuo

zuo

dian

wu


ta

men

zuo

mu

ren


zhi

zhi

wei

yang

zi

ji


wu

suo

ju

pa


shi

mei

you

yu

de

yun

cai


bei

feng

piao

dang


shi

qiu

tian

mei

you

guo

zi

de

shu


si

er

you

si


lian

gen

bei

ba

chu

lai


shi

hai

li

de

kuang

lang


yong

chu

zi

ji

ke

chi

de

mo

zi

lai


shi

liu

dang

de

xing


you
13

mo

hei

de

you

an

wei

ta

men

yong

yuan

cun

liu


ya

dang

de

qi

shi

sun

yi

nuo


ceng

yu

yan

zhe

xie

ren

shuo


kan

na


zhu

dai

zhe

ta

de
14

qian

wan

sheng

zhe

jiang

lin


yao

zai

zhong

ren

shen

shang

xing

shen

pan


zheng

shi

na

yi

qie

bu

jing

qian

de

ren


suo

wang

xing

yi
15

qie

bu

jing

qian

de

shi


you

zheng

shi

bu

jing

qian

zhi

zui

ren

suo

shuo

ding

zhuang

ta

de

gang

bi

hua


zhe

xie

xin

shi

si

xia

yi

lun


chang

fa

yuan

yan

de


sui

cong

zi

ji

de

qing

yu

er

xing

16

kou

zhong

shuo

kua

da

de

hua


wei

de

bian

yi

chan

mei

ren

便

qin

ai

de

di

xiong

a


ni

men

yao

ji

nian

wo

men

zhu

ye

su

ji

du

zhi

shi

tu

cong

qian

suo
17 使

shuo

de

hua


ta

men

ceng

dui

ni

men

shuo

guo


mo

shi

bi

you

hao

ji

qiao

de

ren


sui

cong

zi

ji

bu

jing
18

qian

de

si

yu

er

xing


zhe

jiu

shi

na

xie

yin

ren

jie

dang


shu

hu

xue

qi


mei

you

sheng

ling

de

ren

19

qin

ai

de

di

xiong

a


ni

men

que

yao

zai

zhi

sheng

de

zhen

dao

shang

zao

jiu

zi

ji


zai

sheng
20

ling

li

dao

gao


bao

shou

zi

ji

chang

zai


shen

de

ai

zhong


yang

wang

wo

men

zhu

ye

su

ji

du

de

lian

min

21  

zhi

dao

yong

sheng


you

xie

ren

cun

yi

xin


ni

men

yao

lian

min

ta

men

22

you

xie

ren

ni

men

yao

cong

huo

zhong

qiang

chu

lai

da

jiu

ta

men


you

xie

ren

ni

men

yao

cun

ju
23

pa

de

xin

lian

min

ta

men


lian

na

bei

qing

yu

zhan

ran

de

yi

fu

ye

dang

yan

e


na

neng

bao

shou

ni

men

bu

shi

jiao


jiao

ni

men

wu

xia

wu

ci


huan

huan

xi

xi

zhan

zai

ta
24

rong

yao

zhi

qian

de


wo

men

de

jiu

zhu

du

yi

de


shen

耀  

yuan

rong

yao


wei

yan


neng

li


quan

bing


yin

wo

men

de

zhu

ye

su

ji

du


gui

yu
25 耀

ta


cong

wan

gu

yi

qian


bing

xian

jin


zhi

dao

yong

yong

yuan

yuan


a

men