1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


士师记

第  1  章


yue

shu

ya

si

hou


yi

se

lie

ren

qiu

wen

ye

he

hua

shuo


wo

men

zhong

jian

shui

dang

shou

xian
1

shang

qu

gong

ji

jia

nan

ren


yu

ta

men

zheng

zhan


ye

he

hua

shuo


you

da

dang

xian

shang

qu


wo

yi

jiang

na

di

jiao

zai

ta

shou

zhong

2

you

da

dui

ta

ge

ge

xi

mian

shuo


qing

ni

tong

wo

dao

nian

jiu

suo

de

zhi

di

qu


hao

yu
3 西

jia

nan

ren

zheng

zhan


yi

hou

wo

ye

tong

ni

dao

ni

nian

jiu

suo

de

zhi

di

qu


yu

shi

xi
西

mian

yu

ta

tong

qu


you

da

jiu

shang

qu


ye

he

hua

jiang

jia

nan

ren

he

bi

li

xi

ren

jiao

zai

ta

men

shou

zhong

4

ta

men

zai

bi

se

ji

sha

le

yi

wan

ren


you

zai

na

li

yu

jian

ya

duo

ni

bi

se


yu

ta

zheng

zhan


sha

bai

jia

nan

ren

he

bi

li
5

xi

ren


ya

duo

ni

bi

se

tao

pao


ta

men

zhui

gan


na

zhu

ta


kan

duan

ta

shou

jiao

de

da

mu
6

zhi


ya

duo

ni

bi

se

shuo


cong

qian

you

qi

shi

ge

wang


shou

jiao

de

da

mu

zhi

dou

bei

wo

kan
7

duan


zai

wo

zhuo

zi

di

xia

shi

qu

ling

sui

shi

wu


xian

zai


shen

an

zhe

wo

suo

xing

de
 

bao

ying

wo

le


yu

shi

ta

men

jiang

ya

duo

ni

bi

se

dai

dao

ye

lu

sa

leng


ta

jiu

si

zai

na

li


you

da

ren

gong

da

ye

lu

sa

leng


jiang

cheng

gong

qu


yong

dao

sha

le

cheng

nei

de

ren


bing
8

qie

fang

huo

shao

cheng


hou

lai

you

da

ren

xia

qu


yu

zhu

shan

di

nan

di

he

gao

yuan

de

jia

nan

ren

zheng

zhan

9

you

da

ren

qu

gong

ji

zhu

xi

bo

lun

de

jia

nan

ren


sha

le

shi

shai


ya

xi

man


ta
10

mai


xi

bo

lun

cong

qian

ming

jiao

ji

lie

ya

ba


ta

men

cong

na

li

qu

gong

ji

di

bi

de

ju

min


di

bi

cong

qian

ming

jiao

ji

lie

xi

fu

11 西

jia

lei

shuo


shui

neng

gong

da

ji

lie

xi

fu


jiang

cheng

duo

qu


wo

jiu

ba

wo

nv

er

ya
12 西

sa

gei

ta

wei

qi


jia

lei

xiong

di

ji

na

si

de

er

zi

e

tuo

nie


duo

qu

le

na

cheng


jia

lei

jiu

ba

nv
13

er

ya

sa

gei

ta

wei

qi


ya

sa

guo

men

de

shi

hou


quan

zhang

fu

xiang

ta

fu

qin

qiu

yi

kuai

tian


ya

sa

yi

xia

lu
14


jia

lei

wen

ta

shuo


ni

yao

shen

me


ta

shuo


qiu

ni

ci

fu

gei

wo


ni

ji

jiang

wo

an

zhi

zai

nan

di


qiu

ni

ye

gei

wo
15

shui

quan


jia

lei

jiu

ba

shang

quan

xia

quan

ci

gei

ta


mo

xi

de

nei

xiong


huo

zuo

yue

fu


shi

ji

ni

ren


ta

de

zi

sun

yu

you

da

ren

yi
16 西

tong

li

le

zong

shu

cheng


wang

ya

la

de

yi

nan

de

you

da

kuang

ye

qu


jiu

zhu

zai

min

zhong


you

da

he

ta

ge

ge

xi

mian

tong

qu


ji

sha

le

zhu

xi

fa

de

jia

nan

ren


jiang

cheng

jin
17 西

xing

hui

mie


na

cheng

de

ming

bian

jiao

he

er

ma

便

you

da

you

qu

le

jia

sa

he

jia

sa

de

si

jing


ya

shi

ji

lun

he

ya

shi

ji

lun

de

si
