1


俄巴底亚书

第  1  章


e

ba

di

ya

de

le

ye

he

hua

de

mo

shi


lun

yi

dong

shuo


wo

cong

ye

he

hua

na

li
1

ting

jian

xin

xi


bing

you

shi

zhe

bei

chai

wang

lie

guo

qu


shuo


qi

lai

ba


yi

tong

qi
使

lai

yu

yi

dong

zheng

zhan


wo

shi

ni

yi

dong

zai

lie

guo

zhong

wei

zui

xiao

de


bei

ren

da

da

miao

shi

2 使

zhu

zai

shan

xue

zhong


ju

suo

zai

gao

chu

de

a


ni

yin

kuang

ao

zi

qi


xin

li

shuo

3

shui

neng

jiang

wo

la

xia

di

qu

ne


ni

sui

ru

da

ying

gao

fei


zai

xing

xiu

zhi

jian

da

wo


wo

bi

cong

na

li

la

xia

ni

lai
4 宿


zhe

shi

ye

he

hua

shuo

de


dao

zei

ruo

lai

zai

ni

na

li


huo

qiang

dao

ye

jian

er

laini

he

jing

bei

jian

chu

5

qi

bu

tou

qie

zhi

dao

gou

le

ne


zhai

pu

tao

de

ruo

lai

dao

ni

na

li


qi

bu

sheng

xia

xie

pu

tao

ne


yi

sao

de

yin

mi

chu


he

jing

bei

sou

xun


ta

yin

cang

de

bao

wu


he

jing

bei

cha

chu
6


yu

ni

jie

meng

de


dou

song

ni

shang

lu


zhi

dao

jiao

jie


yu

ni

he

hao

de


qi

pian
7

ni


qie

sheng

guo

ni


yu

ni

yi

tong

chi

fan

de

she

xia

wang

luo

xian

hai

ni


zai

ni

xin

li

hao

wu

cong

ming


ye

he

hua

shuo


dao

na

ri


wo

qi

bu

cong

yi

dong

chu

mie

zhi

hui

ren


cong

yi

sao

shan
8

chu

mie

cong

ming

ren


ti

man

na


ni

de

yong

shi

bi

jing

huang


shen

zhi

yi

sao

shan

de

ren


dou

bei

sha

lu

jian
9

chu


yin

ni

xiang

xiong

di

ya

ge

xing

qiang

bao


xiu

kui

bi

zhe

gai

ni


ni

ye

bi

yong

yuan

duan

jue
10


dang

wai

ren

lu

lue

ya

ge

de

cai

wu


wai

bang

ren

jin

ru

ta

de

cheng

men


wei

ye

lu

sa
11

leng

nian

jiu

de

ri

zi


ni

jing

zhan

zai

yi

pang


xiang

yu

ta

men

tong

huo


ni

xiong

di

zao

nan

de

ri

zi


ni

bu

dang

deng

yan

kan

zhe


you

da

ren

bei

mie

de

ri

zi
12


ni

bu

dang

yin

ci

huan

le


ta

men

zao

nan

de

ri

zi


ni

bu

dang

shuo

kuang

ao

de

hua


wo

min

zao

zai

de

ri

zi


ni

bu

dang

jin

ta

men

de

cheng

men


ta

men

zao

zai

de

ri

zi
13


ni

bu

dang

deng

yan

kan

zhe

ta

men

shou

ku


ta

men

zao

zai

de

ri

zi


ni

bu

dang

shen

shou

qiang

ta

men

de

cai

wu


ni

bu

dang

zhan

zai

cha

lu

kou


jian

chu

ta

men

zhong

jian

tao

tuo

de


ta

men

zao

nan

de

ri
14

zi


ni

bu

dang

jiang

ta

men

sheng

xia

de

ren

jiao

fu

chou

di


ye

he

hua

jiang

fa

de

ri

zi

lin

jin

wan

guo


ni

zen

yang

xing


ta

ye

bi

zhao

yang

xiang

ni
15

xing


ni

de

bao

ying

bi

gui

dao

ni

tou

shang


ni

men

you

da

ren

zai

wo

sheng

shan

zen

yang

he

le

ku

bei


wan

guo

ye

bi

zhao

yang

chang

chang

di
16

he


qie

he

qie

yan


ta

men

jiu

gui

yu

wu

you


zai

xi

an

shan

bi

you

tao

tuo

de

ren


na

shan

ye

bi

cheng

sheng


ya

ge

jia

bi

de

yuan

you
17

de

chan

ye


ya

ge

jia

bi

cheng

wei

da

huo


yue

se

jia

bi

wei

huo

yan


yi

sao

jia

bi

ru

sui

ji

18

huo

bi

jiang

ta

shao

zhao

tun

mie


yi

sao

jia

bi

wu

yu

sheng

de


zhe

shi

ye

he

hua

shuo

de


nan

di

de

ren

bi

de

yi

sao

shan


gao

yuan

de

ren

bi

de

fei

li

shi

di


ye

de

yi

fa
19

lian

di


he

sa

ma

li

ya

di


bian

ya

min

ren

bi

de

ji

lie

便

zai

jia

nan

ren

zhong

bei

lu

de

yi

se

lie

zhong

ren


bi

de

di

zhi

dao

sa

lei

fa


zai

xi
20 西

fa

la

zhong

bei

lu

de

ye

lu

sa

leng

ren


bi

de

nan

di

de

cheng

yi


bi

you

zheng

jiu

zhe

shang

dao

xi

an

shan


shen

pan

yi

sao

shan


guo

du

jiu

gui

ye

he

hua

le
21