1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


马太福音

第  1  章


ya

bo

la

han

de

hou

yi


da

wei

de

zi

sun


ye

su

ji

du

de

jia

puhou

yi
1

zi

sun

yuan

wen

dou

zuo

er

zi

xia

tong


ya

bo

la

han

sheng

yi

sa


yi

sa

sheng

ya

ge


ya

ge

sheng

you

da

he

ta

de

di

xiong

2

you

da

cong

ta

ma

shi

sheng

fa

lei

si

he

xie

la


fa

lei

si

sheng

xi

si

lun


xi

si

lun
3

sheng

ya

lan


ya

lan

sheng

ya

mi

na

da


ya

mi

na

da

sheng

na

shun


na

shun

sheng

sa

men

4

sa

men

cong

la

he

shi

sheng

bo

a

si


bo

a

si

cong

lu

de

shi

sheng

e

bei

de


e

bei
5

de

sheng

ye

xi

西

ye

xi

sheng

da

wei

wang


da

wei

cong

wu

li

ya

de

qi

zi

sheng

suo

luo

men

6 西

suo

luo

men

sheng

luo

bo

an


luo

bo

an

sheng

ya

bi

ya


ya

bi

ya

sheng

ya

sa

7

ya

sa

sheng

yue

sha

fa


yue

sha

fa

sheng

yue

lan


yue

lan

sheng

wu

xi

ya

8 西

wu

xi

ya

sheng

yue

tan


yue

tan

sheng

ya

ha

si


ya

ha

si

sheng

xi

xi

jia

9 西 西

xi

xi

jia

sheng

ma

na

xi


ma

na

xi

sheng

ya

men


ya

men

sheng

yue

xi

ya

10 西 西 西 西

bai

xing

bei

qian

dao

ba

bi

lun

de

shi

hou


yue

xi

ya

sheng

ye

ge

ni

ya

he

ta

de

di

xiong
11 西


qian

dao

ba

bi

lun

zhi

hou


ye

ge

ni

ya

sheng

sa

la

tie


sa

la

tie

sheng

suo

luo

ba

bo
12


suo

luo

ba

bo

sheng

ya

bi

yu


ya

bi

yu

sheng

yi

li

ya

jing


yi

li

ya

jing

sheng

ya

suo
13


ya

suo

sheng

sa

du


sa

du

sheng

ya

jin


ya

jin

sheng

yi

lu

14

yi

lu

sheng

yi

li

ya

sa


yi

li

ya

sa

sheng

ma

dan


ma

dan

sheng

ya

ge

15

ya

ge

sheng

yue

se


jiu

shi

ma

li

ya

de

zhang

fu


na

cheng

wei

ji

du

de

ye

su


shi
16

cong

ma

li

ya

sheng

de


zhe

yang


cong

ya

bo

la

han

dao

da

wei


gong

you

shi

si

dai


cong

da

wei

dao

qian

zhi

ba
17

bi

lun

de

shi

hou


ye

you

shi

si

dai


cong

qian

zhi

ba

bi

lun

de

shi

hou

dao

ji

du


you

you

shi

si

dai


ye

su

ji

du

jiang

sheng

de

shi


ji

zai

xia

mian


ta

mu

qin

ma

li

ya

yi

jing

xu

pei

le
18

yue

se


hai

mei

you

ying

qu


ma

li

ya

jiu

cong

sheng

ling

huai

le

yun

怀

ta

zhang

fu

yue

se

shi

ge

yi

ren


bu

yuan

yi

ming

ming

de

xiu

ru

ta


xiang

yao

an

an

de
19

ba

ta

xiu

le


zheng

si

nian

zhe

shi

de

shi

hou


you

zhu

de

shi

zhe

xiang

ta

meng

zhong

xian

xian


shuo


da

wei
20 使

de

zi

sun

yue

se


bu

yao

pa


zhi

guan

qu

guo

ni

de

qi

zi

ma

li

ya

lai


yin

ta

suo

huai

de

yun


shi

cong

sheng

ling

lai

de

怀

ta

jiang

yao

sheng

yi

ge

er

zi


ni

yao

gei

ta

qi

ming

jiao

ye

su


yin

ta

yao

jiang

zi

ji
21

de

bai

xing

cong

zui

e

li

jiu

chu

lai


zhe

yi

qie

de

shi

cheng

jiu


shi

yao

ying

yan

zhu

jie

xian

zhi

suo

shuo

de

hua

22

shuobi

you

tong

nv


huai

yun

sheng

zi


ren

yao

cheng

ta

de

ming

wei

yi

ma

nei

li

23 怀yi

ma

nei

li

fan

chu

lai


jiu

shi


shen

yu

wo

men

tong

zai


 

yue

se

xing

le


qi

lai


jiu

zun

zhe

zhu

shi

zhe

de

fen

fu


ba

qi

zi

qu

guo

lai

24 使

zhi

shi

mei

you

he

ta

tong

fang


deng

ta

sheng

le

er

ziyou

gu

juan

zuo

deng

ta

sheng

le
25

tou

tai

de

er

zi


jiu

gei

ta

qi

ming

jiao

ye

su