1 2 3 4 5


帖撒罗尼迦前书

第  5  章


di

xiong

men


lun

dao

shi

hou

ri

qi


bu

yong

xie

xin

gei

ni

men

1

yin

wei

ni

men

zi

ji

ming

ming

xiao

de


zhu

de

ri

zi

lai

dao


hao

xiang

ye

jian

de

zei

yi
2

yang


ren

zheng

shuo

ping

an

wen

tuo

de

shi

hou


zai

huo

hu

ran

lin

dao

ta

men


ru

tong

chan

nan

lin
3

dao

huai

tai

de

fu

ren

yi

yang


ta

men

jue

bu

neng

tao

tuo

怀

di

xiong

men


ni

men

que

bu

zai

hei

an

li


jiao

na

ri

zi

lin

dao

ni

men

xiang

zei

yi

yang
4


ni

men

dou

shi

guang

ming

zhi

zi


dou

shi

bai

zhou

zhi

zi


wo

men

bu

shi

shu

hei

ye

de

5

ye

bu

shi

shu

you

an

de


suo

yi

wo

men

bu

yao

shui

jiao


xiang

bie

ren

yi

yang


zong

yao

jing

xing

jin

shou

6

yin

wei

shui

le

de

ren

shi

zai

ye

jian

shui


zui

le

de

ren

shi

zai

ye

jian

zui

7

dan

wo

men

ji

ran

shu

hu

bai

zhou


jiu

dang

jin

shou


ba

xin

he

ai

dang

zuo

hu

xin

jing

zhe
8

xiong


ba

de

jiu

de

pan

wang

dang

zuo

tou

kui

dai

shang


yin

wei


shen

bu

shi

yu

ding

wo

men

shou

xing


nai

shi

yu

ding

wo

men

jie

zhe

wo

men

zhu

ye
9  

su

ji

du

de

jiu


ta

ti

wo

men

si


jiao

wo

men

wu

lun

xing

zhe

shui

zhao


dou

yu

ta

tong

huo

10

suo

yi

ni

men

gai

bi

ci

quan

wei


hu

xiang

jian

li


zheng

ru

ni

men

su

chang

suo

xing

de

11

di

xiong

men


wo

men

quan

ni

men

jing

zhong

na

zai

ni

men

zhong

jian

lao

ku

de

ren


jiu

shi

zai
12

zhu

li

mian

zhi

li

ni

men


quan

jie

ni

men

de


you

yin

ta

men

suo

zuo

de

gong


yong

ai

xin

ge

wai

zun

zhong

ta

men


ni

men

ye

yao

bi

ci
13

he

mu


wo

men

you

quan

di

xiong

men


yao

jing

jie

bu

shou

gui

ju

de

ren


mian

li

hui

xin

de

ren

14

fu

zhu

ruan

ruo

de

ren


ye

yao

xiang

zhong

ren

ren

nai


ni

men

yao

jin

shen


wu

lun

shi

shui

dou

bu

ke

yi

e

bao

e


huo

shi

bi

ci

xiang

dai

15

huo

shi

dai

zhong

ren


chang

yao

zhui

qiu

liang

shan


yao

chang

chang

xi

le

16

bu

zhu

de

dao

gao

17

fan

shi

xie

en


yin

wei

zhe

shi


shen

zai

ji

du

ye

su

li

xiang

ni

men

suo

ding

de

zhi

yi
18  


bu

yao

xiao

mie

sheng

ling

de

gan

dong

19

bu

yao

miao

shi

xian

zhi

de

jiang

lun

20

dan

yao

fan

shi

cha

yan


shan

mei

de

yao

chi

shou

21

ge

yang

de

e

shi

yao

jin

jie

bu

zuo

22

yuan

ci

ping

an

de


shen


qin

zi

shi

ni

men

quan

ran

cheng

sheng


you

yuan

ni

men

de

ling

23   使

yu

hun


yu

shen

zi


de

meng

bao

shou


zai

wo

zhu

ye

su

ji

du

jiang

lin

de

shi

hou


wan

quan

wu

ke

zhi

zhe


na

shao

ni

men

de

ben

shi

xin

shi

de


ta

bi

cheng

jiu

zhe

shi

24

qing

di

xiong

men

wei

wo

men

dao

gao

25

yu

zhong

di

xiong

qin

zui

wen

an

wu

yao

sheng

jie

26

wo

zhi

zhe

zhu

zhu

fu

ni

men


yao

ba

zhe

xin

nian

gei

zhong

di

xiong

ting

27

yuan

wo

zhu

ye

su

ji

du

de

en

chang

yu

ni

men

tong

zai

28