1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


路加福音

第  1  章


ti

a

fei

luo

da

ren

na


you

hao

xie

ren

ti

bi

zuo

shu


shu

shuo

zai

wo

men

zhong

jian

suo
1

cheng

jiu

de

shi


shi

zhao

chuan

dao

de

ren


cong

qi

chu

qin

yan

kan

jian


you

chuan

gei

wo

men

de


jian

shang

jie
2

zhe

xie

shi

wo

ji

cong

qi

tou

dou

xiang

xi

kao

cha

le


jiu

ding

yi

yao

an

zhe

ci

xu

xie

gei
3

ni


shi

ni

zhi

dao

suo

xue

zhi

dao

dou

shi

que

shi

de

4 使

dang

you

tai

wang

xi

lu

de

shi

hou


ya

bi

ya

ban

li

you

yi

ge

ji

si


ming

jiao

sa

jia
5

li

ya


ta

qi

zi

shi

ya

lun

de

hou

ren


ming

jiao

yi

li

sha

bo


ta

men

er

ren


zai


shen

mian

qian

dou

shi

yi

ren


zun

xing

zhu

de

yi

qie

jie

ming

li

yi
6 


mei

you

ke

zhi

zhe

de


zhi

shi

mei

you

hai

zi


yin

wei

yi

li

sha

bo

bu

sheng

yu


liang

ge

ren

you

nian

ji

lao

mai
7

le


sa

jia

li

ya

an

ban

ci


zai


shen

mian

qian

gong

ji

si

de

zhi

fen

8 

zhao

ji

si

de

gui

ju

che

qian


de

jin

zhu

dian

shao

xiang

9 殿

shao

xiang

de

shi

hou


zhong

bai

xing

zai

wai

mian

dao

gao

10

you

zhu

de

shi

zhe

zhan

zai

xiang

tan

de

you

bian


xiang

ta

xian

xian

11 使

sa

jia

li

ya

kan

jian


jiu

jing

huang

hai

pa

12

tian

shi

dui

ta

shuo


sa

jia

li

ya


bu

yao

hai

pa


yin

wei

ni

de

qi

dao

yi

jing

bei
13 使

ting

jian

le


ni

de

qi

zi

yi

li

sha

bo

yao

gei

ni

sheng

yi

ge

er

zi


ni

yao

gei

ta

qi

ming

jiao

yue

han


ni

bi

huan

xi

kuai

le


you

xu

duo

ren

yin

ta

chu

shi


ye

bi

xi

le

14

ta

zai

zhu

mian

qian

jiang

yao

wei

da


dan

jiu

nong

jiu

dou

bu

he


cong

mu

fu

li

jiu

bei

sheng
15

ling

chong

man

le


ta

yao

shi

xu

duo

yi

se

lie

ren

hui

zhuan


gui

yu

zhu

ta

men

de


shen

16 使 

ta

bi

you

yi

li

ya

de

xin

zhi

neng

li


xing

zai

zhu

de

qian

mian


jiao

wei

fu

de

xin

zhuan
17

xiang

er

nv


jiao

bei

ni

de

ren

zhuan

cong

yi

ren

de

zhi

hui


you

wei

zhu

yu

bei

he

yong

de

bai

xing


sa

jia

li

ya

dui

tian

shi

shuo


wo

ping

zhe

shen

me

ke

zhi

dao

zhe

shi

ne


wo

yi

jing

lao
18 使

le


wo

de

qi

zi

ye

nian

ji

lao

mai

le


tian

shi

hui

da

shuo


wo

shi

zhan

zai


shen

mian

qian

de

jia

bai

lie


feng

chai

er

lai


dui
19 使 

ni

shuo

hua


jiang

zhe

hao

xin

xi

bao

gei

ni


dao

le

shi

hou


zhe

hua

bi

ran

ying

yan


zhi

yin

ni

bu

xin


ni

bi

ya

ba

bu

neng

shuo
20

hua


zhi

dao

zhe

shi

cheng

jiu

de

ri

zi


bai

xing

deng

hou

sa

jia

li

ya


cha

yi

ta

xu

jiu

zai

dian

li

21 殿

ji

zhi

ta

chu

lai


bu

neng

he

ta

men

shuo

hua


ta

men

jiu

zhi

dao

ta

zai

dian

li

jian

le
22 殿

yi

xiang


yin

wei

ta

zhi

xiang

ta

men

da

shou

shi


jing

cheng

le

ya

ba


ta

gong

zhi

de

ri

zi

yi

man


jiu

hui

jia

qu

le

23

zhe

xie

ri

zi

yi

hou


ta

de

qi

zi

yi

li

sha

bo

huai

le

yun


jiu

yin

cang

le

wu

ge
24 怀

yue


shuo


zhu

zai

juan

gu

wo

de

ri

zi


zhe

yang

kan

dai

wo


yao

ba

wo

zai

ren

jian

de

xiu
25

chi

chu

diao


dao

le

di

liu

ge

yue


tian

shi

jia

bai

lie

feng


shen

de

chai

qian


wang

jia

li

li

de

yi
26 使 

zuo

cheng

qu


zhe

cheng

ming

jiao

na

sa

lei


dao

yi

ge

tong

nv

na

li


shi

yi

jing

xu

pei

da

wei

jia

de

yi

ge

ren


ming

jiao

yue

se
27


tong

nv

de

ming

zi

jiao

ma

li

ya


tian

shi

jin

qu


dui

ta

shuo


meng

da

en

de

nv

zi


wo

wen

ni

an


zhu

he

ni

tong
28 使

zai

le


ma

li

ya

yin

zhe

hua

jiu

hen

jing

huang


you

fan

fu

si

xiang

zhe

yang

wen

an

shi

shen

me

yi

si
29


tian

shi

dui

ta

shuo


ma

li

ya


bu

yao

pa


ni

zai


shen

mian

qian

yi

jing

meng

en

le
30 使 


ni

yao

huai

yun

sheng

zi


ke

yi

gei

ta

qi

ming

jiao

ye

su

31 怀

ta

yao

wei

da


cheng

wei

zhi

gao

zhe

de

er

zi


zhu


shen

yao

ba

ta

zu

da

wei

de

wei
32 

gei

ta


ta

yao

zuo

ya

ge

jia

de

wang


zhi

dao

yong

yuan


ta

de

guo

ye

mei

you

qiong

jin

33

ma

li

ya

dui

tian

shi

shuo


wo

mei

you

chu

jia


zen

me

you

zhe

shi

ne

34 使

tian

shi

hui

da

shuo


sheng

ling

yao

lin

dao

ni

shen

shang


zhi

gao

zhe

de

neng

li

yao

yin

bi

ni
35 使


yin

ci

suo

yao

sheng

de

sheng

zhe


bi

cheng

wei


shen

de

er

zihuo

zuo

suo

yao

sheng
 

de

bi

cheng

wei

sheng

cheng

wei


shen

de

er

zi

 

