1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


马可福音

第  1  章shen

de

er

zi


ye

su

ji

du

fu

yin

de

qi

tou

1  

zheng

ru

xian

zhi

yi

sai

ya

shu

shang

ji

zhe

shuoyou

gu

juan

wu

yi

sai

ya

san

zi


2

kan

na


wo

yao

chai

qian

wo

de

shi

zhe

zai

ni

qian

mian


yu

bei

dao

lu

使

zai

kuang

ye

you

ren

sheng

han

zhe

shuo


yu

bei

zhu

de

dao


xiu

zhi

ta

de

lu


3

zhao

zhe

hua


yue

han

lai

le


zai

kuang

ye

shi

xi


chuan

hui

gai

de

xi

li


shi

zui

de
4 使

she


you

tai

quan

di


he

ye

lu

sa

leng

de

ren


dou

chu

qu

dao

yue

han

na

li


cheng

ren

ta
5

men

de

zui


zai

yue

dan

he

li

shou

ta

de

xi


yue

han

chuan

luo

tuo

mao

de

yi

fu


yao

shu

pi

dai


chi

de

shi

huang

chong

ye

mi

6 穿

ta

chuan

dao

shuo


you

yi

wei

zai

wo

yi

hou

lai

de


neng

li

bi

wo

geng

da


wo

jiu

shi
7

wan

yao

gei

ta

jie

xie

dai


ye

shi

bu

pei

de


wo

shi

yong

shui

gei

ni

men

shi

xi


ta

que

yao

yong

sheng

ling

gei

ni

men

shi

xi

8

na

shi


ye

su

cong

jia

li

li

de

na

sa

lei

lai


zai

yue

dan

he

li

shou

le

yue

han

de
9

xi


ta

cong

shui

li

yi

shang

lai


jiu

kan

jian

tian

lie

kai

le


sheng

ling

fang

fu

ge

zi


jiang

zai
10 彿

ta

shen

shang


you

you

sheng

yin

cong

tian

shang

lai

shuo


ni

shi

wo

de

ai

zi


wo

xi

yue

ni

11

sheng

ling

jiu

ba

ye

su

cui

dao

kuang

ye

li

qu

12

ta

zai

kuang

ye

si

shi

tian

shou

sa

dan

de

shi

tan


bing

yu

ye

shou

tong

zai

yi

chu


qie

you
13

tian

shi

lai

ci

hou

ta

使

yue

han

xia

jian

yi

hou


ye

su

lai

dao

jia

li

li


xuan

chuan


shen

de

fu

yin

14  

shuo


ri

qi

man

leshen

de

guo

jin

le


ni

men

dang

hui

gai


xin

fu

yin

15  

ye

su

shun

zhe

jia

li

li

de

hai

bian

zou


kan

jian

xi

men


he

xi

men

de

xiong

di

an

de
16 西 西

lie


zai

hai

li

sa

wang


ta

men

ben

shi

da

yu

de


ye

su

dui

ta

men

shuo


lai

gen

cong

wo


wo

yao

jiao

ni

men

de

ren

ru

de

yu

yi

yang

17

ta

men

jiu

li

ke

she

le

wang


gen

cong

le

ta

18

ye

su

shao

wang

qian

zou


you

jian

xi

bi

tai

de

er

zi

ya

ge


he

ya

ge

de

xiong

di

yue
19 西

han


zai

chuan

shang

bu

wang


ye

su

sui

ji

zhao

hu

ta

men


ta

men

jiu

ba

fu

qin

xi

bi

tai


he

gu

gong

ren

liu

zai
20 西

chuan

shang


gen

cong

ye

su

qu

le


dao

le

jia

jia

nong


ye

su

jiu

zai

an

xi

ri

jin

le

hui

tang

jiao

xun

ren

21

zhong

ren

hen

xi

qi

ta

de

jiao

xun


yin

wei

ta

jiao

xun

ta

men


zheng

xiang

you

quan

bing

de

ren
22


bu

xiang

wen

shi


zai

hui

tang

li

you

yi

ge

ren


bei

wu

gui

fu

zhe


ta

han

jiao

shuo

23

na

sa

lei

ren

ye

su


wo

men

yu

ni

you

shen

me

xiang

gan


ni

lai

mie

wo

men

me


wo
24

zhi

dao

ni

shi

shui


nai

shi


shen

de

sheng

zhe

 

