1 2 3 4


腓立比书

第  1  章


ji

du

ye

su

de

pu

ren

bao

luo


he

ti

mo

tai


xie

xin

gei

fan

zhu

fei

li

bi


zai
1

ji

du

ye

su

li

de

zhong

sheng

tu


he

zhu

wei

jian

du


zhu

wei

zhi

shi


yuan

en

hui

ping

an


cong


shen

wo

men

de

fu


bing

zhu

ye

su

ji

du


gui

yu

ni

men
2  


wo

mei

feng

xiang

nian

ni

men


jiu

gan

xie

wo

de


shen

3  


mei

feng

wei

ni

men

zhong

ren

qi

qiu

de

shi

hou


chang

shi

huan

huan

xi

xi

de

qi

qiu

4

yin

wei

cong

tou

yi

tian

zhi

dao

ru

jin


ni

men

shi

tong

xin

he

yi

de

xing

wang

fu

yin

5

wo

shen

xin

na

zai

ni

men

xin

li

dong

le

shan

gong

de


bi

cheng

quan

zhe

gong


zhi

dao

ye

su
6

ji

du

de

ri

zi


wo

wei

ni

men

zhong

ren

you

zhe

yang

de

yi

nian


yuan

shi

ying

dang

de


yin

wei

ni

men

chang

zai
7

wo

xin

li


wu

lun

wo

shi

zai

kun

suo

zhi

zhong


shi

bian

ming

zheng

shi

fu

yin

de

shi

hou


ni

men

dou

yu

wo

yi

tong

de

en


wo

ti

hui

ji

du

ye

su

de

xin

chang


qie

qie

de

xiang

nian

ni

men

zhong

ren


zhe

shi


shen
8  

ke

yi

gei

wo

zuo

jian

zheng

de


wo

suo

dao

gao

de


jiu

shi

yao

ni

men

de

ai

xin


zai

zhi

shi

he

ge

yang

jian

shi

shang

9

duo

er

you

duo


shi

ni

men

neng

fen

bie

shi

feihuo

zuo

xi

ai

na

mei

hao

de

shi


zuo

cheng

shi

wu

guo
10 使

de

ren


zhi

dao

ji

du

de

ri

zi


bing

kao

zhe

ye

su

ji

du

jie

man

le

ren

yi

de

guo

zi


jiao

rong

yao

cheng

zan

gui

yu


shen
11 耀  


di

xiong

men


wo

yuan

yi

ni

men

zhi

dao


wo

suo

zao

yu

de

shi


geng

shi

jiao

fu

yin

xing
12

wang


yi

zhi

wo

shou

de

kun

suo


zai

yu

ying

quan

jun


he

qi

yu

de

ren

zhong


yi

jing

xian

ming
13

shi

wei

ji

du

de

yuan

gu


bing

qie

na

zai

zhu

li

de

di

xiong


duo

ban

yin

wo

shou

de

kun

suo


jiu

du

xin

bu

yi

14

yue

fa

fang

dan

chuan


shen

de

dao


wu

suo

ju

pa

 

you

de

chuan

ji

du


shi

chu

yu

ji

du

fen

zheng


ye

you

de

shi

chu

yu

hao

yi

15

zhe

yi

deng


shi

chu

yu

ai

xin


zhi

dao

wo

shi

wei

bian

ming

fu

yin

she

li

de

16

na

yi

deng

chuan

ji

du


shi

chu

yu

jie

dang


bing

bu

cheng

shi


yi

si

yao

jia

zeng

wo

kun
17

suo

de

ku

chu


zhe

you

he

fang

ne


huo

shi

jia

yi


huo

shi

zhen

xin


wu

lun

zen

yang


ji

du

jiu

jing
18

bei

chuan

kai

le


wei

ci

wo

jiu

huan

xi


bing

qie

hai

yao

huan

xi


yin

wei

wo

zhi

dao

zhe

shi

jie

ni

men

de

qi

dao


he

ye

su

ji

du

zhi

ling

de

bang

zhu

19

zhong

bi

jiao

wo

de

jiu


zhao

zhe

wo

suo

qie

mu

suo

pan

wang

de


mei

you

yi

shi

jiao

wo

xiu

kui


zhi

yao

fan

shi

fang
20

dan


wu

lun

shi

sheng


shi

si


zong

jiao

ji

du

zai

wo

shen

shang

zhao

chang

xian

da


yin

wo

huo

zhe

jiu

shi

ji

du


wo

si

le

jiu

you

yi

chu

21

dan

wo

zai

rou

shen

huo

zhe


ruo

cheng

jiu

wo

gong

fu

de

guo

zi


wo

jiu

bu

zhi

dao

gai

tiao
22

xuan

shen

me


wo

zheng

zai

liang

nan

zhi

jian


qing

yuan

li

shi

yu

ji

du

tong

zai


yin

wei

zhe

shi

hao

de

wu
23

bi

de


ran

er

wo

zai

rou

shen

huo

zhe


wei

ni

men

geng

shi

yao

jin

de

24

wo

ji

ran

zhe

yang

shen

xin


jiu

zhi

dao

reng

yao

zhu

zai

shi

jian


qie

yu

ni

men

zhong

ren

tong
25

zhu


shi

ni

men

zai

suo

xin

de

dao

shang


you

chang

jin

you

xi

le

使

jiao

ni

men

zai

ji

du

ye

su

li

de

huan

le


yin

wo

zai

dao

ni

men

na

li

qu


jiu

yue
26

fa

jia

zeng


zhi

yao

ni

men

xing

shi

wei

ren

yu

ji

du

de

fu

yin

xiang

chen


jiao

wo

huo

lai

jian

ni

men

27

huo

bu

zai

ni

men

na

li


ke

yi

ting

jian

ni

men

de

jing

kuang


zhi

dao

ni

men

tong

you

yi

ge

xin

zhi


zhan

li

de

wen


wei

suo

xin

de

fu

yin

qi

xin

nu

li


fan

shi

bu

pa

di

ren

de

jing

xia


zhe

shi

zheng

ming

ta

men

chen

lun


ni

men

de

jiu


dou
28

shi

chu

yu


shen

 

yin

wei

ni

men

meng

en


bu

dan

de

yi

shun

fu

ji

du


bing

yao

wei

ta

shou

ku

29

ni

men

de

zheng

zhan


jiu

yu

ni

men

zai

wo

shen

shang

cong

qian

suo

kan

jian


xian

zai

suo

ting

jian
30

de

yi

yang