1 2 3 4 5 6 7


弥迦书

第  1  章


dang

you

da

wang

yue

tan


ya

ha

si


xi

xi

jia

zai

wei

de

shi

hou


mo

li

sha

ren

mi
1 西

jia

de

ye

he

hua

de

mo

shi


lun

sa

ma

li

ya

he

ye

lu

sa

leng


wan

min

na


ni

men

dou

yao

ting


di

he

qi

shang

suo

you

de


ye

dou

yao

ce

er

er

ting
2


zhu

ye

he

hua

cong

ta

de

sheng

dian

yao

jian

zheng

ni

men

de

bu

shi

殿

kan

na


ye

he

hua

chu

le

ta

de

ju

suo


jiang

lin

bu

xing

di

de

gao

chu

3

zhong

shan

zai

ta

yi

xia

bi

xiao

hua


zhu

gu

bi

beng

lie


ru

la

hua

zai

huo

zhong


ru

shui
4

chong

xia

shan

po


zhe

dou

yin

ya

ge

de

zui

guo


yi

se

lie

jia

de

zui

e


ya

ge

de

zui

guo

zai

na

li
5

ne


qi

bu

shi

zai

sa

ma

li

ya

me


you

da

de

qiu

tan

zai

na

li

ne


qi

bu

shi

zai

ye

lu

sa

leng

me


suo

yi

wo

bi

shi

sa

ma

li

ya

bian

wei

tian

ye

de

luan

dui


you

zuo

wei

zhong

pu

tao

zhi

chu
6 使


ye

bi

jiang

ta

de

shi

tou

dao

zai

gu

zhong


lu

chu

gen

ji

lai


ta

yi

qie

diao

ke

de

ou

xiang

bi

bei

da

sui


ta

suo

de

de

cai

wu

bi

bei

huo

shao


suo
7

you

de

ou

xiang

wo

bi

hui

mie


yin

wei

shi

cong

ji

nv

gu

jia

suo

ju

lai

de


hou

bi

gui

wei

ji

nv

de

gu

jia


xian

zhi

shuo


yin

ci

wo

bi

da

sheng

ai

hao


chi

jiao

lu

ti

er

xing


you

yao

hu

hao

ru
8

ye

gou


ai

ming

ru

tuo

niao


yin

wei

sa

ma

li

ya

de

shang

hen

wu

fa

yi

zhi


yan

ji

you

da

he

ye

lu

sa

leng

wo

min
9

de

cheng

men


bu

yao

zai

jia

te

bao

gao

zhe

shi


zong

bu

yao

ku

qi


wo

zai

bo

ya

fu

la

gun

yu

hui
10

chen

zhi

zhong


sha

fei

de

ju

min

na


ni

men

yao

chi

shen

meng

xiu

guo

qu


sa

nan

de

ju

min

bu

gan

chu
11

lai


bo

yi

xue

ren

de

ai

ku


shi

ni

men

wu

chu

ke

zhan

使

ma

lu

de

ju

min


xin

shen

you

ji


qie

wang

de

hao

chu


yin

wei

zai

huo

cong

ye

he

hua
12

na

li

lin

dao

ye

lu

sa

leng

de

cheng

men


la

ji

de

ju

min

na


yao

yong

kuai

ma

tao

che


xi

an

min


yuan

wen

zuo

nv

zi


de
13

zui


you

ni

er

qi


yi

se

lie

ren

de

zui

guo


zai

ni

na

li

xian

chu


you

da

a


ni

yao

jiang

li

wu

song

gei

mo

li

she

jia

te


ya

ge

xi

de

zhong

zu


bi
14

yong

gui

zha

dai

yi

se

lie

zhu

wang


ma

li

sha

de

ju

min

na


wo

bi

shi

na

duo

qu

ni

de

lai

dao

ni

zhe

li


yi

se

lie
15 使

de

zun

gui

ren


yuan

wen

bo

rong

yao


bi

dao

ya

du

lan

耀

you

da

a


yao

wei

ni

suo

xi

ai

de

er

nv

jian

chu

ni

de

tou

fa


shi

tou

guang

tu

16 使

yao

da

da

di

guang

tu


ru

tong

tu

ying


yin

wei

ta

men

dou

bei

lu

qu

li

kai

ni