ye

su

ze

bei

ta

shuo


bu

yao

zuo

sheng


cong

zhe

ren

shen

shang

chu

lai

ba

25

wu

gui

jiao

na

ren

chou

le

yi

zhen

feng


da

sheng

han

jiao


jiu

chu

lai

le

26

zhong

ren

dou

jing

ya


yi

zhi

bi

ci

dui

wen

shuo


zhe

shi

shen

me

shi


shi

ge

xin

dao

li
27

a


ta

yong

quan

bing

fen

fu

wu

gui


lian

wu

gui

ye

ting

cong

le

ta


ye

su

de

ming

sheng


jiu

chuan

bian

le

jia

li

li

de

si

fang

28

ta

men

yi

chu

hui

tang


jiu

tong

zhe

ya

ge

yue

han


jin

le

xi

men

he

an

de

lie

de

jia
29 西


xi

men

de

yue

mu


zheng

hai

re

bing

tang

zhe


jiu

you

ren

gao

su

ye

su

30 西

ye

su

jin

qian

la

zhe

ta

de

shou


fu

ta

qi

lai


re

jiu

tui

le


ta

jiu

fu

shi

ta
31 退

men


tian

wan

ri

luo

de

shi

hou


you

ren

dai

zhe

yi

qie

hai

bing

de


he

bei

gui

fu

de


lai
32

dao

ye

su

gen

qian


he

cheng

de

ren

dou

ju

ji

zai

men

qian

33

ye

su

zhi

hao

le

xu

duo

hai

ge

yang

bing

de

ren


you

gan

chu

xu

duo

gui


bu

xu

gui

shuo
34

hua


yin

wei

gui

ren

shi

ta


ci

ri

zao

chen


tian

wei

liang

de

shi

hou


ye

su

qi

lai


dao

kuang

ye

di

fang

qu


zai
35

na

li

dao

gao


xi

men

he

tong

ban

zhui

le

ta

qu

36 西

yu

jian

le

jiu

dui

ta

men

shuo


zhong

ren

dou

zhao

ni

37

ye

su

dui

ta

men

shuo


wo

men

ke

yi

wang

bie

chu

qu


dao

lin

jin

de

xiang

cun


wo

ye
38

hao

zai

na

li

chuan

dao


yin

wei

wo

shi

wei

zhe

shi

chu

lai

de


yu

shi

zai

jia

li

li

quan

di


jin

le

hui

tang


chuan

dao

gan

gui

39

you

yi

ge

chang

da

lin

feng

de


lai

qiu

ye

su


xiang

ta

gui

xia

shuo


ni

ruo

ken


bi
40

neng

jiao

wo

jie

jing

le


ye

su

dong

le

ci

xin


jiu

shen

shou

mo

ta


shuo


wo

ken


ni

jie

jing

le

ba

41

da

lin

feng

ji

shi

li

kai

ta


ta

jiu

jie

jing

le

42

ye

su

yan

yan

de

zhu

fu

ta


jiu

da

fa

ta

zou

43

dui

ta

shuo


ni

yao

jin

shen


shen

me

hua

dou

bu

ke

gao

su

ren


zhi

yao

qu

ba

shen

ti
44

gei

ji

si

cha

kan


you

yin

wei

ni

jie

jing

le


xian

shang

mo

xi

suo

fen

fu

de

li

wu

西

dui

zhong

ren

zuo

zheng

ju


na

ren

chu

qu


dao

shuo

xu

duo

de

hua


ba

zhe

jian

shi

chuan

yang

kai

le


jiao

ye

su

yi
45

hou

bu

de

zai

ming

ming

de

jin

cheng


zhi

hao

zai

wai

bian

kuang

ye

di

fang


ren

cong

ge

chu

dou

jiu

le

ta

lai