18

jing


yi

ge

lun

he

yi

ge

lun

de

si

jing


ye

he

hua

yu

you

da

tong

zai


you

da

jiu

gan

chu

shan

di

de

ju

min


zhi

shi

bu

neng

gan
19

chu

ping

yuan

de

ju

min


yin

wei

ta

men

you

tie

che


yi

se

lie

ren

zhao

mo

xi

suo

shuo

de


jiang

xi

bo

lun

gei

le

jia

lei


jia

lei

jiu

cong

na
20 西

li

gan

chu

ya

na

zu

de

san

ge

zu

zhang


bian

ya

min

ren

mei

you

gan

chu

zhu

ye

lu

sa

leng

de

ye

bu

si

ren


ye

bu

si

ren

reng

zai
21 便

ye

lu

sa

leng

yu

bian

ya

min

ren

tong

zhu


zhi

dao

jin

ri

便

yue

se

jia

ye

shang

qu

gong

da

bo

te

li


ye

he

hua

yu

ta

men

tong

zai

22

yue

se

jia

da

fa

ren

qu

kui

tan

bo

te

li


na

cheng

qi

xian

ming

jiao

lu

si

23

kui

tan

de

ren

kan

jian

yi

ge

ren

cong

cheng

li

chu

lai


jiu

dui

ta

shuo


qiu

ni

jiang

jin

cheng
24

de

lu

zhi

shi

wo

men


wo

men

bi

en

dai

ni


na

ren

jiang

jin

cheng

de

lu

zhi

shi

ta

men


ta

men

jiu

yong

dao

ji

sha

le

cheng

zhong

de

ju

min
25


dan

jiang

na

ren

he

ta

quan

jia

fang

qu


na

ren

wang

he

ren

zhi

di

qu


zhu

le

yi

zuo

cheng


qi

ming

jiao

lu

si


na

cheng

dao

ru
26

jin

hai

jiao

zhe

ming


ma

na

xi

mei

you

gan

chu

bo

shan

he

shu

bo

shan

xiang

cun

de

ju

min


ta

na

he

shu

ta

na
27 西

xiang

cun

de

ju

min


duo

er

he

shu

duo

er

xiang

cun

de

ju

min


yi

bo

lian

he

shu

yi

bo

lian

xiang

cun

de

ju

min


mi

ji

duo

he

shu

mi

ji

duo

xiang

cun

de

ju

min


jia

nan

ren

que

zhi

yi

zhu

zai

na

xie

di

fang


ji

zhi

yi

se

lie

qiang

sheng

le


jiu

shi

jia

nan

ren

zuo

ku

gong


mei

you

ba

ta

men

quan

ran
28 使

gan

chu


yi

fa

lian

mei

you

gan

chu

zhu

ji

se

de

jia

nan

ren


yu

shi

jia

nan

ren

reng

zhu

zai

ji

se
29


zai

yi

fa

lian

zhong

jian


xi

bu

lun

mei

you

gan

chu

ji

lun

de

ju

min


he

na

ha

la

de

ju

min


yu

shi

jia

nan
30 西

ren

reng

zhu

zai

xi

bu

lun

zhong

jian


cheng

le

fu

ku

de

ren

西

ya

she

mei

you

gan

chu

ya

ke

he

xi

dun

de

ju

min


ya

hei

la

he

ya

ge

xi

de

ju

min
31 西


hei

ba


ya

fu

ge

yu

li

he

de

ju

min


yu

shi

ya

she

yin

wei

mei

you

gan

chu

na

di

de

jia

nan

ren


jiu

zhu

zai

ta

men

zhong

jian

32

na

fu

ta

li

mei

you

gan

chu

bo

shi

mai

he

bo

ya

na

de

ju

min


yu

shi

na

fu

ta

li
33

jiu

zhu

zai

na

di

de

jia

nan

ren

zhong

jian


ran

er

bo

shi

mai

he

bo

ya

na

de

ju

min


cheng

le

fu

ku

de

ren


ya

mo

li

ren

qiang

bi

dan

ren

zhu

zai

shan

di


bu

rong

ta

men

xia

dao

ping

yuan

34

ya

mo

li

ren

que

zhi

yi

zhu

zai

xi

lie

shan

he

ya

ya

lun


bing

sha

bin


ran

er

yue

se
35

jia

sheng

le

ta

men


shi

ta

men

cheng

le

fu

ku

de

ren

使

ya

mo

li

ren

de

jing

jie


shi

cong

ya

ke

la

bin

po


cong

xi

la

er

shang

36 西