1 2 3


西番雅书

第  1  章


dang

you

da

wang

ya

men

de

er

zi

yue

xi

ya

zai

wei

de

shi

hou


ye

he

hua

de

hua

lin

dao
1 西

xi

xi

jia

de

yuan

sun

ya

ma

li

ya

de

zeng

sun

ji

da

li

de

sun

zi

gu

shi

de

er

zi

xi
西 西

fan

ya


ye

he

hua

shuo


wo

bi

cong

di

shang

chu

mie

wan

lei

2

wo

bi

chu

mie

ren

he

sheng

chu


yu

kong

zhong

de

niao


hai

li

de

yu


yi

ji

ban

jiao

shi
3

he

e

ren


wo

bi

jiang

ren

cong

di

shang

jian

chu


zhe

shi

ye

he

hua

shuo

de


wo

bi

shen

shou

gong

ji

you

da

he

ye

lu

sa

leng

de

yi

qie

ju

min


ye

bi

cong

zhe

di

fang
4

jian

chu

suo

sheng

xia

de

ba

li


bing

ji

ma

lin

de

ming

he

ji

si


yu

na

xie

zai

fang

ding

shang

jing

bai

tian

shang

wan

xiang

de


bing

na

xie

jing

bai

ye

he

hua

zhi

zhe
5

ta

qi

shi


you

zhi

zhe

ma

lei

kan

qi

shi

de


yu

na

xie

zhuan

qu

bu

gen

cong

ye

he

hua

de


he

bu

xun

qiu

ye

he

hua


ye

bu

fang

wen
6 访

ta

de


ni

yao

zai

zhu

ye

he

hua

mian

qian

jing

mo

wu

sheng


yin

wei

ye

he

hua

de

ri

zi

kuai

dao

7

ye

he

hua

yi

jing

yu

bei

ji

wu


jiang

ta

de

ke


fen

bie

wei

sheng


dao

le

wo

ye

he

hua

xian

ji

de

ri

zi


bi

cheng

fa

shou

ling


he

wang

zi


bing

yi

qie
8

chuan

wai

bang

yi

fu

de

穿

dao

na

ri


wo

bi

cheng

fa

yi

qie

tiao

guo

men

kan


jiang

qiang

bao

he

gui

zha

de

lai

zhi

wu
9

chong

man

zhu

ren

fang

wu

de


ye

he

hua

shuo

dang

na

ri

cong

yu

men

bi

fa

chu

bei

ai

de

sheng

yin


cong

er

cheng

fa

chu

ai
10

hao

de

sheng

yin


cong

shan

jian

fa

chu

da

po

lie

de

xiang

sheng


ma

ge

ti

shi

de

ju

min

na


ni

men

yao

ai

hao


yin

wei

jia

nan

de

shang

min

dou

mie

wang
11

le


fan

ban

yun

yin

zi

de

dou

bei

jian

chu


na

shi


wo

bi

yong

deng

xun

cha

ye

lu

sa

leng


wo

bi

cheng

fa

na

xie

ru

jiu

zai

zha

zi
12

shang

cheng

qing

de


ta

men

xin

li

shuo


ye

he

hua

bi

bu

jiang

fu


ye

bu

jiang

huo


ta

men

de

cai

bao


bi

cheng

wei

lue

wu


ta

men

de

fang

wu


bi

bian

wei

huang

chang


ta
13

men

bi

jian

zao

fang

wu


que

bu

de

zhu

zai

qi

nei


zai

zhong

pu

tao

yuan


que

bu

de

he

suo

chu

de

jiu


ye

he

hua

de

da

ri

lin

jin


lin

jin

er

qie

shen

kuai


nai

shi

ye

he

hua

ri

zi

de

feng
14

sheng


yong

shi

bi

tong

tong

di

ku

hao


na

ri


shi

fen

nu

de

ri

zi


shi

ji

nan

kun

ku

de

ri

zi


shi

huang

fei

qi

liang

de
15 忿

ri

zi


shi

hei

an


you

ming


mi

yun


wu

hei

de

ri

zi


shi

chui

jiao

na

han

de

ri

zi


yao

gong

ji

jian

gu

cheng


he

gao

da

de

cheng

lou

16

wo

bi

shi

zai

huo

lin

dao

ren

shen

shang


shi

ta

men

xing

zou

ru

tong

xia

yan

de


yin

wei

de
17 使 使

zui

le

wo


ta

men

de

xue


bi

dao

chu

ru

hui

chen


ta

men

de

rou


bi

pao

qi

ru

fen

tu


dang

ye

he

hua

fa

nu

de

ri

zi


ta

men

de

jin

yin

bu

neng

jiu

ta

men


ta

de

fen

nu
18 忿

ru

huo


bi

shao

mie

quan

di


hui

mie

zhe

di

de

yi

qie

ju

min


er

qie

da

da

hui

mie