kuang

qie

ni

de

qin

qi

yi

li

sha

bo


zai

nian

lao

de

shi

hou


ye

huai

le

nan

tai


jiu
36 怀

shi

na

su

lai

cheng

wei

bu

sheng

yu

de


xian

zai

you

yun

liu

ge

yue

le


yin

wei

chu

yu


shen

de

hua


mei

you

yi

ju

bu

dai

neng

li

de

37 

ma

li

ya

shuo


wo

shi

zhu

de

shi

nv


qing

yuan

zhao

ni

de

hua

cheng

jiu

zai

wo

shen

shang

38 使

tian

shi

jiu

li

kai

ta

qu

le

使

na

shi

hou

ma

li

ya

qi

shen


ji

mang

wang

shan

di

li

qu


lai

dao

you

da

de

yi

zuo

cheng
39


jin

le

sa

jia

li

ya

de

jia


wen

yi

li

sha

bo

an

40

yi

li

sha

bo

yi

ting

ma

li

ya

wen

an


suo

huai

de

tai

jiu

zai

fu

li

tiao

dong


yi

li
41 怀

sha

bo

qie

bei

sheng

ling

chong

man


gao

sheng

han

zhe

shuo


ni

zai

fu

nv

zhong

shi

you

fu

de


ni

suo

huai

de

tai

ye

shi

you

fu
42 怀

de


wo

zhu

de

mu

dao

wo

zhe

li

lai


zhe

shi

cong

na

li

de

de

ne

43

yin

wei

ni

wen

an

de

sheng

yin


yi

ru

wo

er


wo

fu

li

de

tai


jiu

huan

xi

tiao

dong
44


zhe

xiang

xin

de

nv

zi

shi

you

fu

de


yin

wei

zhu

dui

li

suo

shuo

de

hua


dou

yao

ying

yan
45


ma

li

ya

shuo


wo

xin

zun

zhu

wei

da

46

wo

ling

yi


shen

wo

de

jiu

zhu

wei

le

47 

yin

wei

ta

gu

nian

ta

shi

nv

de

bei

wei


cong

jin

yi

hou


wan

dai

yao

cheng

wo

you

fu

48 使

na

you

quan

neng

de

wei

wo

cheng

jiu

le

da

shi


ta

de

ming

wei

sheng

49

ta

lian

min

jing

wei

ta

de

ren


zhi

dao

shi

shi

dai

dai

50

ta

yong

bang

bi

shi

zhan

da

neng


na

kuang

ao

de

ren


zheng

xin

li

wang

xiang


jiu

bei

ta

gan
51

san

le


ta

jiao

you

quan

bing

de

shi

wei


jiao

bei

jian

de

sheng

gao

52

jiao

ji

e

de

de

bao

mei

shi


jiao

fu

zu

de

kong

shou

hui

qu

53 饿

ta

fu

zhu

le

ta

de

pu

ren

yi

se

lie

54

wei

yao

ji

nian

ya

bo

la

han

he

ta

de

hou

yi


shi

lian

min


zhi

dao

yong

yuan


zheng

ru
55

cong

qian

dui

wo

men

lie

zu

suo

shuo

de

hua


ma

li

ya

he

yi

li

sha

bo

tong

zhu


yue

you

san

ge

yue


jiu

hui

jia

qu

le

56

yi

li

sha

bo

de

chan

qi

dao

le


jiu

sheng

le

yi

ge

er

zi

57

lin

li

qin

zu


ting

jian

zhu

xiang

ta

da

shi

lian

min


jiu

he

ta

yi

tong

huan

le

58

dao

le

di

ba

ri


ta

