1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


民数记

第  1  章


yi

se

lie

ren

chu

ai

ji

di

hou


di

er

nian

er

yue

chu

yi

ri


ye

he

hua

zai

xi

nai
1 西

de

kuang

ye


hui

mu

zhong

xiao

yu

mo

xi

shuo

西

ni

yao

an

yi

se

lie

quan

hui

zhong

de

jia

shi


zong

zu


ren

ming

de

shu

mu

ji

suan

suo

you
2

de

nan

ding


fan

yi

se

lie

zhong


cong

er

shi

sui

yi

wai


neng

chu

qu

da

zhang

de


ni

he

ya

lun

yao
3

zhao

ta

men

de

jun

dui

shu

dian


mei

zhi

pai

zhong


bi

you

yi

ren

zuo

ben

zhi

pai

de

zu

zhang


bang

zhu

ni

men

4

ta

men

de

ming

zi


shu

liu

bian

de


you

shi

diu

er

de

er

zi

yi

li

su

5 便

shu

xi

mian

de


you

su

li

sha

dai

de

er

zi

shi

lu

mie

6 西

shu

you

da

de


you

ya

mi

na

da

de

er

zi

na

shun

7

shu

yi

sa

jia

de


you

su

ya

de

er

zi

na

tan

ye

8

shu

xi

bu

lun

de


you

xi

lun

de

er

zi

yi

li

ya

9 西

yue

se

zi

sun

shu

yi

fa

lian

de


you

ya

mi

hu

de

er

zi

yi

li

sha

ma


shu

ma

na
10

xi

de


you

bi

da

su

de

er

zi

jia

ma

lie

西

shu

bian

ya

min

de


you

ji

duo

ni

de

er

zi

ya

bi

dan

11 便

shu

dan

de


you

ya

mi

sha

dai

de

er

zi

ya

xi

yi

xie

12

shu

ya

she

de


you

e

lan

de

er

zi

pa

jie

13

shu

jia

de

de


you

diu

er

de

er

zi

yi

li

ya

sa

14

shu

na

fu

ta

li

de


you

yi

nan

de

er

zi

ya

xi

la

15

zhe

dou

shi

cong

hui

zhong

xuan

shao

de


ge

zuo

ben

zhi

pai

de

shou

ling


dou

shi

yi

se

lie

jun
16

zhong

de

tong

ling


yu

shi

mo

xi

ya

lun

dai

zhe

zhe

xie

an

ming

zhi

ding

de

ren

17 西

dang

er

yue

chu

yi

ri

zhao

ju

quan

hui

zhong


hui

zhong

jiu

zhao

ta

men

de

jia

shi


zong

zu

18

ren

ming

de

shu

mu


cong

er

shi

sui

yi

wai

de


dou

shu

shuo

zi

ji

de

jia

pu


ye

he

hua

zen

yang

fen

fu

mo

xi


ta

jiu

zen

yang

zai

xi

nai

de

kuang

ye

shu

dian

ta

men

19 西 西

yi

se

lie

de

chang

zi


liu

bian

zi

sun

de

hou

dai


zhao

zhe

jia

shi


zong

zu


ren

ming
20 便

de

shu

mu


cong

er

shi

sui

yi

wai


fan

neng

chu

qu

da

zhang

bei

shu

de

nan

ding


gong

you

si

wan

liu

qian

wu

bai

ming


jian

shang

jie
21

xi

mian

zi

sun

de

hou

dai


zhao

zhe

jia

shi


zong

zu


ren

ming

de

shu

mu


cong

er

shi
22 西

sui

yi

wai


fan

neng

chu

qu

da

zhang

bei

shu

de

nan

ding


gong

you

wu

wan

jiu

qian

san

bai

ming


jian

shang

jie
23

jia

de

zi

sun

de

hou

dai


zhao

zhe

jia

shi


zong

zu


ren

ming

de

shu

mu


cong

er

shi
24

sui

yi

wai


fan

neng

chu

qu

da

zhang

bei

shu

de


gong

you

si

wan

wu

qian

liu

bai

wu

shi

ming


jian

shang

jie
25

you

da

zi

sun

de

hou

dai


zhao

zhe

jia

shi


zong

zu


ren

ming

de

shu

mu


cong

er

shi
26

sui

yi

wai


fan

neng

chu

qu

da

zhang

bei

shu

de


gong

you

qi

wan

si

qian

liu

bai

ming


jian

shang

jie
27

yi

sa

jia

zi

sun

de

hou

dai


zhao

zhe

jia

shi


zong

zu


ren

ming

de

shu

mu


cong

er
28

shi

sui

yi

wai


fan

neng

chu

qu

da

zhang

bei

shu

de


gong

you

wu

wan

si

qian

si

bai

ming


jian

shang

jie
29

xi

bu

