1


腓利门书

第  1  章


wei

ji

du

ye

su

bei

qiu

de

bao

luo


tong

xiong

di

ti

mo

tai


xie

xin

gei

wo

men

suo

qin
1

ai

de

tong

gong

fei

li

men


he

mei

zi

ya

fei

ya


bing

yu

wo

men

tong

dang

bing

de

ya

ji

bu


yi

ji

zai

ni

jia

de
2

jiao

hui


yuan

en

hui

ping

an


cong


shen

wo

men

de

fu


he

zhu

ye

su

ji

du


gui

yu

ni

men
3  


wo

dao

gao

de

shi

hou

ti

dao

ni


chang

wei

ni

gan

xie

wo

de


shen

4  

yin

ting

shuo

ni

de

ai

xin


bing

ni

xiang

zhu

ye

su

he

zhong

sheng

tu

de

xin

xinhuo

zuo
5

yin

ting

shuo

ni

xiang

zhu

ye

su

he

zhong

sheng

tu

you

ai

xin

you

xin

xin


yuan

ni

yu

ren

suo

tong

you

de

xin

xin

xian

chu

gong

xiao


shi

ren

zhi

dao

ni

men

ge

yang

shan

shi
6 使

dou

shi

wei

ji

du

zuo

de


xiong

di

a


wo

wei

ni

de

ai

xin


da

you

kuai

le


da

de

an

wei


yin

zhong

sheng

tu
7

de

xin

cong

ni

de

le

chang

kuai


wo

sui

ran

kao

zhe

ji

du

neng

fang

dan

fen

fu

ni

he

yi

de

shi

8

ran

er

xiang

wo

zhe

you

nian

ji

de

bao

luo


xian

zai

you

shi

wei

ji

du

ye

su

bei

qiu

de

9

ning

ke

ping

zhe

ai

xin

qiu

ni


jiu

shi

wei

wo

zai

kun

suo

zhong

suo

sheng

de

er

zi

a

ni

xi

mu


ci

ming

jiu

shi

you

yi

chu
10 西

de

yi

si


qiu

ni


ta

cong

qian

yu

ni

mei

you

yi

chu


dan

ru

jin

yu

ni

wo

dou

you

yi

chu

11

wo

xian

zai

da

fa

ta

qin

zi

hui

ni

na

li

qu


ta

shi

wo

xin

shang

de

ren

12

wo

ben

lai

you

yi

jiang

ta

liu

xia


zai

wo

wei

fu

yin

suo

de

kun

suo

zhong

ti

ni

ci

hou

wo
13


dan

bu

zhi

dao

ni

de

yi

si


wo

jiu

bu

yuan

yi

zhe

yang

xing


jiao

ni

de

shan

xing

bu

shi
14

chu

yu

mian

qiang


nai

shi

chu

yu

gan

xin


ta

zhan

shi

li

kai

ni


huo

zhe

shi

jiao

ni

yong

yuan

de

zhao

ta

15

bu

zai

shi

nu

pu


nai

shi

gao

guo

nu

pu


shi

qin

ai

de

xiong

di


zai

wo

shi

zai

shi
16

ru

ci


he

kuang

zai

ni

ne


zhe

ye

bu

ju

shi

an

rou

ti

shuo


shi

an

zhu

shuo


ni

ruo

yi

wo

wei

tong

ban


jiu

shou

na

ta


ru

tong

shou

na

wo

yi

yang

17

ta

ruo

kui

fu

ni


huo

qian

ni

shen

me


dou

gui

zai

wo

de

zhang

shang

18

wo

bi

chang

huan


zhe

shi

wo

bao

luo

qin

bi

xie

de


wo

bing

bu

yong

dui

ni

shuo


lian

ni
19

zi

ji

ye

shi

kui

qian

yu

wo


xiong

di

a


wang

ni

shi

wo

zai

zhu

li

yin

ni

de

kuai

lehuo

zuo

yi

chu


bing

wang
20 使

ni

shi

wo

de

xin

zai

ji

du

li

de

chang

kuai

使

wo

xie

xin

gei

ni


shen

xin

ni

bi

shun

fu


zhi

dao

ni

suo

yao

xing

de


bi

guo

yu

wo
21

suo

shuo

de


ci

wai

ni

hai

yao

gei

wo

yu

bei

zhu

chu


yin

wei

wo

pan

wang

jie

zhe

ni

men

de

dao

gao

22

bi

meng

en

dao

ni

men

na

li

qu


wei

ji

du

ye

su

yu

wo

tong

zuo

jian

de

yi

ba

fu

wen

ni

an

23

yu

wo

tong

gong

de

ma

ke


ya

li

da

gu


di

ma


lu

jia


ye

dou

wen

ni

an

24

yuan

wo

men

zhu

ye

su

ji

du

de

en


chang

zai

ni

de

xin

li


a

men

25