men

lai

yao

gei

hai

zi

xing

ge

li


bing

yao

zhao

ta

fu

qin

de

ming
59

zi


jiao

ta

sa

jia

li

ya


ta

mu

qin

shuo


bu

ke


yao

jiao

ta

yue

han

60

ta

men

shuo


ni

qin

zu

zhong

mei

you

jiao

zhe

ming

zi

de

61

ta

men

jiu

xiang

ta

fu

qin

da

shou

shi


wen

ta

yao

jiao

zhe

hai

zi

shen

me

ming

zi

62

ta

yao

le

yi

kuai

xie

zi

de

ban


jiu

xie

shang

shuo


ta

de

ming

zi

shi

yue

han


ta

men
63

bian

dou

xi

qi

便

sa

jia

li

ya

de

kou

li

shi

kai

le


she

tou

ye

shu

zhan

le


jiu

shuo

chu

hua

lai


cheng
64

song


shen

 

zhou

wei

ju

zhu

de

ren

dou

ju

pa


zhe

yi

qie

de

shi

jiu

chuan

bian

le

you

tai

de

shan

di

65

fan

ting

jian

de

ren


dou

jiang

zhe

shi

fang

zai

xin

li


shuo


zhe

ge

hai

zi


jiang

lai

zen
66

me

yang

ne


yin

wei

you

zhu

yu

ta

tong

zai


ta

fu

qin

sa

jia

li

ya


bei

sheng

ling

chong

man

le


jiu

yu

yan

shuo

67

zhu

yi

se

lie

de


shen


shi

ying

dang

cheng

song

de


yin

ta

juan

gu

ta

de

bai

xing


wei
68 

ta

men

shi

xing

jiu

shu


zai

ta

pu

ren

da

wei

jia

zhong


wei

wo

men

xing

qi

le

zheng

jiu

de

jiao

69


zheng

ru

zhu

jie

zhe

cong

chuang

shi

yi

lai


sheng

xian

zhi

de

kou

suo

shuo

de

hua


70

zheng

jiu

wo

men

tuo

li

chou

di


he

yi

qie

hen

wo

men

zhi

ren

de

shou

71

xiang

wo

men

lie

zu

shi

lian

min


ji

nian

ta

de

sheng

yue

72

jiu

shi

ta

dui

wo

men

zu

zong

ya

bo

la

han

suo

qi

de

shi

73

jiao

wo

men

ji

cong

chou

di

shou

zhong

bei

jiu

chu

lai

74

jiu

ke

yi

zhong

shen

zai

ta

mian

qian


tan

ran

wu

ju

de

yong

sheng

jie

gong

yi

shi

feng

ta

75

hai

zi

a


ni

yao

cheng

wei

zhi

gao

zhe

de

xian

zhi


yin

wei

ni

yao

xing

zai

zhu

de

qian

mian
76


yu

bei

ta

de

dao

lu


jiao

ta

de

bai

xing

yin

zui

de

she


jiu

zhi

dao

jiu

en

77

yin

wo

men


shen

lian

min

de

xin

chang


jiao

qing

chen

de

ri

guang

cong

gao

tian

lin

dao

wo

men

78 

yao

zhao

liang

zuo

zai

hei

an

zhong

si

yin

li

de

ren


ba

wo

men

de

jiao

yin

dao

ping

an

de

lu
79

shang


na

hai

zi

jian

jian

chang

da


xin

ling

qiang

jian


zhu

zai

kuang

ye


zhi

dao

ta

xian

ming

zai

yi
80

se

lie

ren

mian

qian

de

ri

zi