1 2 3


提多书

第  1  章shen

de

pu

ren


ye

su

ji

du

de

shi

tu

bao

luo


ping

zhe


shen

xuan

min

de

xin

xin
1   使  


yu

jing

qian

zhen

li

de

zhi

shi


pan

wang

na

wu

huang

yan

de


shen


zai

wan

gu

zhi

xian

suo

ying

xu

de

yong

sheng

2  

dao

le

ri

qi


jie

zhe

chuan

yang

de

gong

fu


ba

ta

de

dao

xian

ming

le


zhe

chuan

yang

de
3

ze

ren


shi

an

zhe


shen

wo

men

jiu

zhu

de

ming

ling

jiao

tuo

le

wo

 

xian

zai

xie

xin

gei

ti

duo


jiu

shi

zhao

zhe

wo

men

gong

xin

zhi

dao

zuo

wo

zhen

er

zi

de

4

yuan

en

hui

ping

an


cong

fu


shen

he

wo

men

de

jiu

zhu

ji

du

ye

su

gui

yu

ni

 

wo

cong

qian

liu

ni

zai

ge

li

di


shi

yao

ni

jiang

na

mei

you

ban

wan

de

shi

dou

ban

zheng

qi
5

le


you

zhao

wo

suo

fen

fu

ni

de


zai

ge

cheng

she

li

zhang

lao


ruo

you

wu

ke

zhi

ze

de

ren


zhi

zuo

yi

ge

fu

ren

de

zhang

fu


er

nv

ye

shi

xin

zhu
6

de


mei

you

ren

gao

ta

men

shi

fang

dang

bu

fu

yue

shu

de


jiu

ke

yi

she

li


jian

du

ji

shi


shen

de

guan

jia


bi

xu

wu

ke

zhi

ze


bu

ren

xing


bu

bao

zao

7  

bu

yin

jiu

zi

shi


bu

da

ren


bu

tan

wu

yi

zhi

cai


le

yi

jie

dai

yuan

ren


hao

shan


zhuang

zhong


gong

ping


sheng

jie


zi

chi

8

jian

shou

suo

jiao

zhen

shi

de

dao

li


jiu

neng

jiang

chun

zheng

de

jiao

xun

quan

hua

ren


you

neng

ba
9

zheng

bian

de

ren

bo

dao

le


yin

wei

you

xu

duo

ren

bu

fu

yue

shu


shuo

xu

kong

hua


qi

hong

ren


na

feng

ge

li

de
10


geng

shi

zhe

yang


zhe

xie

ren

de

kou

zong

yao

du

zhu


ta

men

yin

tan

bu

yi

zhi

cai


jiang

bu

gai

jiao

dao

de
11

jiao

dao

ren


bai

huai

ren

de

quan

jia


you

ge

li

di

ren

zhong

de

yi

ge

ben

di

xian

zhi

shuoge

mai

di

ren

chang

shuo

huang

hua

12

nai

shi

e

shou


you

chan

you

lanzhe

ge

jian

zheng

shi

zhen

de


suo

yi

ni

yao

yan

yan

de

ze

bei

ta

men


shi

ta

men

zai

zhen
13 使

dao

shang

chun

quan

wu

ci


bu

ting

you

tai

ren

huang

miao

de

yan

yu


he

li

qi

zhen

dao

zhi

ren

de

jie

ming

14

zai

jie

jing

de

ren


fan

wu

dou

jie

jing


zai

wu

hui

bu

xin

de

ren


shen

me

dou

bu

jie
15

jing


lian

xin

di

he

tian

liang


ye

dou

wu

hui

le


ta

men

shuo

shi

ren

shi


shen


xing

shi

que

he

ta

xiang

bei


ben

shi

ke

zeng

wu

de


shi
16  

bei

ni

de


zai

ge

yang

de

shan

shi

shang

shi

ke

fei

qi

de