1 2 3 4 5


耶利米哀歌

第  1  章


xian

qian

man

you

ren

min

de

cheng


xian

zai

he

jing

du

zuo


xian

qian

zai

lie

guo

zhong

wei

da

de
1


xian

zai

jing

ru

gua

fu


xian

qian

zai

zhu

sheng

zhong

wei

wang

hou

de


xian

zai

cheng

wei

jin

gong

de


ta

ye

jian

tong

ku


lei

liu

man

sai


zai

yi

qie

suo

qin

ai

de

zhong

jian


mei

you

yi

ge
2

an

wei

ta

de


ta

de

peng

you


dou

yi

gui

zha

dai

ta


cheng

wei

ta

de

chou

di


you

da

yin

zao

yu

ku

nan


you

yin

duo

fu

lao

ku


jiu

qian

dao

wai

bang


ta

zhu

zai

lie
3

guo

zhong


xun

bu

zhao

an

xi


zhui

bi

ta

de

dou

zai

xia

zhai

zhi

di

jiang

ta

zhui

shang


xi

an

de

lu

jing


yin

wu

ren

lai

shou

sheng

jie

jiu

bei

shang


ta

de

cheng

men

qi

liang


ta
4

de

ji

si

tan

xi


ta

de

chu

nv

shou

jian

nan


zi

ji

ye

chou

ku


ta

de

di

ren

wei

shou


ta

de

chou

di

heng

tong


yin

ye

he

hua

wei

ta

xu

duo

de

zui

guo
5


shi

ta

shou

ku


ta

de

hai

tong

bei

di

ren

lu

qu

使

xi

an

cheng


cheng

yuan

wen

zuo

nv

zi

xia

tong


de

wei

rongcheng

yuan

wen

zuo

nv

zi

xia
6

tong


quan

dou

shi

qu


ta

de

shou

ling


xiang

zhao

bu

zhao

cao

chang

de

lu


zai

zhui

gan

de
鹿

ren

qian


wu

li

xing

zou


ye

lu

sa

leng

zai

kun

ku

jiong

po

zhi

shi


jiu

zhui

xiang

gu

shi

yi

qie

de

le

jing


ta

bai
7

xing

luo

zai

di

ren

shou

zhong


wu

ren

jiu

ji


di

ren

kan

jian


jiu

yin

ta

de

huang

liang

chi

xiao


ye

lu

sa

leng

da

da

fan

zui


suo

yi

cheng

wei

bu

jie

zhi

wu


su

lai

zun

jing

ta

de

8

jian

ta

chi

lu

jiu

dou

miao

shi

ta


ta

zi

ji

ye

tan

xi

tui

hou

退

ta

de

wu

hui

shi

zai

yi

jin

shang


ta

bu

si

xiang

zi

ji

de

jie

ju


suo

yi

fei

chang

de
9

bai

luo


wu

ren

an

wei

ta


ta

shuo


ye

he

hua

a


qiu

ni

kan

wo

de

ku

nan


yin

wei

chou

di

kua

da


di

ren

shen

shou


duo

qu

ta

de

mei

wu


ta

yan

jian

wai

bang

ren

jin

ru

ta

de

sheng

suo

10

lun

zhe

wai

bang

ren

ni

ceng

fen

fu

bu

ke

ru

ni

de

hui

zhong


ta

de

min

dou

tan

xi


xun

qiu

shi

wu


ta

men

yong

mei

wu

huan

liang

shi


yao

jiu

xing

ming
11


ta

men

shuo


ye

he

hua

a


qiu

ni

guan

kan


yin

wei

wo

shen

shi

bei

jian


ni

men

yi

qie

guo

lu

de

ren

na


zhe

shi

ni

men

bu

jie

yi

me


ni

men

yao

guan

kan

12

you

xiang

zhe

lin

dao

wo

de

tong

ku

mei

you


jiu

shi

ye

he

hua

zai

ta

fa

lie

nu

de

ri

zi

shi

wo

suo

shou

de

ku

使

ta

cong

gao

tian

shi

huo

jin

ru

wo

de

gu

tou


ke

zhi

le

wo


ta

pu

xia

wang

luo


ban
13 使

wo

de

jiao


shi

wo

zhuan

hui


ta

shi

wo

zhong

ri

qi

liang

fa

hun

使 使

wo

zui

guo

de

e


shi

ta

shou

suo

bang

de


you

ru

e

sheng

fu

zai

wo

jing

xiang

shang


ta
14

shi

wo

de

li

lian

shuai

bai


zhu

jiang

wo

jiao

zai

wo

suo

bu

neng

di

dang

de

ren

shou

zhong

使

zhu

qing

qi

wo

zhong

jian

de

yi

qie

yong

shi


zhao

ju

duo

ren


yuan

wen

zuo

da

hui


gong

ji
15

wo


yao

ya

sui

wo

de

shao

nian

ren


zhu

jiang

you

da

ju

min

chuai

xia


xiang

zai

jiu

zha

zhong

yi

yang


wo

yin

zhe

xie

shi

ku

qi


wo

yan

lei

wang

wang


yin

wei

na

dang

an

wei

wo


jiu

wo

xing
16

ming

de


li

wo

shen

yuan


wo

de

er

nv

gu

ku


yin

wei

chou

di

de

le

sheng


xi

an

ju

shou


wu

ren

an

wei


ye

he

hua

lun

ya

ge

yi

jing

chu

ling


shi

si

wei

de
17 使

ren

zuo

ta

chou

di


ye

lu

sa

leng

zai

ta

men

zhong

jian


xiang

bu

jie

zhi

wu


ye

he

hua

shi

gong

yi

de


ta

zhe

yang

dai

wo


shi

yin

wo

wei

bei

ta

de

ming

ling


zhong
18

min

na


qing

ting

wo

de

hua


kan

wo

de

tong

ku


wo

de

chu

nv

he

shao

nian

ren


dou

bei

lu

qu


wo

zhao

hu

wo

suo

qin

ai

de


ta

men

que

yu

nong

wo


wo

de

ji

si

he

zhang

lao


zheng
19

xun

qiu

shi

wu

jiu

xing

ming

de

shi

hou


jiu

zai

cheng

zhong

jue

qi


ye

he

hua

a


qiu

ni

guan

kan


yin

wei

wo

zai

ji

nan

zhong


wo

xin

chang

rao

luan


wo
20

xin

zai

wo

li

mian

fan

zhuan


yin

wo

da

da

bei

ni


zai

wai

dao

jian

shi

ren

sang

zi


zai
使

jia

you

ru

si

wang


ting

jian

wo

tan

xi

de

you

ren


an

wei

wo

de

que

wu

ren


wo

de

chou

di


dou

ting

jian
21

wo

suo

zao

de

huan

nan


yin

ni

zuo

zhe

shi

ta

men

dou

xi

le


ni

bi

shi

ni

bao

gao

de
使

ri

zi

lai

dao


ta

men

jiu

xiang

wo

yi

yang


yuan

ta

men

de

e

xing


dou

cheng

zai

ni

mian

qian


ni

zen

yang

yin

wo

de

yi

qie

zui

guo

dai
22

wo


qiu

ni

zhao

yang

dai

ta

men


yin

wo

tan

xi

shen

duo


xin

zhong

fa

hun