1 2 3 4


路得记

第  1  章


dang

shi

shi

bing

zheng

de

shi

hou


guo

zhong

zao

yu

ji

huang


zai

you

da

bo

li

heng

you

yi

ge
1

ren

dai

zhe

qi

zi

he

liang

ge

er

zi

wang

mo

ya

di

qu

ji

ju


zhe

ren

ming

jiao

yi

li

mi

lei


ta

de

qi

ming

jiao

na

e

mi


ta

liang

ge

er

zi


yi
2

ge

ming

jiao

ma

lun


yi

ge

ming

jiao

ji

lian


dou

shi

you

da

bo

li

heng

de

yi

fa

ta

ren


ta

men

dao

le

mo

ya

di

jiu

zhu

zai

na

li


hou

lai

na

e

mi

de

zhang

fu

yi

li

mi

lei

si

le


sheng

xia

fu

ren

he

ta

liang

ge

er

zi
3


zhe

liang

ge

er

zi

qu

le

mo

ya

nv

zi

wei

qi


yi

ge

ming

jiao

e

er

ba


yi

ge

ming
4

jiao

lu

de


zai

na

li

zhu

le

yue

you

shi

nian


ma

lun

he

ji

lian

er

ren

ye

si

le


sheng

xia

na

e

mi

mei

you

zhang

fu


ye

mei

you

er
5

zi


ta

jiu

yu

liang

ge

er

fu

qi

shen

yao

cong

mo

ya

di

gui

hui


yin

wei

ta

zai

mo

ya

di

6

ting

jian

ye

he

hua

juan

gu

zi

ji

de

bai

xing


ci

liang

shi

yu

ta

men


yu

shi

ta

he

liang

ge

er

fu

qi

xing

li

kai

suo

zhu

de

di

fang


yao

hui

you

da

di

qu

7

na

e

mi

dui

liang

ge

er

fu

shuo


ni

men

ge

ren

hui

niang

jia

qu

ba


yuan

ye

he

hua

en
8

dai

ni

men


xiang

ni

men

en

dai

yi

si

de

ren

yu

wo

yi

yang


yuan

ye

he

hua

shi

ni

men

ge

zai

xin

fu

jia

zhong

de

ping

an


yu

shi

na

e

mi

yu

ta

men
9 使

qin

zui


ta

men

jiu

fang

sheng

er

ku


shuo


bu

ran


wo

men

bi

yu

ni

yi

tong

hui

ni

ben

guo

qu

10

na

e

mi

shuo


wo

nv

er

men

na


hui

qu

ba


wei

he

yao

gen

wo

qu

ne


wo

hai
11

neng

sheng

zi

zuo

ni

men

de

zhang

fu

me


wo

nv

er

men

na


hui

qu

ba


wo

nian

ji

lao

mai


bu

neng

zai

you

zhang

fu


ji

huo
12

shuo


wo

hai

you

zhi

wang


jin

ye

you

zhang

fu

ke

yi

sheng

zi


ni

men

qi

neng

deng

zhe

ta

men

chang

da

ne


ni

men

qi

neng

deng

zhe

ta

men

bu

jia

bie

ren

ne
13


wo

nv

er

men

na


bu

yao

zhe

yang


wo

wei

ni

men

de

yuan

gu


shen

shi

chou

ku


yin

wei

ye

he

hua

shen

shou

gong

ji

wo


liang

ge

er

fu

you

fang

sheng

er

ku


e

er

ba

yu

po

po

qin

zui

er

bie


zhi

shi

lu

de
14

she

bu

de

na

e

mi


na

e

mi

shuo


kan

na


ni

sao

zi

yi

jing

hui

ta

ben

guo


he

ta

suo

bai

de

shen

na
15

li

qu

le


ni

ye

gen

zhe

ni

sao

zi

hui

qu

ba


lu

de

shuo


bu

yao

cui

wo

hui

qu

bu

gen

sui

ni


ni

wang

na

li

qu


wo

ye

wang

na
16

li

qu


ni

zai

na

li

zhu

su


wo

ye

zai

na

li

zhu

su


ni

de

guo

jiu

shi

wo

de
宿 宿

guo


ni

de


shen

jiu

shi

wo

de


shen

   

ni

zai

na

li

si


wo

ye

zai

na

li

si


ye

zang

zai

na

li


chu

fei

si

neng

shi

ni
17 使

wo

xiang

li


bu

ran


yuan

ye

he

hua

zhong

zhong

di

jiang

fa

yu

wo


na

e

mi

jian

lu

de

ding

yi

yao

gen

sui

zi

ji

qu


jiu

bu

zai

quan

ta

le

18

yu

shi

er

ren

tong

xing


lai

dao

bo

li

heng


ta

men

dao

le

bo

li

heng


he

cheng

de

ren
19

jiu

dou

jing

ya


fu

nv

men

shuo


zhe

shi

na

e

mi

me


na

e

mi

dui

ta

men

shuo


bu

yao

jiao

wo

na

e

mina

e

mi

jiu

shi

tian

de

yi
20

si


yao

jiao

wo

ma

lama

la

jiu

shi

ku

de

yi

si


yin

wei

quan

neng

zhe

shi

wo
使

shou

le

da

ku


wo

man

man

de

chu

qu


ye

he

hua

shi

wo

kong

kong

de

hui

lai


ye

he

hua

jiang

huo

yu

wo
21 使


quan

neng

zhe

shi

wo

shou

ku


ji

shi

zhe

yang


ni

men

wei

he

hai

jiao

wo

na

e

mi

ne
使


na

e

mi

he

ta

er

fu

mo

ya

nv

zi

lu

de


cong

mo

ya

di

hui

lai

dao

bo

li

heng

22

zheng

shi

dong

shou

ge

da

mai

de

shi

hou