lun

zi

sun

de

hou

dai


zhao

zhe

jia

shi


zong

zu


ren

ming

de

shu

mu


cong

er
30 西

shi

sui

yi

wai


fan

neng

chu

qu

da

zhang

bei

shu

de


gong

you

wu

wan

qi

qian

si

bai

ming


jian

shang

jie
31

yue

se

zi

sun

shu

yi

fa

lian

zi

sun

de

hou

dai


zhao

zhe

jia

shi


zong

zu


ren

ming

de
32

shu

mu


cong

er

shi

sui

yi

wai


fan

neng

chu

qu

da

zhang

bei

shu

de


gong

you

si

wan

ling

wu

bai

ming


jian

shang

jie
33

ma

na

xi

zi

sun

de

hou

dai


zhao

zhe

jia

shi


zong

zu


ren

ming

de

shu

mu


cong

er
34 西

shi

sui

yi

wai


fan

neng

chu

qu

da

zhang

bei

shu

de


gong

you

san

wan

er

qian

er

bai

ming


jian

shang

jie
35

bian

ya

min

zi

sun

de

hou

dai


zhao

zhe

jia

shi


zong

zu


ren

ming

de

shu

mu


cong

er
36 便

shi

sui

yi

wai


fan

neng

chu

qu

da

zhang

bei

shu

de


gong

you

san

wan

wu

qian

si

bai

ming


jian

shang

jie
37

dan

zi

sun

de

hou

dai


zhao

zhe

jia

shi


zong

zu


ren

ming

de

shu

mu


cong

er

shi

sui
38

yi

wai


fan

neng

chu

qu

da

zhang

bei

shu

de


gong

you

liu

wan

er

qian

qi

bai

ming


jian

shang

jie
39

ya

she

zi

sun

de

hou

dai


zhao

zhe

jia

shi


zong

zu


ren

ming

de

shu

mu


cong

er

shi
40

sui

yi

wai


fan

neng

chu

qu

da

zhang

bei

shu

de


gong

you

si

wan

yi

qian

wu

bai

ming


jian

shang

jie
41

na

fu

ta

li

zi

sun

de

hou

dai


zhao

zhe

jia

shi


zong

zu


ren

ming

de

shu

mu


cong
42

er

shi

sui

yi

wai


fan

neng

chu

qu

da

zhang

bei

shu

de


gong

you

wu

wan

san

qian

si

bai

ming


jian

shang

jie
43

zhe

xie

jiu

shi

bei

shu

dian

de


shi

mo

xi

ya

lun


he

yi

se

lie

zhong

shi

er

ge

shou

ling
44 西

suo

shu

dian

de


zhe

shi

er

ge

ren

ge

zuo

ge

zong

zu

de

dai

biao


zhe

yang

fan

yi

se

lie

ren

zhong

bei

shu

de


zhao

zhe

zong

zu

cong

er

shi

sui

yi

wai


neng

chu
45

qu

da

zhang

bei

shu

de


gong

you

liu

shi

wan

ling

san

qian

wu

bai

wu

shi

ming


jian

shang

jie
46

li

wei

ren

que

mei

you

an

zhe

zhi

pai

shu

zai

qi

zhong

47

yin

wei

ye

he

hua

xiao

yu

mo

xi

shuo

48 西

wei

du

li

wei

zhi

pai

ni

bu

ke

shu

dian


ye

bu

ke

zai

yi

se

lie

ren

zhong

ji

suan

ta

men
49

de

zong

shu


zhi

yao

pai

li

wei

ren

guan

fa

gui

de

zhang

mu

he

qi

zhong

de

qi

ju


bing

shu

hu

zhang

mu

de
50


ta

men

yao

tai


huo

zuo

ban

yun


zhang

mu

he

qi

zhong

de

qi

ju


bing

yao

ban

li

zhang

mu

de

shi


zai

zhang

mu

de

si

wei

an

ying


zhang

mu

jiang

wang

qian

xing

de

shi

hou


li

wei

ren

yao

chai

xie


jiang

zhi

da

de

shi

hou


li
51

wei

ren

yao

shu

qi


jin

qian

lai

de

wai

ren

bi

bei

zhi

si


yi

se

lie

ren

zhi

da

zhang

peng


yao

zhao

ta

men

de

jun

dui


ge

gui

ben

ying


ge

gui

ben
52

dao


dan

li

wei

ren

yao

zai

fa

gui

zhang

mu

de

si

wei

an

ying


mian

de

fen

nu

lin

dao

yi

se

lie
53 忿

hui

zhong


li

wei

ren

bing

yao

jin

shou

fa

gui

de

zhang

mu


yi

se

lie

ren

jiu

zhe

yang

xing


fan

ye

he

hua

suo

fen

fu

mo

xi

de


ta

men

jiu

zhao

yang
54 西

xing

le